logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010801001 นายธนวัฒน์ สุขมี ม.3 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม - 24-03-2021
  2 2010801002 นางสาวชลนิภา พึ่งเจียม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  3 2010801003 นางสาวพรรณนิภา แสงจันทร์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 25-03-2021
  4 2010801004 นางสาวสุภาวดี สนามทอง ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 25-03-2021
  5 2010801005 นางสาวญาณิศา มีเจตนา ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 27-03-2021
  6 2010801006 นายนวมินทร์ กลิ่นโกสุม ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 30-03-2021
  7 2010801007 นายอภิวิชญ์ สอาดรอด ม.3 โรงเรียนอินทร์บุรี - 02-04-2021
  8 2010801008 นางสาวสาริศา มงคลวัย ม.3 โรงเรียนผักไห่ ทธาประมุข - 16-04-2021
  9 2010801009 นายกานต์ สมัครค้า ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 22-04-2021
  10 2010801010 นางสาวกมลวรรณ แก่นมั่น ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 23-04-2021
  11 2010801011 นายภานุวัฒน์ ศรีโพธิ์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 23-04-2021
  12 2010801012 นายภูรี สีดอกบวบ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-04-2021
  13 2010801013 นางสาวธาดารัตน์ มีศรี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 27-04-2021
  14 2010801014 นางสาววิมลวรรณ เชียงพา ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083