logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา การตลาด ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2020201001 นางสาวกันติชา คงมี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 15-02-2024
  2 2020201002 นางสาวอธิชา เณรเกิด ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา - 15-02-2024
  3 2020201003 นางสาววันวิสาข์ คุ้มรอด ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 15-02-2024
  4 2020201004 นางสาวปิยาพัชร ธนะขว้าง ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 15-02-2024
  5 2020201005 นางสาวโชติกา ลุประสงค์ ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 15-02-2024
  6 2020201006 นางสาวปรียาภา นายมี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 15-02-2024
  7 2020201007 นางสาวอัญชัน หอมสกุล ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 15-02-2024
  8 2020201008 นางสาวพนิตสุภา เคนภาวะ ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร - 15-02-2024
  9 2020201009 นางสาวพนิตนันท์ เคนภาวะ ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร - 15-02-2024
  10 2020201010 นางสาวพนิตพิชา เคนภาวะ ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร - 15-02-2024
  11 2020201011 นางสาววีราภรณ์ คงรัมย์ ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 16-02-2024
  12 2020201012 นางสาวกาลเกล้า อุบลวัตร์ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 16-02-2024
  13 2020201013 นางสาวธัญวรัตน์ คำภีทูล ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 16-02-2024
  14 2020201014 นางสาวศุภิสรา กบิลพัสดุ ม.3 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม - 16-02-2024
  15 2020201015 นางสาวณัฐฌานัน ม่วงเเก้ว ม.3 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม - 16-02-2024
  16 2020201016 นางสาวพรแพรวา นามวงศ์ ม.3 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม - 16-02-2024
  17 2020201017 นางสาวจิราพัชร พุดน้อย ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 17-02-2024
  18 2020201018 นางสาวโง ก๊วก เถิง - ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 17-02-2024
  19 2020201019 นางสาวศรันยาพร วัดสง่า ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 18-02-2024
  20 2020201020 นางสาวปิยธิดา จันทร์สกุลณี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 19-02-2024
  21 2020201021 นางสาววรัญญา รัตน์บุตร ม.3 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม - 19-02-2024
  22 2020201022 นางสาวญาดา มั่นศรี ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 20-02-2024
  23 2020201023 นางสาวฐิติกานต์ เชาว์วันดี ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 20-02-2024
  24 2020201025 นางสาวศิรัตน์ รัมมะนพ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 21-02-2024
  25 2020201026 นางสาววราภรณ์ ไกรรอด ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 21-02-2024
  26 2020201027 นางสาวพิมพ์วรีย์ สุมาลย์โรจน์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 22-02-2024
  27 2020201029 นางสาวอัญชลี มงคลกำธร ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 22-02-2024
  28 2020201030 นางสาวสุชาดา มงคลชัย ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 22-02-2024
  29 2020201031 นางสาวอาภัสรา แท่งทอง ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาคลี - 22-02-2024
  30 2020201032 นางสาวสิริทิพย์ สีดากุล ม.3 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) - 23-02-2024
  31 2020201033 นางสาวธารารัตน์ หอมหวล ม.3 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) - 23-02-2024
  32 2020201034 นางสาวเกวลี สิงห์ประเสริฐ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 23-02-2024
  33 2020201035 นางสาวชนาพร พันธ์ปิ่น ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 24-02-2024
  34 2020201036 นางสาววันวิสาข์ อ่วมภักดี ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 25-02-2024
  35 2020201037 นางสาวปาลิดา อ่อนตา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 27-02-2024
  36 2020201038 นางสาวสิรีรัศม์ เชาว์ไว ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 27-02-2024
  37 2020201039 นางสาวรัตนรดี ศรีเดช ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 27-02-2024
  38 2020201040 นางสาวรัตติกาล อินชาลี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 28-02-2024
  39 2020201041 นางสาวกชนันท์ เพ็งเจริญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 29-02-2024
  40 2020201042 นางสาวอาทิตยา อโหสี ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 01-03-2024
  41 2020201043 นางสาวเขมนัน ทองนิ่ม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 01-03-2024
  42 2020201044 นางสาวธนาภา ภู่กล่อม ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 02-03-2024
  43 2020201045 นายเอกลักษณ์ จิตตารักษ์ ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม - 03-03-2024
  44 2020201046 นางสาวชรินทรทิพย์ มาสำราญ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 03-03-2024
  45 2020201047 นางสาววิกานต์ดา สูงใหญ่ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 03-03-2024
  46 2020201048 นางสาวกัญญาณัฐ สรงมงคล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 04-03-2024
  47 2020201050 นางสาวปัณณฑัต เข็มดี ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 09-03-2024
  48 2020201051 นางสาวบุญนิสา เหลืองศิริ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 09-03-2024
  49 2020201052 นางสาวสรัลยา คำเม้า ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 10-03-2024
  50 2020201053 นางสาวกรกนก ปีกิ่ม ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 10-03-2024
  51 2020201054 นางสาวปาลิษา เย็นสุข ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 11-03-2024
  52 2020201055 นางสาวจันทร์จิราภรณ์ งามดี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 11-03-2024
  53 2020201057 นายนราทิพย์ หมวกทอง ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 11-03-2024
  54 2020201059 นางสาวธิดารัตน์ ชมภู ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำสุด - 13-03-2024
  55 2020201060 นางสาวปานชีวา สังขพงษ์ ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา - 14-03-2024
  56 2020201062 นางสาวชลธิชา สุพร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 14-03-2024
  57 2020201063 นางสาวกมลรัตน์ สาพงษ์เอี่ยม ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 15-03-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767