logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2011101001 นายณัฐวุฒิ คงสิทธิโชค ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 24-03-2021
  2 2011101002 นายสรวิศ โสดา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 25-03-2021
  3 2011101003 นายฌัฐพล พรมประสาท ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 25-03-2021
  4 2011101004 นายขุมทรัพย์ บรรเลง ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 26-03-2021
  5 2011101005 นายธนภัทร บำเพ็ญ ม.3 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดอนเมือง - 27-03-2021
  6 2011101006 นางสาวนพรัตน์ ชัยเดช ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 29-03-2021
  7 2011101007 นายจตุรงค์ นิสังข์รัมย์ ม.3 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) - 29-03-2021
  8 2011101008 นายธนภัทร จาบทอง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 29-03-2021
  9 2011101009 นายนคเรศ น้อยบุญมา ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 30-03-2021
  10 2011101010 นายจตุพล พุฒหอม ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  11 2011101011 นายธรรมนูญ พุ่มกลิ่น ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 31-03-2021
  12 2011101012 นายปฏิเวช พานทอง ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 01-04-2021
  13 2011101013 นายอภินันท์ อยู่ยืน ม.3 โรงเรียนอินทโมลีประทาน - 03-04-2021
  14 2011101014 นายกมลเพชร การเอื้อ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง - 08-04-2021
  15 2011101015 นายวิษณุ นาน้ำเชี่ยว ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 09-04-2021
  16 2011101016 นายกิตติศักดิ์ อินทร์เอม ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 15-04-2021
  17 2011101017 นายกิตติศักดิ์ แสงหมอก ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 21-04-2021
  18 2011101018 นายพัชรพล ยิ้มแย้ม ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่ - 22-04-2021
  19 2011101019 นายกิตตินันท์ หอมประยงค์ ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 24-04-2021
  20 2011101020 นางสาวอรณิช สุพรรณกูล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 26-04-2021
  21 2011101021 นายสหัสวัต เสน่ห์พูด ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 27-04-2021
  22 2011101022 นายพูฒิพงษ์ ศรีไกรภักดิ์ ม.3 โรงเรียนบางปะอิน (วัดเซ) - 28-04-2021
  23 2011101023 นายโชติภัทร์ หงษ์ดำเนิน ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083