logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010401001 นายรัฐรวี เจริญพันธ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-03-2021
  2 2010401002 นายกฤตภาส เจียมงาม ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  3 2010401003 นายนันทภพ นาวีพัฒนา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  4 2010401004 นายจักรพงษ์ ราชาครู ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  5 2010401005 นายธีรพล นรายศ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  6 2010401006 นายอาทิตย์ติยาภรณ์ เกตุนิมิตร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  7 2010401007 นางสาวนรวรรณ จันเกตุ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  8 2010401008 นายวรเมธ ดัดวงษ์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  9 2010401009 นายชัชพงศ์ วรขม ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  10 2010401010 นายชิษณุพงศ์ พิสัยพันธุ์เพ็งมณี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  11 2010401011 นายธนโชติ เกิดโพธิ์กะต้น ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  12 2010401012 นายกฤษฎากร มามี ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 24-03-2021
  13 2010401013 นางสาวมนัสวรรณ บรรจบปี ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 24-03-2021
  14 2010401014 นายณัฐชนนท์ ศรีสำราญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-03-2021
  15 2010401015 นายชนกานต์ ชาญชำนิ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-03-2021
  16 2010401016 นายกฤษฏิพงจ์ ชุมสร้อย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  17 2010401017 นายรัฐภูมิ พึ่งเจริญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-03-2021
  18 2010401018 นายธนดล พันธุ์แน่น ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 24-03-2021
  19 2010401019 นายปัณฑ์ธร ด้วงสีแก้ว ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 24-03-2021
  20 2010401020 นายนนทพัทธ์ พุฒเทศ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-03-2021
  21 2010401021 นายฐิติพงค์ จันทร์ทรง ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-03-2021
  22 2010401022 นายจิรวัฒน์ วรพุทธพร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  23 2010401023 นายเอกภูมิ สอนมณี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  24 2010401024 นายธนเทพ ปาลวัฒน์ ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย - 24-03-2021
  25 2010401025 นายวรชัย แสนรักษ์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  26 2010401026 นายธนวัฒน์ อ่ำคิด ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  27 2010401027 นายชินกฤต พวงเพ็ชร ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี - 24-03-2021
  28 2010401028 นายพรชัย เกตุอยู่ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  29 2010401029 นางสาววริศรา จิตตะวิกุล ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-03-2021
  30 2010401030 นายยุทธพงษ์ ดำสนวน ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  31 2010401031 นายจารุวิทย์ รอดยา ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม - 24-03-2021
  32 2010401032 นายชญานนท์ กิตติวงศ์เวทย์ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-03-2021
  33 2010401033 นายพลศรุต ล่ำสัน ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  34 2010401034 นายเจษฎา วิโรจน์กุล ม.3 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 24-03-2021
  35 2010401035 นายสรวิชญ์ บัวมี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  36 2010401036 นายสันติพงษ์ อังกุลดี ม.3 โรงเรียนเจี้ยนหัว - 24-03-2021
  37 2010401037 นายธนวัฒน์ วงศ์นามเถาว์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  38 2010401038 นายอชิรวิทย์ สุระเสน ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  39 2010401039 นายวาที แสงบดี ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 24-03-2021
  40 2010401040 นายสุรชัย ทรงอยู่ ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 24-03-2021
  41 2010401041 นายชาคริสต์ รัมนา ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 25-03-2021
  42 2010401042 นางสาวภทรพรรณ ทาหอม ม.3 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชฎัชเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท - 25-03-2021
  43 2010401043 นายนัฐฤกษ์ บุญทัน ม.3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว - 25-03-2021
  44 2010401044 นายอภิวิชญ์ อรรคราช ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-03-2021
  45 2010401045 นายเบญจพล สายบัว ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 25-03-2021
  46 2010401046 นายโอฬาริก พรหมประดิษฐ์ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-03-2021
  47 2010401047 นายรพีพัฒน์ ร่าเริง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-03-2021
  48 2010401048 นายวุฒิชัย สังข์โต ม.3 โรงเรียนบ้านยางโทน - 25-03-2021
  49 2010401049 นายณภัทร ครองวัง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 25-03-2021
  50 2010401050 นายวีรฉัตร พาพิรมย์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดคลองสายบัว - 25-03-2021
  51 2010401051 นายธนากร ทองกร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-03-2021
  52 2010401052 นายนฤเทพ พัวเวส ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดคลองสายบัว - 25-03-2021
  53 2010401053 นายธนวัช เจริญยิ่ง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดคลองสายบัว - 25-03-2021
  54 2010401054 นายสุจินดา เอี่ยมจิตร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตฯ(คลองสายบัว) - 26-03-2021
  55 2010401055 นายพิสิษฐ์ เซ็งแซ่ ม.3 โรงเรียนบวรวิทยา 2 - 26-03-2021
  56 2010401056 นายนรมนธ์ อินทร์ศรี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดคลองสายบัว - 26-03-2021
  57 2010401057 นายเขตตะวัน พานิชลาน ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 26-03-2021
  58 2010401058 นายธนภัทร สร้อยภู่ระย้า ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 26-03-2021
  59 2010401059 นายกันตินันท์ บัวตา ม.3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว - 26-03-2021
  60 2010401060 นางสาววริศรา รักเจริญ ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี - 26-03-2021
  61 2010401061 นายศตายุ ม้วนเงิน ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 26-03-2021
  62 2010401062 นายสิทธิชัย ดัดวงษ์ ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 26-03-2021
  63 2010401063 นายธนพัฒน์ ลาบสิบ ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 26-03-2021
  64 2010401064 นายธนากร สุขประเสริฐ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดคลองสายบัว - 26-03-2021
  65 2010401065 นายกรกฎ อ่อนสลุง ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 26-03-2021
  66 2010401067 นายพงศกร สุวรรณภูมิ ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม - 27-03-2021
  67 2010401068 นายนครินทร์ มณีศรี ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 27-03-2021
  68 2010401069 นายฑนวัฒน์ ขำวงษ์ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 27-03-2021
  69 2010401070 นายนาธาร วราโพธิ์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 27-03-2021
  70 2010401071 นายบัณฑิต พรมทัน ม.3 โรงเรียนปรียาโชติ - 27-03-2021
  71 2010401072 นายพรชัย อำนวย ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 27-03-2021
  72 2010401073 นายตรีพล โพธิ์มา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-03-2021
  73 2010401074 นายนพัสรพี ไพรสว่าง ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 27-03-2021
  74 2010401075 นายภูวศิษฏ์ ภูวิศปรวัฒน์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-03-2021
  75 2010401076 นายชนะศักดิ์ เฉลียวเลิศ ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 28-03-2021
  76 2010401077 นายณัฐพงษ์ มาลัยเปีย ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 28-03-2021
  77 2010401078 นายพรชนะ คำกองแก้ว ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 28-03-2021
  78 2010401079 นายกนกพล ศรีแก้ว ม.3 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ - 28-03-2021
  79 2010401080 นายดรัณภพ พันธ์จันทร์ดี ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 28-03-2021
  80 2010401081 นายณฐกร เเพรเมือง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 29-03-2021
  81 2010401082 นายวรพงษ์ น้อยหา ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  82 2010401083 นายวรวุฒิ พรมมาลี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 29-03-2021
  83 2010401084 นางสาวกัญญาณี วาดถนน ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 29-03-2021
  84 2010401085 นายสรวิชญ์ ไชยปลื้ม ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 30-03-2021
  85 2010401087 นายสุทธิรักษ์ โพธิ์สำนัก ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  86 2010401088 นางสาวภัทรภร อินทร์เอม ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 30-03-2021
  87 2010401089 นายกิตติทัต ฟักเขียว ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 30-03-2021
  88 2010401090 นายเยี่ยมยศ ชะเวิงรัมย์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 30-03-2021
  89 2010401091 นายศิวกร ธรรมลังกา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 30-03-2021
  90 2010401092 นายกฤษชฏา สายทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 30-03-2021
  91 2010401093 นายอจิรา ปุญโยสุข ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 30-03-2021
  92 2010401094 นายชนาธิป โตดีลัง ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 30-03-2021
  93 2010401096 นายณัฐพล ประกอบเพชร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 31-03-2021
  94 2010401097 นายชัยชาญ ทานบุญ ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดําริบํารูง) - 31-03-2021
  95 2010401100 นายฐานทัต สวงโท ม.3 โรงเรียนสร้างพัฒนา - 31-03-2021
  96 2010401101 นางสาวนภัสสร งามดี ม.3 โรงเรียนหนองแซงวิทยา - 31-03-2021
  97 2010401102 นายพัชระพงษ์ นาคสุข ม.3 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดส - 01-04-2021
  98 2010401103 นายสันติภาพ อรรคเนตร์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 02-04-2021
  99 2010401104 นายนันธชัย ทองเอี่ยม ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง - 02-04-2021
  100 2010401105 นายชัยรัตน์ ห่วงเงิน ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 04-04-2021
  101 2010401106 นายพงศพัศ ประสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 05-04-2021
  102 2010401107 นายรชต ไพรศรีจันทร์ ม.3 โรงเรียนหนองโดนวิทยา - 05-04-2021
  103 2010401108 นายพศวีร์ ถึงนาค ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 05-04-2021
  104 2010401109 นายศุภกร แสงเดช ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 07-04-2021
  105 2010401110 นางสาวกชกร มะเหศักดิ์ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 07-04-2021
  106 2010401111 นายพัชรพล เหล็กพูน ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 07-04-2021
  107 2010401112 นายศิวกร รักชาติ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 07-04-2021
  108 2010401113 นายปิยะวัฒน์ สิงห์อุตษา ม.3 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 08-04-2021
  109 2010401114 นายภัคภูมิ พลอยโพธิ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 08-04-2021
  110 2010401115 นายนวภล นวนพรัตน์สกุล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 08-04-2021
  111 2010401116 นายภัครวัฒน์ ตีทอง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 08-04-2021
  112 2010401118 นายก้องภพ หยดย้อย ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 09-04-2021
  113 2010401119 นายพัลลภ แก่นเสา ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง - 09-04-2021
  114 2010401120 นายนรากร แหวนนาค ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 11-04-2021
  115 2010401121 นายวรรธนะ ประสงค์สุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 11-04-2021
  116 2010401122 นายธีรวัต แสงราม ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม - 11-04-2021
  117 2010401123 นายจิรกิตต์ เกียรติกมเลศ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 11-04-2021
  118 2010401124 นายรพีภัทร สุวรรณอ่อน ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 12-04-2021
  119 2010401125 นายก้องภพ หอมขจร ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 12-04-2021
  120 2010401126 นายณัฏฐ มะวงศ์ษา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 12-04-2021
  121 2010401127 นายชัชพงศ์ อั้นวงศ์ ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 13-04-2021
  122 2010401128 นายณัฐพล ทองปลูก ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 13-04-2021
  123 2010401129 นายสุวรรณภูมิ ศิริ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 13-04-2021
  124 2010401130 นายเดชาธร พงษ์สงวน ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 14-04-2021
  125 2010401131 นายธีรภัทร ขำคำ ม.3 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า - 14-04-2021
  126 2010401132 นายภูธนา แพรศรี ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 14-04-2021
  127 2010401133 นายอติคุณ จันทร์แจ่มมงคล ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 14-04-2021
  128 2010401134 นางสาวนริศรา นพตากูล ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 17-04-2021
  129 2010401135 นายวิทวัส ช้างชุ่ม ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 17-04-2021
  130 2010401136 นายุศุภชัย เมืองคำ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 17-04-2021
  131 2010401137 นายธนบดี ศรีโสภณ ม.3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - 18-04-2021
  132 2010401138 นายพรเทพเทวา เทศวงษ์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 19-04-2021
  133 2010401139 นายศภวัฒณ์ โรจรัตนาภรณ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 19-04-2021
  134 2010401140 นายระพีพัฒน์ ไพร่เวหา ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 19-04-2021
  135 2010401141 นายยศศักดิ์ เสมาทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 20-04-2021
  136 2010401142 นายพงษ์เทพ นักเจริญ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 20-04-2021
  137 2010401143 นายสิทธิพล หนูย้อย ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 21-04-2021
  138 2010401144 นายจฤตพรรด จิตต์ทา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 22-04-2021
  139 2010401145 นายพรหมมินตร์ เหลี่ยมวิเศษ ม.3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - 22-04-2021
  140 2010401146 นายศุภณัฐ์ ผิวฟัก ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 22-04-2021
  141 2010401148 นายเสฏฐวุฒิ ช่างประดิษฐ์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 23-04-2021
  142 2010401149 นายชวภณ สุนทโร ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 23-04-2021
  143 2010401150 นายดลภพ หอมศิริ ม.3 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมครับ - 23-04-2021
  144 2010401151 นายวิศิษฎ์ ลิบน้อย ม.3 โรงเรียนบางมดวิทยา - 24-04-2021
  145 2010401152 นางสาวสุภัสสรา สมบัติ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-04-2021
  146 2010401153 นายทัตพงศ์ ศุภพงษ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 24-04-2021
  147 2010401154 นายธวัชชัย ทรัพย์คง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-04-2021
  148 2010401155 นายก้องภพ ลาไป ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 24-04-2021
  149 2010401156 นายพัทธวัช จงศิริ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-04-2021
  150 2010401157 นางสาวบุษบา กลอกล่อม ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 26-04-2021
  151 2010401158 นายนฤพัทธ์ ศิริอ่อน ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 26-04-2021
  152 2010401159 นายภีมณภณ ปัตตะแวว ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน - 26-04-2021
  153 2010401160 นายวรากร แววทอง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 27-04-2021
  154 2010401161 นายวชิรวิทย์ อึ้งถาวรดี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  155 2010401162 นายศิวกร สีสิงห์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 27-04-2021
  156 2010401163 นายธีฆทัศน์ พานทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  157 2010401164 นายภูชิต คำเรืองบุญ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  158 2010401165 นางสาวอริสา หาญจับพราน ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  159 2010401166 นายสุทธิวัตร เอกพร ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ - 28-04-2021
  160 2010401167 นายภัทร์นรินท์ จิตต์จำนงค์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-04-2021
  161 2010401168 นางสาวรุจิรดา พลสาวยบัว ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 28-04-2021
  162 2010401169 นายธีรพล พลพืช ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 28-04-2021
  163 2010401170 นายสุทธิภัทร ภาคพรม ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083