logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010501001 นายโชคชัย เงินกลม ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  2 2010501002 นายนฤพงษ์ เปล่งศรีงาม ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 24-03-2021
  3 2010501003 นายภูวนัย ศรีวิเศษ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 24-03-2021
  4 2010501004 นางสาวกิรติภา นิคมภักดิ์ ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 24-03-2021
  5 2010501005 นายอมรเทพ วงษ์เเก้ว ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-03-2021
  6 2010501006 นางสาวปณิดา เหลือสิงห์กุล ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 24-03-2021
  7 2010501007 นางสาวนัดถะนิด เอี่ยมเทศ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  8 2010501008 นางสาวอมลวรรณ ประกอบดี ม.3 โรงเรียนสร้างพัฒนา - 25-03-2021
  9 2010501009 นางสาวณิชากร บุญปั้น ม.3 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร - 25-03-2021
  10 2010501011 นายอิงควัต คุณชะ ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก - 25-03-2021
  11 2010501012 นายปุญญพัฒน์ ขันเล็ก ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-03-2021
  12 2010501013 นายปิยทัศน์ เต่าทอง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-03-2021
  13 2010501014 นายณัทพนธ์ ภาเจริญ ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 26-03-2021
  14 2010501015 นายธิเบต ติ๊บมา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-03-2021
  15 2010501016 นายกิตติพศ สาธุภาค ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 26-03-2021
  16 2010501017 นายปาณุวัฒน์ จันทร์ตรี ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 26-03-2021
  17 2010501018 นางสาวอาภัสรา ผูกพันธ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 26-03-2021
  18 2010501019 นางสาวอรพรรณ ปัญจชัย ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 27-03-2021
  19 2010501020 นายภูตะวัน สิงห์มณี ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 28-03-2021
  20 2010501021 นางสาวกนกวรรณ ฉิมวิลัยทรัพย์ ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 28-03-2021
  21 2010501022 นายนภดล เรียงผา ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 28-03-2021
  22 2010501024 นางสาวชิดชนก ขุนทิศพิทักษ์กุล ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 29-03-2021
  23 2010501025 นางสาววรนุช ภูพนาแสง ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 29-03-2021
  24 2010501026 นางสาวชุติภา พันธุ์งาม ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 30-03-2021
  25 2010501027 นางสาวธีริศรา รักบุญ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 31-03-2021
  26 2010501028 นายณัฐพล กล้วยดี ม.3 โรงเรียนสร้างพัฒนา - 01-04-2021
  27 2010501029 นางสาวดรุณี ทองดีพะเนาว์ ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 01-04-2021
  28 2010501030 นางสาววรัญญา กลิ่นสุคนธ์ ม.3 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) - 07-04-2021
  29 2010501031 นางสาวสุวิชาดา ตางาม ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 08-04-2021
  30 2010501032 นายพชร เพาะบุญ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 14-04-2021
  31 2010501033 นายณัฐพล ปู่มณี ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 14-04-2021
  32 2010501034 นางสาวรัชดาพร ออกช่อ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 19-04-2021
  33 2010501035 นางสาวพิมพกานต์ ม่วงจันทร์ ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 20-04-2021
  34 2010501036 นางสาวพรลดา แก่นแจ่ม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 20-04-2021
  35 2010501037 นายธนกฤต อินทสระ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 21-04-2021
  36 2010501038 นางสาวจิราพร แก้วจีน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 21-04-2021
  37 2010501039 นายณัฐวุฒิ ดวงแสง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 22-04-2021
  38 2010501040 นายดรัณภพ ละสา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 23-04-2021
  39 2010501041 นายภูษิต ม่วงสีตอง ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 26-04-2021
  40 2010501042 นายสุทธิธน เเจ่มสระ ม.3 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083