logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การตลาด ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2020201001 นางสาวจันทนา สูงสุด ม.3 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม - 24-03-2021
  2 2020201002 นางสาวจิราวรรณ พันธุเกตุ ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 24-03-2021
  3 2020201003 นางสาวสมิทธินา คมขำ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  4 2020201004 นางสาวปรารถนา ทองรัก ม.3 โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี - 24-03-2021
  5 2020201005 นางสาวอุณรีญา ศรธรรม ม.3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว - 24-03-2021
  6 2020201006 นายชาคริต คำแป้น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  7 2020201007 นางสาวชลธิชา หนูอ้น ม.3 โรงเรียนโพธิ์ประสาท - 24-03-2021
  8 2020201008 นางสาวกมลพร กาญจนสุธา ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 24-03-2021
  9 2020201009 นายธีรภัทร พิชัยธรรม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  10 2020201010 นางสาวปิยะวรรณ เเตงสี ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  11 2020201011 นางสาวธนัชชา สะพานเเก้ว ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  12 2020201012 นางสาวณัฐพร ราศรีดี ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 25-03-2021
  13 2020201013 นางสาวบุณยานุช เทพธานี ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 25-03-2021
  14 2020201014 นายไวภพ บุญประคม ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 25-03-2021
  15 2020201015 นางสาวนรมน เพชรดี ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี - 25-03-2021
  16 2020201016 นางสาววรรณนิษา ศิริปาน ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 26-03-2021
  17 2020201017 นางสาวรัตติกาล ภู่ทับทิม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-03-2021
  18 2020201018 นายศุภรดา ศรีสง่า ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 27-03-2021
  19 2020201019 นางสาวพรมรวี ทวีคูณ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 28-03-2021
  20 2020201020 นางสาวโชติรส ใจตรงกล้า ม.3 โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี - 29-03-2021
  21 2020201022 นางสาวธัญวรรณ เผือกเจริญ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 01-04-2021
  22 2020201023 นางสาวพัชริดา หอมยามเย็น ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 02-04-2021
  23 2020201024 นางสาวสุกัญญา ฉิมเเม้นพันธ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 05-04-2021
  24 2020201025 นางสาวอรอนง เยาวพงษ์ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 06-04-2021
  25 2020201026 นางสาวปาณิสรา สุขผล ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 07-04-2021
  26 2020201027 นายธนกร จินตนานนท์ ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี - 08-04-2021
  27 2020201028 นางสาวดวงกมล ขันทะกันชัย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 08-04-2021
  28 2020201029 นางสาววชิรญาณ์ สุขโรจน์ ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 09-04-2021
  29 2020201030 นางสาวพาฝน ด้วงชนะ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 11-04-2021
  30 2020201031 นางสาวกรวิภา พรมแดง ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม - 13-04-2021
  31 2020201032 นางสาวกมลวรรณ ลี้สกุล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 13-04-2021
  32 2020201033 นางสาวณัฐธิดา อุบลเจริญ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 13-04-2021
  33 2020201034 นางสาวชณิดา อิสสระพงษ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 16-04-2021
  34 2020201035 นายสุพศิน ถมยา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 17-04-2021
  35 2020201036 นางสาวปริฉัตร ศิริมณี ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย - 17-04-2021
  36 2020201037 นางสาวปิยพร ลายภูคำ ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม - 18-04-2021
  37 2020201038 นางสาวพลอยพรรณ เหมือนเมือง ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 22-04-2021
  38 2020201039 นางสาวกนกกร ปีกิ่ม ม.3 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชฎัชเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท - 23-04-2021
  39 2020201040 นางสาวพิชชาพร ม่วงสี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 23-04-2021
  40 2020201041 นางสาวอาทิตยา มากใย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 23-04-2021
  41 2020201042 นางสาวสุมาวศี ห้องนาค ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 23-04-2021
  42 2020201043 นางสาวคณนาค เทวะบาล ม.3 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) - 24-04-2021
  43 2020201044 นางสาวประกาย เคียงคำผง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-04-2021
  44 2020201045 นางสาวชลธิชา เขียนสอาด ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-04-2021
  45 2020201046 นางสาวณัฐธิดา ศรธรรม ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 28-04-2021
  46 2020201047 นางสาวศิโรรัตน์ โรจน์ปาน ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083