logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  ขั้นตอนที่ 3 เลือกสาขางานที่ต้องการสมัคร


  ขั้นตอนการเลือกสาขาวิชา ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา

  สิ่งที่ควรเตรียมก่อนลงทะเบียน
  1. Key Code จำนวน 12 หลัก ที่ได้จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  2. ศึกษาเกณฑ์การเลือก และรายละเอียด ขอบเตของแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน ให้เข้าใจ ( คู่มือการสมัคร )


  *** การเลือกสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นหากเกิดปัญหาเลือกสาขาผิด ผู้สมัครจะต้องทำการยกเลิกการสมัคร แล้วจึงติดต่อขอซื้อคู่มือใหม่ เพื่อรับ Key code ใหม่ จึงจะสามารถสมัครเรียนใหม่ได้ หากผู้สมัครไม่ยอมทำการยกเลิก ผู้สมัครจะไม่สามารถสมัครด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเดิมของตนเองได้ และหากผู้สมัครยังฝ่่าฝืนสมัครโดยใช้เลขบัตรประชาชนของคนอื่น ทางวิทยาลัยฯจะตัดสิทธิ์ในการสมัครทันที

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767