logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

  ประจำปีการศึกษา 2567


  ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี
  หลักสูตร ปวช. หลักสูตร ปวส. / ป.ตรี
  1 ประกาศรับสมัคร 10 ก.พ. 67 10 ก.พ. 67
  2 ซื้อคู่มือการสมัครเข้าศึกษา

    ในระบบออนไลน์ http://admission.lbtech.ac.th พร้อมทั้งชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นทุกธนาคาร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  14 ก.พ. - 14 มี.ค. 67

  14 ก.พ. - 14 มี.ค. 67

  3 กรอกใบสมัครและข้อมูลในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
  http://admission.lbtech.ac.th >

  15 ก.พ. - 15 มี.ค. 67

  15 ก.พ. - 15 มี.ค. 67

  4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ

  ทางเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th

  19 มี.ค. 67

  19 มี.ค. 67

  5 ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสอบ

    - ปากกาสีดำ/น้ำเงิน ดินสอดำ 2 B และยางลบ

    - บัตรประจำตัวประชาชน

    - ใบสมัครซึ่งผู้สมัครต้องพิมพ์จากเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th

       (ถ้าผู้สมัครไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบสมัครมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 

  24 มี.ค. 67

  เวลา 08.30น.


  23 มี.ค. 67

  เวลา 08.30น.

  6

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  - ทางเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th

  28 มี.ค. 67

  28 มี.ค. 67

  ปฏิทินกำหนดการขึ้นทะเบียนและมอบตัวสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประจำปีการศึกษา 2567


  ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี
  หลักสูตร ปวช. หลักสูตร ปวส. / ป.ตรี
  1 กรอกใบสมัครและข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทางเว็บไซต์
  http://datacenter.vec.go.th (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  29 มี.ค. - 3 เม.ย. 67

  29 มี.ค. - 3 เม.ย. 67

  2

  พิมพ์บัตรลงทะเบียนจากเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th พร้อมทั้งชำระเงินค่าลงทะเบียนที่เค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือชำระผ่านแอพพลิเคชันทุกธนนาคาร ตามจำนวนเงินที่ระบุในบัตรลงทะเบียน

  29 มี.ค. - 2 เม.ย. 67

  29 มี.ค. - 2 เม.ย. 67

  3

  พิมพ์เอกสารสำหรับการมอบตัว ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินชั่วคราว ใบมอบตัว ประวัติ สัญญาค้ำประกัน รายการหลักฐานการมอบตัว คำร้องขอผ่อนผัน หนังสือมอบอำนาจ แบบรับหลับฐานประกอบการมอบตัว และบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาชั่วคราว

  จากเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th

  พร้อมติดรูปให้เรียบร้อยเพื่อนำส่งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีในวันมอบตัว

  ภายในวันที่

  29 มี.ค. - 3 เม.ย. 67

  ภายในวันที่

  29 มี.ค. - 3 เม.ย. 67

  4

  ทุกสาขาวิชา

  4.1 ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์

  4.2 ประชุมนักเรียนนักศึกษา ณ แผนกวิชาที่สังกัด

  4.3 รับชุดนักเรียนนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

  4 เม.ย. 67

  08.00 น.

  08.00 น.

  11.00 น.

  5 เม.ย. 67

  08.00 น.

  08.00 น.

  11.00 น.

  5 ปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ แจ้งให้ทราบในวันมอบตัว แจ้งให้ทราบในวันมอบตัว
  6 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 20 พ.ค. 67 20 พ.ค. 67

  หมายเหตุ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามปฏิทินที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามกำหนดวันและเวลาในปฏิทินจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีโดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ     

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767