logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ก่อสร้าง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010601001 นางสาวพูนภิรมย์ สิงห์มงคลศักดิ์ ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี - 24-03-2021
  2 2010601002 นางสาวอุมากร ปิ่นทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  3 2010601003 นายธนาพล บุตรทัน ม.3 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - 24-03-2021
  4 2010601004 นางสาวสิริวิมล บุญมี ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  5 2010601005 นายณัฐสิธัณ สังข์วงษ์ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  6 2010601006 นางสาวทอภัค แพเล็ก ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 24-03-2021
  7 2010601007 นายกรวิวัชร์ กิติเจริญนันท์ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  8 2010601008 นายนัฐพล พูลศิริ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-03-2021
  9 2010601009 นายณัฐวุฒิ กลิ่นรอง ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 25-03-2021
  10 2010601010 นายวรากร ดวงแก้ว ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 25-03-2021
  11 2010601011 นายฐิสิทธิ์ สังข์วงษ์ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-03-2021
  12 2010601012 นายณัฐดนัย อินทร์คำนึง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 26-03-2021
  13 2010601013 นายธนโชติ กันคง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 26-03-2021
  14 2010601014 นายณเรนท์ธร สุขใจ ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 26-03-2021
  15 2010601015 นางสาวนันทิชา วอนฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - 27-03-2021
  16 2010601016 นางสาวฐิตินันท์ โพนทอง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 28-03-2021
  17 2010601017 นายนันทกร พักสอน ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ - 30-03-2021
  18 2010601018 นายอิสริยะ คำจวง ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 31-03-2021
  19 2010601019 นายทรงพล จันทร์ขาว ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 31-03-2021
  20 2010601020 นายธนิต แก้วอร่าม ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 31-03-2021
  21 2010601021 นางสาวสิริขวัญ สินสำอาง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 01-04-2021
  22 2010601022 นายปฏิภาณ ใจเฉื่อย ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ - 01-04-2021
  23 2010601023 นายนรากรณ์ ทองคำ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 02-04-2021
  24 2010601024 นางสาวจิราพร เพชรรักษา ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 07-04-2021
  25 2010601025 นางณัฐธิดา กำเหนิดทอง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 16-04-2021
  26 2010601026 นางสาวชนันภรณ์ คำสอน ม.3 โรงเรียนบ้านวังเพลิง - 19-04-2021
  27 2010601027 นางสาววันวิสา เจริญวัย ม.3 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 19-04-2021
  28 2010601028 นางสาวปวีณา อาสินรัมย์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 21-04-2021
  29 2010601029 นายปวริส ฉลวยศรี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 21-04-2021
  30 2010601030 นางสาวศิวพร เพียรขุนทศ ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 - 22-04-2021
  31 2010601031 นางสาวณิชาพัชร์ เบ้าเเก้ว ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 22-04-2021
  32 2010601032 นางสาวสุณิสา จันทศรีคำ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 22-04-2021
  33 2010601033 นายกิตติพศ รุกขชาติ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-04-2021
  34 2010601034 นายสุเมธ เบ้ามั่น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-04-2021
  35 2010601035 นายไชยภพ สกุณา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 26-04-2021
  36 2010601036 นายชนะโชติ ราชฟู ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  37 2010601037 นายหัตชัย เงินมาอยู่ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  38 2010601038 นางสาวกัญญา ตรีนาวงษ์ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 27-04-2021
  39 2010601039 นายธีรธร เที่ยงธรรม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 27-04-2021
  40 2010601040 นางสาวสุชานันท์ พลศรี ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 27-04-2021
  41 2010601041 นายกิตติทัต น้อยจุ่น ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 27-04-2021
  42 2010601042 นายพันธกานต์ พิมพ์ทอง ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 28-04-2021
  43 2010601043 นายณัฐวุฒ บัณฑิต ม.3 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 28-04-2021
  44 2010601044 นายภราดร นิกรกูล ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 28-04-2021
  45 2010601045 นางสาวรุจิรา ใยคง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083