logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน เทคนิคยานยนต์ => สาขาวิชา เครื่องกล => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3010108001 นายธีรภัทธิ์ แย้มสกุล ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 20-02-2023
  2 3010108002 นายปภาวิชญ์ ดีประหลาด ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 20-02-2023
  3 3010108003 นายวันเฉลิม มอญดี ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 20-02-2023
  4 3010108004 นายยุทธนันท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 20-02-2023
  5 3010108005 นายตนุภัทร โพธิ์สุวรรณ์ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 22-02-2023
  6 3010108006 นายธนภัทร นาคะ ม.6 โรงเรียนทองเอนวิทยา - 23-02-2023
  7 3010108007 นายบัณฑิต มาพุ่ม ม.6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 24-02-2023
  8 3010108008 นายพุฒิพัฒน์ ถาวร ม.6 โรงเรียนทองเอนวิทยา - 25-02-2023
  9 3010108009 นายอภิสิทธิ์ ชุ่มจิตร ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 25-02-2023
  10 3010108010 นายจิรเมธ สังกรณีย์ ม.6 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม - 26-02-2023
  11 3010108011 นายพิทักษิณ ม้วนเงิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 26-02-2023
  12 3010108012 นายดรุสัณฑ์ กาสิงห์ ม.6 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม - 27-02-2023
  13 3010108013 นายศรันย์ โสปันหริ ม.6 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม - 27-02-2023
  14 3010108014 นายธนพงษ์ เกิดโพธิ์กะต้น ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-02-2023
  15 3010108015 นางสาวกรกนก พ.ประสิทธิ์ ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 01-03-2023
  16 3010108016 นายชนะชัย บรรจงปั้น ม.6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 02-03-2023
  17 3010108017 นายนพพร ศรีโสภณ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 03-03-2023
  18 3010108018 นายกฤษฎา ภูนาวัง ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 03-03-2023
  19 3010108019 นายนรเศรษฐ์ นกต่อ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 05-03-2023
  20 3010108020 นายนคเรศ อินทร์จักร์ ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 05-03-2023
  21 3010108021 นายชิตพล มณีรัตน์ ม.6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา - 08-03-2023
  22 3010108022 นายมนัชชัย สลุงอยู่ ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 09-03-2023
  23 3010108023 นายฐิติวัฒน์ เจริญสลุง ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 10-03-2023
  24 3010108025 นายสิรวิชญ์ มาพรม ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 13-03-2023
  25 3010108026 นางสาวลาซีดะ ประธาน ม.6 โรงเรียนห้วยยางวิทยา - 14-03-2023
  26 3010108027 นายพงศกร มีขำ ม.6 โรงเรียนขุนรามวิทยา - 14-03-2023
  27 3010108028 นายสิทธิพล จันทร์ประทับ ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 14-03-2023
  28 3010108029 นายปัณณวิชญ์ เปลี่ยนถัง ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 15-03-2023
  29 3010108030 นายสัมฤทธิ์ คุ้มภัย ม.6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 15-03-2023
  30 3010108031 นายธนกร ฟองแก้ว ม.6 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 16-03-2023
  31 3010108032 นายรัตน์รวี สัมฤทธิ์ ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 17-03-2023
  32 3010108033 นายศรายุธ เรืองศรีใส ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 18-03-2023
  33 3010108034 นายภูวไนย เจริญสลุง ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 19-03-2023
  34 3010108035 นายปาณรวัฐ เรือนดี ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 19-03-2023
  35 3010108036 นายพีรพล บุญเกิด ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 19-03-2023
  36 3010108037 นายอาวุธ อนันต์สลุง ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 20-03-2023
  37 3010108038 นายธีรเดช สมตัว ม.6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย - 20-03-2023
  38 3010108039 นายอรรถพงษ์ หริรักษ์ ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 20-03-2023
  39 3010108040 นายณัฐพงศ์ ตั้งธรรมเจรืญ ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 20-03-2023
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767