logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน


  ขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูล

  สิ่งที่ควรเตรียมก่อนลงทะเบียน
  1. Key Code จำนวน 12 หลัก ที่ได้จากการซื้อคู่มือสมัคร (ขั้นตอนที่ 1 ซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับกรอกรหัสบัตรประชาชน)
  หมายเหตุ : การเลือกสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นหากเกิดปัญหาเลือกสาขาผิด ผู้สมัครจะต้องทำการยกเลิกการสมัคร แล้วจึงติดต่อขอซื้อคู่มือใหม่ เพื่อรับ Key code ใหม่ จึงจะสามารถสมัครเรียนใหม่ได้ หากผู้สมัครไม่ยอมทำการยกเลิก ผู้สมัครจะไม่สามารถสมัครด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเดิมของตนเองได้ และหากผู้สมัครยังฝ่่าฝืนสมัครโดยใช้เลขบัตรประชาชนของคนอื่น ทางวิทยาลัยฯจะตัดสิทธิ์ในการสมัครทันที


  • กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน
  • Key Code


  *** หากทางวิทยาลัยตรวจพบว่า ท่านใช้หมายเลขบัตรประชาชนของบุคคลอื่นสมัครซึ่งเป็นการกระทำผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ทางวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อทันที
  ข้อควรระวัง !!!
  1. รหัสผ่าน (Key Code) ใช้ลงทะเบียนได้ 1 key / 1 คน เท่านั้น
  2. หากมีการขอยกเลิกการสมัครไม่ว่าด้วยกรณีใด จะต้องซื้อคู่มือเพื่อรับ key code ใหม่เท่านั้น

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767