logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567
  ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [2010101]  ช่างยนต์ 162 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [2010102]  จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 24 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [2010201]  ช่างกลโรงงาน 101 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [2010301]  ช่างเชื่อมโลหะ 24 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [2010401]  ช่างไฟฟ้า 171 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [2010501]  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 34 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [2010601]  ช่างก่อสร้าง 52 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [2010801]  สถาปัตยกรรม 8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [2011101]  ช่างซ่อมบำรุง 35 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [2012101]  งานโยธา 27 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [2012701]  เมคคาทรอนิกส์ 22 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [2012801]  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [2020101]  การบัญชี 69 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [2020201]  การตลาด 57 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  15 [2020401]  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 107 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  16 [2030201]  การออกแบบ 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  17 [2030801]  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 44 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  18 [2031901]  ออกแบบนิเทศศิลป์ 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  19 [2040401]  อาหารและโภชนาการ 36 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  20 [2040609]  ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  21 [2070109]  การโรงแรม 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  22 [2090101]  เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 1054  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
  ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [3010101]  งานเทคนิคยานยนต์ 52 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [3010201]  งานเครื่องมือกล 35 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [3010301]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [3010401]  งานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 64 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [3010501]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [3010601]  งานก่อสร้าง 20 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [3011101]  งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 38 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [3012701]  งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [3012801]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [3020101]  งานการบัญชี 23 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [3020201]  งานการตลาด 10 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [3020401]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 22 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [3040401]  งานอาหารและโภชนาการ 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 308  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2567
  ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [3010108]  งานเทคนิคยานยนต์ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [3010208]  งานเครื่องมือกล 42 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [3010308]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [3010408]  งานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 82 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [3010508]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 19 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [3010608]  งานก่อสร้าง 23 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [3011108]  งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 52 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [3012708]  งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [3012807]  งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 14 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [3012808]  งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [3020108]  งานการบัญชี 52 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [3020408]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 29 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [3021408]  งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 41 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [3040408]  งานอาหารและโภชนาการ 13 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  15 [3090108]  งานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 411  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [3010109]  งานเทคนิคยานยนต์ 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [3010110]  งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [3010209]  งานเครื่องมือกล 14 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [3010309]  งานเทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  5 [3010409]  งานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 33 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  6 [3010509]  งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 17 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  7 [3010609]  งานก่อสร้าง 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  8 [3011109]  งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  9 [3012709]  งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  10 [3012809]  งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  11 [3014309]  งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  12 [3020209]  งานการตลาด 27 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  13 [3020409]  งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 9 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  14 [3021409]  งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 28 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  15 [3030809]  งานดิจิทัลกราฟิก 25 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  16 [3040409]  งานอาหารและโภชนาการ (สายตรง) 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  17 [3040410]  งานอาหารและโภชนาการ (ม.6/ต่างสาขา) 7 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  18 [3040609]  งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  19 [3070109]  งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (การโรงแรม) 12 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 222  
  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567
  ที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จัดการ
  1 [4010409]  งานเทคโนโลยีไฟฟ้า 8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  2 [4020109]  งานการบัญชี 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  3 [4020209]  งานการตลาด 22 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  4 [4090109]  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
  รวม 53  

  ยอดสมัครทั้งหมด = 2,048 คน

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767