logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ช่างเชื่อม (ผลิตภัณฑ์) ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010301002 นายณัฐลักษณ์ หนูปั้น ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 24-03-2021
  2 2010301003 นายคุณาวุธ ขวัญนิยม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-03-2021
  3 2010301004 นายอาจณรงค์ กาภูคำ ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 01-04-2021
  4 2010301005 นายปิยภัทร ภักดิ์กำเลา ม.3 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชฎัชเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท - 06-04-2021
  5 2010301006 นายชินพัฒน์ คงทวี ม.3 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) - 16-04-2021
  6 2010301007 นางสาวธนนัล ทองดี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 17-04-2021
  7 2010301008 นายณัฐวุฒิ เชื้อท้าว ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 18-04-2021
  8 2010301009 นายทัศนัย เชียงกา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 19-04-2021
  9 2010301010 นายวิสิฐศักดิ์ กิ่งไทร ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่ - 19-04-2021
  10 2010301011 นายศุภวุฒิ ชื่นตา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 20-04-2021
  11 2010301012 นายจักรภัทร บัตรพิมาย ม.3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 - 20-04-2021
  12 2010301013 นายธีรกานต์ หอมฉวี ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 23-04-2021
  13 2010301014 นายธนถณ มังคะจา ม.3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม - 26-04-2021
  14 2010301015 นายวิชา ไกรรอด ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 26-04-2021
  15 2010301016 นายณัฐพล ออกเเมน ม.3 โรงเรียนบ้านสามเรือน - 27-04-2021
  16 2010301017 นายนนทพัทธ์ ฉิมพาลี ม.3 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 27-04-2021
  17 2010301018 นายณัฐกิตต์ เรือนงาม ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 28-04-2021
  18 2010301019 นายฐิรวัฒน์ สะอาดเอี่ยม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 28-04-2021
  19 310301024 นายณภัทร โตงาม ปวช. 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 27-04-2021
  20 310301025 นายธีรัช ไข่ถาวร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083