logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

  คำชี้แจง

  1. โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านในสาขาที่เลือกสมัครอันดับ 1 หากไม่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบในสาขาที่เลือกอันดับ 2
  2. กรณีไม่มีรายชื่อทั้งในสาขาที่สมัครอันดับ 1 และ 2 ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกสาขาอื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อ
  3. !!! โปรดอ่านท้ายประกาศอย่างละเอียด และปฏิบัติทุกขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับ ปวช. (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม)
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับ ปวช. (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับ ปวส. (สายตรง)
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา)
  5. รายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับ ปวส. (ทวิภาคี)
  6. รายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง)
  7. รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีให้สิทธิ์ในการเลือกสาขาอื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อ (ทุกระดับชั้น)
  8. รายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (เพิ่มเติม)

  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767