logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [2010101]  ช่างยนต์ 123 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [2010109]  จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 24 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [2010201]  ช่างกลโรงงาน 101 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [2010301]  ช่างเชื่อมโลหะ 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [2010401]  ช่างไฟฟ้า 142 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [2010501]  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 38 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [2010601]  ช่างก่อสร้าง 32 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [2010801]  สถาปัตยกรรม 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [2011101]  ช่างซ่อมบำรุง 18 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [2012701]  เมคคาทรอนิกส์ 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [2012801]  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [2020101]  การบัญชี 40 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [2020201]  การตลาด 37 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [2020401]  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 79 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  15 [2030201]  การออกแบบ 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  16 [2030801]  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 59 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  17 [2031901]  ออกแบบนิเทศศิลป์ 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  18 [2040401]  อาหารและโภชนาการ 23 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 777  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [310101]  งานเทคนิคยานยนต์ 38 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [310201]  งานแม่พิมพ์โลหะ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [310202]  งานเครื่องมือกล 35 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [310301]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ 21 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [310401]  งานไฟฟ้าควบคุม 91 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [310502]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [310601]  งานก่อสร้าง 18 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [311101]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา 47 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [312701]  งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [312801]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [320101]  งานการบัญชี 44 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [320201]  งานการตลาด 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [320401]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 19 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [340401]  งานอาหารและโภชนาการ 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 339  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [310108]  งานเทคนิคยานยนต์ 27 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [310208]  งานเครื่องมือกล 33 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [310408]  งานไฟฟ้าควบคุม 46 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [310508]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [310608]  งานก่อสร้าง 27 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [311108]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา 42 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [312807]  งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 28 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [312808]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [320108]  งานการบัญชี 26 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [320407]  งานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [320408]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [321408]  งานการจัดการโลจิสติกส์ 57 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [340408]  งานอาหารและโภชนาการ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [390108]  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 349  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [310109]  งานเทคนิคยานยนต์ 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [310110]  งานเทคนิคยานยนต์  (ฺBENZ ม.6) 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [310111]  งานเทคนิคยานยนต์ (ฺBENZ) 2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [310209]  งานเครื่องมือกล 17 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [310409]  งานไฟฟ้าควบคุม 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [310509]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [310609]  งานก่อสร้าง 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [311109]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [320209]  งานการตลาด 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [320409]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [321409]  งานการจัดการโลจิสติกส์ 30 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [340609]  งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [370109]  งานการโรงแรม 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 103  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [410409]  งานเทคโนโลยีไฟฟ้า 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [410609]  งานเทคโนโลยีการก่อสร้าง 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [420109]  งานเทคโนโลยีการบัญชี 11 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [420209]  งานเทคโนโลยีการตลาด 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 27  

  ยอดสมัครทั้งหมด = 1,595 คน

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083