logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา เครื่องมือกล ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010201001 นายเมธี เจริญธรรม ม.3 โรงเรียนวัดไชโย - 24-03-2021
  2 2010201002 นายกิตติภูมิ นุตนารถ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  3 2010201003 นายศุภเศรษฐ์ พังพิษ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  4 2010201004 นายกฤษฎา บุญนิยม ม.3 เกตุพิชัยวิทยา - 24-03-2021
  5 2010201005 นายอภิรักษ์ ใจเย็น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  6 2010201006 นางสาวจิราพัชร ทีนวัง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 24-03-2021
  7 2010201007 นายณัฐภูมิ อาญาเมือง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  8 2010201008 นายณัฐพร วรรณาเจริญพร ม.3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท - 24-03-2021
  9 2010201009 นายนันทชัย จุ้ยแตง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  10 2010201010 นายเศรษฐพงศ์ ผ่องแผ้ว ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  11 2010201011 นายชาคริต ศรีสุวรรณ ม.3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท - 24-03-2021
  12 2010201013 นายอัครเดช สุขสลุง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  13 2010201014 นายฤทธากร จินดา ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 24-03-2021
  14 2010201015 นายนันท์พิพัฒน์ งานสลุง ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 24-03-2021
  15 2010201016 นายคุณากร แดงวงษ์ ม.3 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม - 24-03-2021
  16 2010201017 นายญาณพล สาแช ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 24-03-2021
  17 2010201018 นายชัชนันท์ อารีย์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 24-03-2021
  18 2010201019 นายจีรศักดิ์ สอนเพียร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  19 2010201021 นายณัฐพงศ์ ศรีวิไลย์ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-03-2021
  20 2010201022 นายนิติภูมิ ภูมิพันธ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  21 2010201023 นายจิรายุ แสงประสิทธิ์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 24-03-2021
  22 2010201026 นายณัฐดนัย ท้วมโพธิ์ ม.3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม - 25-03-2021
  23 2010201027 นายอัครพล นาคแก้ว ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-03-2021
  24 2010201028 นายสุรเชษฐ์ วัยวงษ์ศักดิ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 25-03-2021
  25 2010201029 นายชนะชัย โกฎกลางดอน ม.3 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) - 25-03-2021
  26 2010201030 นายรพีภัทร จันดา ม.3 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) - 25-03-2021
  27 2010201031 นายนรากร นาคิน ม.3 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) - 25-03-2021
  28 2010201032 นายภูริพัฒน์ อนุโชติ ม.3 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) - 25-03-2021
  29 2010201033 นางสาวสวรส หล่ำเจริญ ม.3 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) - 25-03-2021
  30 2010201034 นางสาวสุนิสา สืบสุภาพ ม.3 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) - 25-03-2021
  31 2010201035 นายณัฐชนน ลาดสลุง ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 25-03-2021
  32 2010201036 นายณัฐวุฒิ พยุง ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ - 25-03-2021
  33 2010201037 นายธนวัฒน์ เสือสมพงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-03-2021
  34 2010201038 นายิชินวัตร บัวบาน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-03-2021
  35 2010201039 นายธนวัฒน์ ชมดวง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-03-2021
  36 2010201040 นายภานุวัฒน์ เอี่ยมสกุล ม.3 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง - 26-03-2021
  37 2010201041 นางสาววลีพร ศัพทเสวี ม.3 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง - 26-03-2021
  38 2010201042 นายศิลา สิงหา ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 26-03-2021
  39 2010201043 นายอัษฎา แนบเนียน ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 26-03-2021
  40 2010201044 นางสาวฌัชชาภรณ์ บัวสุข ม.3 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี - 26-03-2021
  41 2010201045 นายภาณุวัฒณ์ สุขสนอง ม.3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท - 26-03-2021
  42 2010201046 นายเจษฎาพร กลิ่นเกษร ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 27-03-2021
  43 2010201047 นายณัฐพล สร้อยสวน ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 27-03-2021
  44 2010201048 นายพนมกร บุญอ้อย ม.3 โรงเรียนสร้างพัฒนา - 27-03-2021
  45 2010201049 นายภูวนาถ ชาญชัยศรี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 28-03-2021
  46 2010201050 นายปิยะณัฐ จันทร์เรือง ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 28-03-2021
  47 2010201051 นายชยพล อาจป้อง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 28-03-2021
  48 2010201052 นายพีรพัฒน์ นาคำภา ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 28-03-2021
  49 2010201053 นายภาคภูมิ ตรีรส ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 28-03-2021
  50 2010201054 นายธนกร สุขสว่าง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 29-03-2021
  51 2010201055 นายธนโชติ พุ่มพฤกษ์ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 29-03-2021
  52 2010201056 นายสรชา ลิ้มสกุล ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  53 2010201057 นายธีรดนย์ ศรีสังวร ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  54 2010201058 นายภาคิน จอมพระ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 29-03-2021
  55 2010201059 นายไชยกร สวยสม ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  56 2010201060 นายชนาธิป สาริกา ม.3 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก - 29-03-2021
  57 2010201061 นายฐิติพงศ์ ตันเจริญ ม.3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม - 29-03-2021
  58 2010201062 นายธนกิจ โต๊ะศิลา ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 29-03-2021
  59 2010201063 นายณภัทร ขำสา ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 29-03-2021
  60 2010201064 นายธรรศชนม์ ขำเจริญ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 29-03-2021
  61 2010201065 นายชัยวัฒน์ เข็มอนุสุข ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 29-03-2021
  62 2010201066 นายภูลิ แสวงผล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 30-03-2021
  63 2010201067 นายอภินัทธ์ เมยไธสง ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 30-03-2021
  64 2010201068 นายธนภัทร พูลทอง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  65 2010201069 นายวีรยุทธ พานทองวัฒนกุล ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 30-03-2021
  66 2010201070 นายกรวิชญ์ ครนิยม ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 31-03-2021
  67 2010201071 นายชุุติพนธ์ ชูบุญ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 31-03-2021
  68 2010201072 นายวรทัต คุ้มยิ้ม ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 31-03-2021
  69 2010201073 นางสาวอินทิรา วิริวัฒน์ ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค - 01-04-2021
  70 2010201074 นายปวเรศ นาคจันทร์ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 01-04-2021
  71 2010201075 นายอภิชาติ ประทุมมา ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 01-04-2021
  72 2010201076 นายชาครินทร์ สารบุญ ม.3 โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา - 01-04-2021
  73 2010201077 นายเด่นภูมิ วิทยา ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 01-04-2021
  74 2010201078 นายสามารถ มีหมื่นไว ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 01-04-2021
  75 2010201080 นายเกริกพล บุบผาอินทร์ ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 02-04-2021
  76 2010201081 นายสมศักดิ์ สีมณี ม.3 - 05-04-2021
  77 2010201082 นายสิริศักดิ์ คำผงแก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 07-04-2021
  78 2010201083 นายนิธิกร มาคล้าย ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม - 07-04-2021
  79 2010201084 นายอนันต์ กลิ่นเอี่ยม ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 07-04-2021
  80 2010201085 นางสาวธนัญญา ธนะคุณ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 09-04-2021
  81 2010201086 นายวรพจน์ คงเพ็ชร์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 10-04-2021
  82 2010201087 นายชัชชาย หิปินะ ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 11-04-2021
  83 2010201088 นายจิรายุ เขียววิลัย ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 12-04-2021
  84 2010201089 นายวันสว่าง จันทรบุตร ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 12-04-2021
  85 2010201090 นายพุทธารา นันทปัญจพร ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 13-04-2021
  86 2010201091 นายเอกรัตน์ อุตโค ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 14-04-2021
  87 2010201092 นางสาวจีรวรรณ เพชร์ฤธิ์ ม.3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - 14-04-2021
  88 2010201093 นางสาวอรวรรณ กิมฮวย ม.3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - 14-04-2021
  89 2010201094 นายณรงค์ศักดิ์ สุภาเย็น ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ - 16-04-2021
  90 2010201095 นายกฤติน บัวระพา ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ - 17-04-2021
  91 2010201096 นายชิษณุพงศ์ จันทร์ภิรมย์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 18-04-2021
  92 2010201097 นายอัครพล เผือกขันหมาก ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 19-04-2021
  93 2010201098 นายพิชัย ภาคภูมิ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 19-04-2021
  94 2010201099 นายนายจักรพรรดิ ตรงคำนึง ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดาบ - 20-04-2021
  95 2010201100 นายโฆสิต เเสงอุ่น ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 20-04-2021
  96 2010201101 นายกรวิชญ์ ปาลวัฒน์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 20-04-2021
  97 2010201102 นายอิฐิพงษ์ แสนสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 21-04-2021
  98 2010201103 นายวัชระเกียรติ ศรีสุนทร ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 21-04-2021
  99 2010201105 นายชัยภัส อาษาสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 22-04-2021
  100 2010201106 นายอิทธิพล ประยงค์งาม ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 22-04-2021
  101 2010201107 นายชวนากร คุ้มสมบัติ ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 23-04-2021
  102 2010201108 นายจาตุรนต์ เขียวสุภาพ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 23-04-2021
  103 2010201109 นายสิริพิเดช ร่มแก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 23-04-2021
  104 2010201110 นายชุติพนธ์ เคารพ ม.3 โรงเรียนวัดเขาฝา - 23-04-2021
  105 2010201111 นายศุภชัย ดีศิริ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 23-04-2021
  106 2010201112 นายณัฐชา นารีรัก ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 23-04-2021
  107 2010201113 นายชุตินันท์ แถวทับ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 23-04-2021
  108 2010201114 นายกองทรัพย์ พรมเสนสา ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-04-2021
  109 2010201115 นายอภิชาติพงศ์ จันทร์หม่อน ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-04-2021
  110 2010201116 นายอภิศักดิ์ นาเจริญ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-04-2021
  111 2010201117 นายอชิตะ จันทร์วงษ์ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 24-04-2021
  112 2010201118 นายนราธิป โพธิ์ทูล ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 24-04-2021
  113 2010201119 นายภิญโญภาพ เชื้อบุญมี ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-04-2021
  114 2010201120 นายกฤตเมธ เปี่ยมสิน ม.3 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร - 25-04-2021
  115 2010201121 นายรังสิมันต์ นาคสิงห์ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 26-04-2021
  116 2010201122 นายธนวัฒน์ จันทร์โพธิ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-04-2021
  117 2010201123 นายภูมิเรศ จันทา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 26-04-2021
  118 2010201125 นายระพีเพชร จีนอ่วม ม.3 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ - 26-04-2021
  119 2010201126 นายกิตติพงศ์ กะลำภา ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 26-04-2021
  120 2010201127 นายศุภกร สิงห์คะเชนทร์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 26-04-2021
  121 2010201128 นายภูวดล ถินมามัด ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 26-04-2021
  122 2010201129 นายคชากรณ์ แหยมกระโทก ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 27-04-2021
  123 2010201130 นายศราวุฒิ คลังนิล ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 27-04-2021
  124 2010201131 นายวิสิทธิ์พล ศรีสารคาม ม.3 โรงเรียนบ้าน หนองตะลุมปุ๊ก - 27-04-2021
  125 2010201132 นายกิติพงษ์ เจริญพันธ์ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 27-04-2021
  126 2010201133 นายยุทธนา ประกอบดี ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 27-04-2021
  127 2010201134 นายณัฐวุฒิ ทัสสะ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 28-04-2021
  128 2010201135 นายณัฐพัฒน์ รอดมณี ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 28-04-2021
  129 2010201136 นางสาวอติมา นันทยา ม.3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม - 28-04-2021
  130 2010201138 นายวงศธร เเป๊ะเส็ง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-04-2021
  131 2010201139 นายศตายุ อภัย ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 28-04-2021
  132 2010201140 นายพฤทธพล นภาดล ม.3 - 28-04-2021
  133 2010201141 นางสาวสุพรรษา มีพงษ์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ(พัฒนานุกูล) - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083