logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ  • รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน

  • 1. ระบบปกติและระบบ ม.6 มีรายละเอียดดังนี้
   • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน 2 ภาคเรียน
   • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. และ ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ จำนวน 1 ภาคเรียน
  • 2. ระบบทวิภาคี มีรายละเอียดดังนี้
   • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน 2 ภาคเรียน
   • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. และ ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ จำนวน 1 ภาคเรียน
   • เรียนที่สถานศึกษาจำนวน 2 ภาคเรียน ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ 2 ภาคเรียน

  • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  • 1. สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
  • 2. สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยสอบตรง  1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2010101 ช่างยนต์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2010201 ช่างกลโรงงาน ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างและเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน การออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ งานกลึง งานคว้าน กลึงบูช กลึงปลอก งานสร้างแม่พิมพ์โลหะ งานกัด งานไส งานเจียระไน งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2010301 ช่างเชื่อมโลหะ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะ การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะการเชื่อมประกอบงานโลหะ
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2010401 ช่างไฟฟ้า ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2010501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและวางแผนผังระบบโทรคมนาคม เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ไมโครโปรเซสเซอร์ โทรศัพท์ เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพัลส์และดิจิตอล เครื่องเสียง เครื่องส่งวิทยุสายอากาศ ระบบภาพ วิทยุสื่อสาร วงจรไอซี และงานคอมพิวเตอร์
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2010601 ช่างก่อสร้าง ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะฝีมือและเทคนิคการ ก่อสร้าง งานเขียนแบบก่อสร้างด้วย คอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ งานก่อสร้างอาคาร เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2010801 สถาปัตยกรรม ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบเขียนแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานหุ่นจำลองอาคาร งานออกแบบตกแต่งภายในอาคาร งานจัดสวน
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2012801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและวางแผนผังระบบโทรคมนาคม เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ไมโครโปรเซสเซอร์ โทรศัพท์ เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพัลส์และดิจิตอล เครื่องเสียง เครื่องส่งวิทยุสายอากาศ ระบบภาพ วิทยุสื่อสาร วงจรไอซี และงานคอมพิวเตอร์
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2012701 เมคคาทรอนิกส์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนแบบ อ่านแบบ และเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม ปรับแปรรูปงานด้วยเครื่องมือกล คำนวณพารามิเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ บริการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นในงานเมคคาทรอนิกส์ ผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2011101 ช่างซ่อมบำรุง ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบ กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐาน ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโลหะและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วัดและตรวจสอบชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียด ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบวงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ บำรุงรักษาเชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรม ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล ประกอบ ติดตั้งและบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ ระบบทำความเย็นและปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2010109 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถจักรยานยนต์ งานเครื่องล่าง งานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ งานสี งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การขับรถจักรยานยนต์ และการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน

  1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2020101 การบัญชี ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชำระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2020201 การตลาด ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ ภาษาจีน หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจำหน่าย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ หลักการเขียนโปรแกรม หลักเศรษฐศาสตร์ ระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมกราฟิก
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน

  1.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2030201 การออกแบบ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ การวาดเขียนเพื่อการออกแบบ กายวิภาคเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การเขียนภาพลาย การออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร งานโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมพื้นฐาน เครื่องเรือน การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบจัดนิทรรศการ
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2030801 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียการสร้างภาพกราฟิกอาร์ตทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 2Dและ 3D ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบสร้างเว็บไซต์ การถ่ายภาพงานโฆษณา จัดแสงในสตูดิโอ ถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ เทคนิคกราฟิกภาพพิเศษ การสร้างงานโฆษณา บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ดิจิตอลอาร์ต วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital painting) ออกแบบตัวละครการ์ตูน (character design)
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  6. มีความรู้ด้านศิลปะ และด้าน ภาษาอังกฤษ
  7. มีพื้นฐานการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  8. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ปริ้นเตอร์ และกล้องถ่ายภาพ
  2031901 ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ แบบสตูดิโออาร์ต เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น Photoshop Illustrator 3D Max การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ฯลฯ การถ่ายภาพ การถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ การสร้างเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโลโก้ การโฆษณา
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน

  1.4 ประเภทวิชาคหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2040401 อาหารและโภชนาการ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ โภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร อาหารนานาชาติ อาหารว่าง ศิลปการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย เบเกอรี่เบื้องต้น การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน
  2040601 คหกรรมศาสตร์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ศิลปประดิษฐ์ เย็บ-ปัก-ถัก การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ศิลปและการออกแบบ มารยาทและการสมาคม เครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน ผ้าและการแต่งกาย การจัดการธุรกิจเบื้องต้น การอนุบาลและการดูแลเด็ก บรรจุภัณฑ์ การทำของชำร่วย ดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม งานเขียนลวดลายด้วยสี
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน

  1.6 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2070109 การโรงแรม ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่พักแรม การตลาดเพื่อการโรงแรม การบริการและการต้อนรับ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม สุคนธบําบัดในงานโรงแรม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การจัดการและเทคนิคการบริการ การฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงแรมระดับ 5 ดาว
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน


  2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  310101 เทคนิคเครื่องกล ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับ อากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์ปัญหาเทคนิคยานยนต์
  310201 เทคนิคการผลิต ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ อ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC
  310202 เทคนิคการผลิต ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ วัด ตรวจสอบ และแก้ปัญหาการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบวิเคราะห์ และแก้ปัญหาชุด แม่พิมพ์โลหะ
  310301 เทคนิคโลหะ ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะ การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม และการเชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิด
  310401 ไฟฟ้า ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  310501 อิเล็กทรอนิกส์ ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคนิคการอินเทอเฟส
  310601 ช่างก่อสร้าง ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบและติดตั้ง ตรวจงานก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และสภาพแวดล้อม
  311101 เทคนิคอุตสาหกรรม ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือ
  312801 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สายตรง เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริการด้านวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ การบริการด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั่วไป บริการงานสารสนเทศทั่วไป พัฒนาและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
  2. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  312701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนแบบ อ่านแบบ และเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม ปรับแปรรูปงานด้วยเครื่องมือกล คำนวณพารามิเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ บริการซ่อมบำรุงรักษาในงานเมคคาทรอนิกส์ ผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์

  2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  320101 การบัญชี ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชำระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  320201 การตลาด ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ ภาษาจีน หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจำหน่าย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี
  320401 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ช การคิดวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT) ประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การวางแผนเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล (StartUp) โปรแกรมกราฟิกด้านการออกแบบเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยด้านธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

  2.4 ประเภทวิชาคหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  340401 อาหารและโภชนาการ ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ การโภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การปฏิบัติการในห้องอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร


  3.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  311109 เทคนิคอุตสาหกรรม ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  310108 เครื่องกล ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ
  310208 เทคนิคการผลิต ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC
  310408 ไฟฟ้า ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  310508 อิเล็กทรอนิกส์ ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคนิคการอินเทอเฟส
  310608 ช่างก่อสร้าง ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบและติดตั้ง ตรวจงานก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และสภาพแวดล้อม
  311108 เทคนิคอุตสาหกรรม ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือ
  312808 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริการด้านวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ การบริการด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั่วไป บริการงานสารสนเทศทั่วไป พัฒนาและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  1. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

  3.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  320408 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ช การคิดวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT) ประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การวางแผนเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล (StartUp) โปรแกรมกราฟิกด้านการออกแบบเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยด้านธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
  321408 การจัดการโลจิสติกส์ ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบสินค้า การควบคุมปริมาณการจัดซื้อ การบริหารจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า เทคนิคการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ กลไกการค้า กฎหมาย ข้อสัญญา อนุสัญญาการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ
  320108 การบัญชี ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชำระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

  3.4 ประเภทวิชาคหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  340408 อาหารและโภชนาการ ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ การโภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การปฏิบัติการในห้องอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร


  4.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  310109 เครื่องกล ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทํางานของเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/ศูนย์บริการ 1 ปีการศึกษา
  310209 เทคนิคการผลิต ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  310409 ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา
  310509 อิเล็กทรอนิกส์ ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคนิคการอินเทอเฟสและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  310609 ช่างก่อสร้าง ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบและติดตั้ง ตรวจงานก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และสภาพแวดล้อมและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  310110 เครื่องกล ทวิภาคี (MERCEDES BENZ) (ม.6) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทํางานของเครื่อง ยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ ของเครื่องยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในศูนย์ศึกษาของเมอร์เซเดสเบนซ์ 1 ปีการศึกษา
  310111 เครื่องกล ทวิภาคี (MERCEDES BENZ) (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทํางานของเครื่อง ยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ ของเครื่องยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในศูนย์ศึกษาของเมอร์เซเดสเบนซ์ 1 ปีการศึกษา

  4.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  321409 การจัดการโลจิสติกส์ ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบสินค้า การควบคุมปริมาณการจัดซื้อ การบริหารจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า เทคนิคการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ กลไกการค้า กฎหมาย ข้อสัญญา อนุสัญญาการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศและฝึกประสบการณ์ โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า 1 ปีการศึกษา
  320209 การตลาด ทวิภาคี (สายตรง/ม.6ต เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ ภาษาจีน หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจำหน่าย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี
  320409 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ช การคิดวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT) ประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การวางแผนเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล (StartUp) โปรแกรมกราฟิกด้านการออกแบบเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยด้านธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

  4.4 ประเภทวิชาคหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  340609 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ทวิภาคี (ม.6/ต่างสาข เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่พักแรม การตลาดเพื่อการโรงแรม การบริการและการต้อนรับ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม การบริหารงานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม งานซักรีด ศิลปะการจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ งานใบตองและแกะสลักเพื่อการโรงแรม การผูกและจับจีบผ้า สุคนธบําบัดในงานโรงแรม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การจัดการและเทคนิคการบริการ การฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงแรมระดับ 5 ดาว

  5.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  410409 เทคโนโลยีไฟฟ้า ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ สามารถประกอบอาชีพเป็น ผู้ดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า ผู้ดูแลงานระบบควบคุม ผู้ดูแลงานสื่อสารและงานเทคโนโลยีส่องสว่าง ผู้ออกแบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง งานดัดแปลงและติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้า และประกอบอาชีพอิสระ
  410609 เทคโนโลยีการก่อสร้าง ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ สามารถประกอบอาชีพ เป็นนักเทคโนโลยีการก่อสร้าง นักวิชาการก่อสร้าง นักวางแผนงานก่อสร้าง นักประมาณราคางานก่อสร้าง นักออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง และ ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการก่อสร้าง

  5.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  420109 เทคโนโลยีการบัญชี ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ สามารถประกอบอาชีพ เป็นนักเทคโนโลยีการบัญชี นักวิชาการบัญชี นักวางแผนงานการบัญชี ผู้จัดการงานบัญชี รับราชการครูการบัญชี รับราชการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และ ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการบัญชีและด้านธุรกิจต่าง ๆ
  420209 เทคโนโลยีการตลาด ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ สามารถประกอบอาชีพ เป็นนักเทคโนโลยีการตลาด นักวิชาการตลาด นักวางแผนงานการตลาด ผู้จัดการงานการตลาด รับราชการครูการตลาด รับราชการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด และ ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการตลาดและด้านธุรกิจต่าง ๆ

  5.4 ประเภทวิชาคหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083