logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [2010101]  ช่างยนต์ 148 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [2010102]  จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [2010201]  ช่างกลโรงงาน 133 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [2010301]  ช่างเชื่อมโลหะ 30 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [2010401]  ช่างไฟฟ้า 162 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [2010501]  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 50 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [2010601]  ช่างก่อสร้าง 52 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [2010801]  สถาปัตยกรรม 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [2011101]  ช่างซ่อมบำรุง 32 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [2012701]  เมคคาทรอนิกส์ 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [2012801]  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [2020101]  การบัญชี 54 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [2020201]  การตลาด 48 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [2020401]  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 99 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  15 [2030201]  การออกแบบ 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  16 [2030801]  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 73 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  17 [2031901]  ออกแบบนิเทศศิลป์ 14 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  18 [2040401]  อาหารและโภชนาการ 25 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 975  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [3010101]  งานเทคนิคยานยนต์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [3010201]  งานเครื่องมือกล - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [3010301]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [3010401]  งานไฟฟ้าควบคุม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [3010501]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [3010601]  งานก่อสร้าง - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [3011101]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [3012701]  งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [3012801]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [3020101]  งานการบัญชี - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [3020201]  งานการตลาด - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [3020401]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [3040401]  งานอาหารและโภชนาการ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 0  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [3010108]  งานเทคนิคยานยนต์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [3010208]  งานเครื่องมือกล - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [3010308]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [3010408]  งานไฟฟ้าควบคุม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [3010508]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [3010608]  งานก่อสร้าง - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [3011108]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [3012807]  งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [3012808]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [3020108]  งานการบัญชี - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [3020407]  งานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [3020408]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [3021408]  งานการจัดการโลจิสติกส์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [3040408]  งานอาหารและโภชนาการ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  15 [3090108]  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 0  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [3010109]  งานเทคนิคยานยนต์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [3010209]  งานเครื่องมือกล - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [3010409]  งานไฟฟ้าควบคุม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [3010509]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [3010609]  งานก่อสร้าง - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [3011109]  งานติดตั้งและบำรุงรักษา - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [3020209]  งานการตลาด - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [3020409]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [3021409]  งานการจัดการโลจิสติกส์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [3040609]  งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [3070109]  งานการโรงแรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 0  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [4010409]  งานเทคโนโลยีไฟฟ้า - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [4010609]  งานเทคโนโลยีการก่อสร้าง - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [4020109]  งานเทคโนโลยีการบัญชี - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [4020209]  งานเทคโนโลยีการตลาด - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 0  

  ยอดสมัครทั้งหมด = 975 คน

  webmaster E-mail : [email protected] || Admin Email : [email protected]
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083