logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา เเมคคาทรอนิกส์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2012701001 นายอณุวัต อาชญาทา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 31-03-2021
  2 2012701002 นายกิตติพันธุ์ แก้วเนตร ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 04-04-2021
  3 2012701003 นายนิติพงษ์ แก้วสาคร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 05-04-2021
  4 2012701004 นายวทัญญู สังขวร ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 05-04-2021
  5 2012701005 นายธนพจน์ ผูกจิตต์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 22-04-2021
  6 2012701006 นายธนากร บานเย็น ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 25-04-2021
  7 2012701007 นางสาวกมลชนก คำเรือง ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพลู - 26-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083