logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การบัญชี ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2020101001 นางสาวนารีรัตน์ ยีเเมเฟือง ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 24-03-2021
  2 2020101002 นางสาวศศิวรรณ สุขะ ม.3 โรงเรียนหนองโดนวิทยา - 24-03-2021
  3 2020101003 นางสาวธนัชพร ด้วงทวี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  4 2020101004 นายวงศกร ผิวพรรณ์ ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 24-03-2021
  5 2020101005 นายธนเดช วงษ์น้อย ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-03-2021
  6 2020101006 นางสาวยุรีวรรณ จันทร์ปรุง ม.3 โรงเรียนหนองโดนวิทยา - 24-03-2021
  7 2020101007 นางสาวธนภรณ์ ป่าเตี้ย ม.3 โรงเรียนสร้างพัฒนา - 24-03-2021
  8 2020101008 นางสาวชลิตา ลือดารา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  9 2020101009 นางสาวชนันภรณ์ คล้ายคลึง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  10 2020101010 นางสาวพรฐพรรธ กันภัย ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ - 25-03-2021
  11 2020101011 นางสาวณัฏฐณิชา หงษ์ล่อน ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-03-2021
  12 2020101012 นางสาววนิดา หนูนิล ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย - 25-03-2021
  13 2020101013 นางสาวสุนิสา ขุนฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค - 25-03-2021
  14 2020101014 นางสาวปิยากร จีนกิจมั่น ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 26-03-2021
  15 2020101015 นางสาวกฤตยา อ้วนศรี ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 27-03-2021
  16 2020101016 นางสาวโสพิตา บัติทิม ม.3 โรงเรียนหนองโดนวิทยา - 27-03-2021
  17 2020101017 นางสาววรนิษฐา ทองประเสริฐ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-03-2021
  18 2020101018 นางสาวพรพิมล เงินสลุง ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ - 27-03-2021
  19 2020101019 นางสาววิชุดา เทียนวิเศษ ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 28-03-2021
  20 2020101020 นางสาวจุฑากาญจน์ หลักแหลม ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 29-03-2021
  21 2020101021 นายจักรภพ บุญเเสง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 31-03-2021
  22 2020101022 นางสาวบงกช ช้างยอด ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร - 31-03-2021
  23 2020101023 นางสาววรัญญา ทรัพย์สิน ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 31-03-2021
  24 2020101024 นางสาววรัญญา วงษ์ทอง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 05-04-2021
  25 2020101025 นางสาววาสนา นาคทองดี ม.3 โรงเรียนวัดบ้านป่า - 05-04-2021
  26 2020101026 นางสาวศุภจิรา ปิตาระเต ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 06-04-2021
  27 2020101027 นางสาวชลลดา อยู่เป็นสุข ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 06-04-2021
  28 2020101028 นางสาวโชติมา พวงพันธ์ ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 07-04-2021
  29 2020101029 นายพิพัฒน์ จิตรหาญ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 07-04-2021
  30 2020101030 นางสาวธวัลรัตน์ ตลับนาค ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 07-04-2021
  31 2020101031 นางสาวบัณฑิตา เชื้อเกตุ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 08-04-2021
  32 2020101032 นางสาวณิชากร อ่อนนุ่ม ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 08-04-2021
  33 2020101033 นางสาวชลธิชา งามขำ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 09-04-2021
  34 2020101035 นายธีรพงศ์ หวังก่อศรีสุข ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) - 10-04-2021
  35 2020101036 นางสาวรัตนฤดี กันต์นิกูล ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง - 10-04-2021
  36 2020101037 นางสาวเมทิตา บุญเหลือ ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 16-04-2021
  37 2020101038 นายเนตรนภา เผือกโอภาส ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 18-04-2021
  38 2020101039 นางสาวรัชนีกร คงเดช ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 20-04-2021
  39 2020101040 นางสาวณัฐณิชา รุ่งสว่าง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 22-04-2021
  40 2020101041 นางสาวพิร์ชญา ชาญชัย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 23-04-2021
  41 2020101042 นางสาวกรรวี เสือน้อย ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 24-04-2021
  42 2020101043 นางสาวณัฐวดี สุริโย ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 25-04-2021
  43 2020101044 นางสาวภัทราวดี ยาวิละ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-04-2021
  44 2020101045 นางสาวธมลวรรณ เรืองพรหม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 26-04-2021
  45 2020101046 นางสาวนิรันรัตน์ คำซาวสันติ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-04-2021
  46 2020101047 นางสาวน้ำทิพย์ แก๊บทอง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-04-2021
  47 2020101048 นางสาวณิชารีย์ สีโต ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  48 2020101049 นางสาวณิชาภัทร สีโต ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  49 2020101050 นางพัชราภา ทองอาบ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  50 2020101051 นางสาวภัทรพรรณ ม้วนโคกสูง ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 28-04-2021
  51 2020101052 นางสาวชญุดา ศรีอำไพ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083