logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

  ประจำปีการศึกษา 2565


  ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี
  หลักสูตร ปวช. หลักสูตร ปวส. / ป.ตรี
  1 ประกาศรับสมัคร 1 ก.พ. 65 1 ก.พ. 65
  2 ซื้อคู่มือการสมัครเข้าศึกษา

    ในระบบออนไลน์ http://admission.lbtech.ac.th (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    14 ก.พ. - 12 มี.ค. 65

    14 ก.พ. - 12 มี.ค. 65

  3 กรอกใบสมัครและข้อมูลในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
  http://admission.lbtech.ac.th

  14 ก.พ. - 13 มี.ค. 65

  >14 ก.พ. - 13 มี.ค. 65

  4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ

  ทางเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th

  21 มี.ค. 65

  เวลา 09.00น.

  21 มี.ค. 65

  เวลา 09.00น.

  5 ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสอบ

    - ปากกาสีดำ/น้ำเงิน ดินสอดำ 2 B และยางลบ

    - บัตรประจำตัวประชาชน

    - ใบสมัครซึ่งผู้สมัครต้องพิมพ์จากเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th

       (ถ้าผู้สมัครไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบสมัครมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 

  27 มี.ค. 65

  เวลา 08.30น.


  26 มี.ค. 65

  เวลา 08.30น.

  6

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  - ทางเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th

  31 มี.ค. 65

  เวลา 09.00น.

  31 มี.ค. 65

  เวลา 09.00น.

  7 กรอกใบสมัครและข้อมูลเพื่อขอสิทธิ์เรียนฟรีและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทางเว็บไซต์
  http://datacenter.vec.go.th (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  31 มี.ค. - 6 เม.ย. 65

  31 มี.ค. - 6 เม.ย. 65

  8

  พิมพ์บัตรลงทะเบียนจากเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th พร้อมทั้งชำระเงินค่าลงทะเบียนที่เค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือชำระผ่านแอพพลิเคชันทุกธนนาคาร ตามจำนวนเงินที่ระบุในบัตรลงทะเบียน

  อัตรค่าลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่มเติม

  ภายในวันที่

  6 เม.ย. 65

  ภายในวันที่

  6 เม.ย. 65

  9

  พิมพ์เอกสารสำหรับการมอบตัว ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินชั่วคราว ใบมอบตัว ประวัติ สัญญาค้ำประกัน รายการหลักฐานการมอบตัว คำร้องขอผ่อนผัน หนังสือมอบอำนาจ แบบรับหลับฐานประกอบการมอบตัว และบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาชั่วคราว

  จากเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th

  พร้อมติดรูปให้เรียบร้อยเพื่อนำส่งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีในวันมอบตัว

  ภายในวันที่

  6 เม.ย. 65

  ภายในวันที่

  6 เม.ย. 65

  10

  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ/ศิลปกรรม/คหกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  10.1 ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา

  10.2 รับชุดนักเรียนนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

  7 เม.ย. 65

  เวลา 08.00น.

  เวลา 08.00น.

  8 เม.ย. 65

  เวลา 10.00น.

  เวลา 10.00น.

  11

  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  10.1 ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา

  10.2 รับชุดนักเรียนนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

  7 เม.ย. 65

  เวลา 13.00น.

  เวลา 13.00น.

  8 เม.ย. 65

  เวลา 15.00น.

  เวลา 15.00น.

  12 ปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ แจ้งให้ทราบในวันมอบตัว แจ้งให้ทราบในวันมอบตัว
  13 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 17 พ.ค. 65 17 พ.ค. 65

  หมายเหตุ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามปฏิทินที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามกำหนดวันและเวลาในปฏิทินจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีโดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ     

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767