logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ยานยนต์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010101001 นายพิภัช สีทอง ม.3 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา - 24-03-2021
  2 2010101002 นายณัฐนนท์ แน่งน้อย ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 24-03-2021
  3 2010101003 นายวุฒิธิ์ชัย พรมมา ม.3 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 24-03-2021
  4 2010101005 นายธนะเทพ ชวาลา ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 24-03-2021
  5 2010101006 นายจักรภัทร ศรีสุข ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  6 2010101007 นายณัฐดนัย ประสิทธิพร ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 24-03-2021
  7 2010101008 นายสุรัตน์ ขวัญเมือง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-03-2021
  8 2010101009 นายชลาธิป พรมมา ม.3 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม - 24-03-2021
  9 2010101010 นายกฤษดา สีทินอยู่ ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 24-03-2021
  10 2010101011 นายปัญญากร อุ่นสมัย ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 24-03-2021
  11 2010101012 นายนรินทร์ สุขกะใจ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  12 2010101013 นายภาณุพงศ์ อินทร์แรม ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 24-03-2021
  13 2010101014 นายรณชัย กาฬพันธ์ ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่50 - 24-03-2021
  14 2010101015 นายทวีศักดิ์ จันทร์พึ่งพลาย ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 24-03-2021
  15 2010101016 นายวัชรากร ผลกัน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 24-03-2021
  16 2010101017 นายพัลลภ แสงเรือง ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย - 24-03-2021
  17 2010101018 นายพงศธร แจ้งศรี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  18 2010101019 นายธีรภัทร ใยเจริญ ม.3 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า - 24-03-2021
  19 2010101020 นายธนากร เอี่ยมยิ่ง ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 24-03-2021
  20 2010101021 นายภูริทัต คุณธรรมรักษ์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 24-03-2021
  21 2010101022 นายชินวัตร ศรีใส ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  22 2010101023 นายจตุพัฒน์ ม่วงศิลป์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 24-03-2021
  23 2010101024 นายธนโชติ ห้วงทรัพย์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  24 2010101025 นายพีรพล โมกขศักดิ์ ม.3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี - 24-03-2021
  25 2010101026 นายชญานนท์ มีศรี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  26 2010101027 นายวายุ หวู ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 24-03-2021
  27 2010101028 นายพงศกร เมืองงาม ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 24-03-2021
  28 2010101029 นายกู้เกียรติ สุขพร้อม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 25-03-2021
  29 2010101030 นายฐิติโชติ การสร้าง ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 25-03-2021
  30 2010101031 นายกฤษณพล เกตุเผือก ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 25-03-2021
  31 2010101032 นายพีรพัฒน์ เขียนสอาด ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่50 - 25-03-2021
  32 2010101033 นายอชิรวัตร ศรีไตรรัตน์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-03-2021
  33 2010101034 นายวงศกร เครือทัต ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 25-03-2021
  34 2010101035 นายจิรภัทร อ้อมนนท์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-03-2021
  35 2010101036 นายกฤษเรศ นิลงาม ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 25-03-2021
  36 2010101037 นายวิศรุต แดงอ่อง ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล - 25-03-2021
  37 2010101038 นายรัชชานนท์ คงควร ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 25-03-2021
  38 2010101039 นายประพัฒน์ เนียมหอม ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 25-03-2021
  39 2010101040 นายปวีย์ญากร คำเเปลง ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 25-03-2021
  40 2010101041 นายภาณุภัช หงษ์สุกฤษณ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 25-03-2021
  41 2010101042 นายอรรถพร ชื่นนคร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 25-03-2021
  42 2010101043 นายรัชภูมิ แก้วบุตรดี ม.3 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก - 25-03-2021
  43 2010101044 นายคณัสนันท์ อินทร์อิ่ม ม.3 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา - 26-03-2021
  44 2010101045 นายบุรินทร์ อุบลวัตร ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 26-03-2021
  45 2010101046 นายก้องภพ สมศักดิ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 26-03-2021
  46 2010101047 นายธีรทร ศรมณี ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวัน - 26-03-2021
  47 2010101048 นายณัฐภูมิ คงเพ็ชร ม.3 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า - 26-03-2021
  48 2010101049 นายวลาส สิงห์ลอ ม.3 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย - 26-03-2021
  49 2010101050 นายเสฏฐวุฒิ โพธิ์ทองงาม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-03-2021
  50 2010101051 นายกฤษกร แสงตะกรณ์ ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 26-03-2021
  51 2010101052 นายธนวัฒน์ พันธ์จันทร์ ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวัน - 27-03-2021
  52 2010101053 นายฉัตรมงคล แก้ววงค์ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 27-03-2021
  53 2010101054 นายธนภัทร อ่อนนิ่ม ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 27-03-2021
  54 2010101055 นายวัชรินทร์ คงรัสมี ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 27-03-2021
  55 2010101056 นายก้องภพ พันธุ์มิตร ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 27-03-2021
  56 2010101057 นายยศพร เข็มงาม ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 27-03-2021
  57 2010101058 นายปริญญา อยู่เปรม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 28-03-2021
  58 2010101059 นายธีรภัทร พันธ์มาลี ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 28-03-2021
  59 2010101060 นายชุมพร มาตย์นอก ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 28-03-2021
  60 2010101061 นายพรรณพัชร โพธิ์ยิ้ม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-03-2021
  61 2010101062 นายนัฐถากร อังศุมาดิศร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 28-03-2021
  62 2010101063 นายธีรภัทร เอี่ยมสุภา ม.3 โรงเรียนวัดตุ้มหู - 29-03-2021
  63 2010101064 นายนราธร เกิดชัย ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  64 2010101065 นายกิตติ ฉายาวรรณ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  65 2010101066 นายภาสกร คลังทรัพย์ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  66 2010101067 นายรัชพงศ์ สุขใส ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 29-03-2021
  67 2010101068 นายธนาวุธ พุทธรักษา ม.3 โรงเรียนประดับวิทย์ - 29-03-2021
  68 2010101069 นายรัฐภูมิ สุวรรณรักษ์ ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 29-03-2021
  69 2010101070 นายสหรัฐ อินทโพธิ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 30-03-2021
  70 2010101071 นายฐิรวัฒน์ แซ่ลิ้ม ม.3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม - 30-03-2021
  71 2010101072 นายมิเต แขพวง ม.3 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ - 30-03-2021
  72 2010101073 นายชัยวิรัตน์ อุบลอ่อน ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 30-03-2021
  73 2010101074 นายนนท์วรันต์ การาม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 30-03-2021
  74 2010101075 นายณฐาชัย ริมชลา ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  75 2010101076 นางสาวจิระนันท์ จุลละโพธิ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 30-03-2021
  76 2010101077 นายธนากร จันทะบุตร์ ม.3 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) - 31-03-2021
  77 2010101078 นายสิริวัฒน์ พุฒแซม ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 31-03-2021
  78 2010101079 นายถิรวัฒน์ พัดเงิน ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 31-03-2021
  79 2010101080 นายปุญญพัฒน์ บรรทม ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 01-04-2021
  80 2010101081 นายทศพล ขำวงค์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 01-04-2021
  81 2010101082 นายศิริศักดิ์ สิทธิทรัพย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 02-04-2021
  82 2010101083 นายกิตติชัย แหยมเจริญ ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 02-04-2021
  83 2010101084 นายจิรวัฒน์ ฉิมสุนทร ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 02-04-2021
  84 2010101085 นายฉัตรชัย ปิ่นเกตุ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 02-04-2021
  85 2010101086 นายทัษฎากร เทียมทัด ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 02-04-2021
  86 2010101087 นายวรากร ช้างเนียม ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 02-04-2021
  87 2010101088 นายโกมล นานวล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 03-04-2021
  88 2010101089 นายศราวุธ จั่นอยู่ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 04-04-2021
  89 2010101090 นายจักรกฤษณ์ ขาวสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 05-04-2021
  90 2010101091 นายรัฐภูมิ พูลทวี ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 05-04-2021
  91 2010101092 นายณัฏฐ์ ระย้า ม.3 โรงเรียนแก่งคอย - 05-04-2021
  92 2010101093 นายชุติไชย หวานฉ่ำ ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 05-04-2021
  93 2010101094 นายพีรพัฒน์ วรรณะ ม.3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม - 06-04-2021
  94 2010101095 นายณัฐพร คงคา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 07-04-2021
  95 2010101096 นายปรเมศร์ น้อยสังวาลย์ ม.3 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 07-04-2021
  96 2010101097 นายธีรภัทร ลือดารา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) - 08-04-2021
  97 2010101098 นายศิโรดมพ์ ฝาระมี ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 09-04-2021
  98 2010101099 นายวรจิตต์ ศรีสุข ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 10-04-2021
  99 2010101100 นายสิทธิศักดิ์ สายสุด ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม - 11-04-2021
  100 2010101101 นายธนวัฒน์ บุญมา ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 11-04-2021
  101 2010101102 นายสหชาติ สวัสดี ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 12-04-2021
  102 2010101103 นายณัฐวุฒิ พุ่มพวง ม.3 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ - 13-04-2021
  103 2010101104 นายมนพัทธ์ ตางาม ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่ - 15-04-2021
  104 2010101105 นายวรณยุทธ ตลับเงิน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 16-04-2021
  105 2010101106 นายณัฐพล คำพา ม.3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ - 16-04-2021
  106 2010101107 นายอานุภาพ เดชชู ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 16-04-2021
  107 2010101108 นายพุฒิชัย ปกป้อง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 19-04-2021
  108 2010101109 นายนิติภูมิ ใจโปร่ง ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 19-04-2021
  109 2010101110 นายนพเกล้า พุทธา ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 20-04-2021
  110 2010101111 นายอาดุลย์ ล้ำประเสริฐ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 20-04-2021
  111 2010101112 นายเจษฎา แก้วหล้า ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 20-04-2021
  112 2010101113 นายศักดิเดชน์ โม้หนองบัว ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 20-04-2021
  113 2010101114 นายชิตชัย ภิรมย์ทอง ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาคลี - 20-04-2021
  114 2010101115 นายนันทวัฒน์ นกกาศักดิ์ ม.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 20-04-2021
  115 2010101116 นายสุทธิพงษ์ พันเพ็ชร ม.3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 21-04-2021
  116 2010101117 นายธนภัทร กิจเจริญ ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 21-04-2021
  117 2010101118 นายอนันทวัฒน์ บุญเสริม ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 21-04-2021
  118 2010101119 นายหลักการ แจ้งน้อย ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 21-04-2021
  119 2010101120 นายอนุกูล มงคลชัย ม.3 โรงเรียนทองเอนวิทยา - 22-04-2021
  120 2010101121 นางสาวณัฐพร ม่วงทอง ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 22-04-2021
  121 2010101122 นายวรวุฒิ สุวรรณศรี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 22-04-2021
  122 2010101123 นายนวภัทร สร้อยพูน ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 22-04-2021
  123 2010101124 นายผดุงกิตติ์ แม่นมั่น ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 22-04-2021
  124 2010101125 นายพงษ์พัฒน์ อินทพัฒน์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 23-04-2021
  125 2010101126 นายิจิระเดช แสงเทียน ม.3 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) - 23-04-2021
  126 2010101127 นายอาทิตย์ จันดา ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 23-04-2021
  127 2010101128 นายธีรภัทร์ เรืองนารี ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 23-04-2021
  128 2010101129 นายวายุพัฒน์ พันธ์ประเสริฐ ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 24-04-2021
  129 2010101130 นายไพสิฐ ถันสูงเนิน ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-04-2021
  130 2010101131 นายนิรุทธ์ เฉลยวรรณ ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 25-04-2021
  131 2010101132 นายธีรวัฒน์ สุดพราหมณ์ ม.3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม - 26-04-2021
  132 2010101133 นายอุดมพร สินไชย ม.3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว - 26-04-2021
  133 2010101134 นายปรเมษฐ์ สุขสดมภ์ ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 26-04-2021
  134 2010101135 นายธีรภัทร โสมนัส ม.3 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ - 26-04-2021
  135 2010101136 นายอนวัทย์ หอมยามเย็น ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 26-04-2021
  136 2010101137 นายกรวิชญ์ พรหมจู ม.3 กศน​ ต.บางรักน้อย​ - 26-04-2021
  137 2010101138 นายรัษฎากร ผาเจริญ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 26-04-2021
  138 2010101139 นายณกฤช ทรงอยู่ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 27-04-2021
  139 2010101140 นายศิริชัย เกษสุริยงค์ ม.3 โรงเรียนวัดไชโย - 27-04-2021
  140 2010101141 นายชนะชัย ป้อมแก้ว ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 27-04-2021
  141 2010101142 นายชลสิทธิ์ สุขหอม ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ - 27-04-2021
  142 2010101143 นายธนพ เงินพันธ์ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัตวิทยา - 28-04-2021
  143 2010101144 นายธนพล หงษาวัน ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 28-04-2021
  144 2010101145 นายชัยภัทร เสราช ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 28-04-2021
  145 2010101146 นายธีรวัฒน์ สาวทรัพย์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 28-04-2021
  146 2010101147 นายพงษ์เพชร น้อยเจริญ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083