logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)  • รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน

  • 1. ระบบปกติและระบบ ม.6 มีรายละเอียดดังนี้
   • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน 2 ภาคเรียน
   • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. และ ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ จำนวน 1 ภาคเรียน
  • 2. ระบบทวิภาคี มีรายละเอียดดังนี้
   • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน 2 ภาคเรียน
   • ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. และ ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ จำนวน 1 ภาคเรียน
   • เรียนที่สถานศึกษาจำนวน 2 ภาคเรียน ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ 2 ภาคเรียน

  • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

  • 1. สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
  • 2. สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยสอบตรง  1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2010101 ช่างยนต์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจร นิวเมติกและไฮครอลิกส์เบื้องต้น ถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ถอดประกอบคลัตซ์ เกียร์ และเพลาขับ บำรุงรักษาคลัตซ์ เกียร์ และเพลาขับ ถอดประกอบระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรก บำรุงรักษาระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรก บำรุงรักษาแบตเตอรี่ ระบบสตาร์ ระบบประจุไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง ระบบไฟเตือนและสัญญาณ งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กและแก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซล งานซ่อมจักรยานยนต์ งานปรับ อากาศรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์ การขับรถยนต์ และการตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2010102 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ปกติ (ตรงสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจร นิวเมติกและไฮครอลิกส์เบื้องต้น ถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ถอดประกอบคลัตซ์ เกียร์และเพลาขับ บำรุงรักษาคลัตซ์ เกียร์และเพลาขับ ถอดประกอบระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรก บำรุงรักษาระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรก บำรุงรักษาแบตเตอรี่ ระบบสตาร์ ระบบประจุไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง ระบบไฟเตือนและสัญญาณ งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัดละเอียด งานซ่อมเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ งานซ่อมระบบรองรับน้ำหนักและส่งกำลังรถจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ งานซ่อมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และการขับขี่รถจักรยานยนต์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2010201 ช่างกลโรงงาน ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การปรับแปรรูปและขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีพื้นฐาน การตรวจสอบชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัด การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน การซ่อมบำรุงเครื่องมือกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยเครื่องมือกล การบำรุงรักษาเครื่องมือกล การสร้างและเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน การออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ งานกลึง งานคว้าน กลึงบูช กลึงปลอก งานสร้างแม่พิมพ์โลหะ งานกัด งานไส งานเจียระไน งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2010301 ช่างเชื่อมโลหะ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น ถอดตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานด้วนเครื่องมือกล ออกแบบผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะและอลูมิเนียม ประมาณราคางานผลิตภัณฑ์โลหะเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน เดินท่อภายในอาคารและงานท่อส่งความเย็น ชุบเคลือบผิวโลหะ งานสี และงานพลาสติก วัสดุช่างเชื่อม โลหะวิทยาเบื้องต้น และปั้มขึ้นรูปโลหะ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2010401 ช่างไฟฟ้า ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า และประมาณราคาติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารและนอกอาคาร ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2010501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินราคา และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือส่งวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2010601 ช่างก่อสร้าง ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การอ่านแบบเขียนแบบในงานก่อสร้าง การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้ การใช้วัสดุ ก่อสร้าง การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย การสร้างและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้ การปฏิบัติงานวางผังบริเวณอาคารพักอาศัย การปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย การปฏิบัติงานระบบท่อและสุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย การปฏิบัติงานก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งพื้นผิวอาคารพักอาศัย และการปฏิบัติงานส่วนประกอบอาคารพักอาศัย
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2010801 สถาปัตยกรรม ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบอาคารพักอาศัย การอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนทัศนียภาพและตกแต่งแบบสถาปัตยกรรม การทำหุ่นจำลองอาคาร และการประมาณราคาอาคารพักอาศัย
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2011101 ช่างซ่อมบำรุง ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบ กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐาน ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโลหะและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วัดและตรวจสอบชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียด ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบวงจร นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ บำรุงรักษาเชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรม ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล ประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ ระบบ ทำความเย็นและปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2012101 โยธา ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบก่อสร้างอาคารและงานโยธา เริ่มตั้งแต่งานวงแผน ประมาณราคาค่าก่อสร้างและงานโยธา กระบวนการการทำงานเครื่องจักรกลงานก่อสร้างและงานโยธา การสำรวจเส้นทาง เขียนแบบ พิมพ์แบบด้วยชุดโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้างและงานโยธา การจรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2012701 เมคคาทรอนิกส์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนแบบและ อ่านแบบ เทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม การปรับแปรรูปงานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณพารามิเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การบริการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นในงานเมคคาทรอนิกส์ การผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2012801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานอาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ การอ่านแบบและเขียนแบบในงานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย การประเมินราคาและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การประกอบและทดสอบวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ การประกอบ ติดตั้ง บริการงานตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การเขียนโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมเว็บไซต์ ระบบมัลติมีเดีย การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

  1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2020101 การบัญชี ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านเอกสารประกอบการลงบัญชี การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่างๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การปฏิบัติและจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นพื้นฐานตามประมวลรัษฎากร และการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2020201 การตลาด ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ ภาษาจีน หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจำหน่าย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ หลักการเขียนโปรแกรม หลักเศรษฐศาสตร์ ระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ การพัฒนาซอฟแวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หลักการ และการปฏิบัติงานโปรแกรมกราฟิก
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

  1.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2030201 การออกแบบ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การวาดภาพ ระบายสี รูปร่าง รูปทรง มนุษย์ สัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ของใช้ การสร้างสรรค์แนวความคิดและถ่ายทอดรูปแบบตามแนวความคิดในการออกแบบ การ ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตอลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ การออกแบบเขียนแบบงานออกแบบตกแต่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน และ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การกำหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ และการจัดทำหุ่นจำลองงานออกแบบ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2030801 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียการสร้างภาพกราฟิกอาร์ตทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 2D และ 3D ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบสร้างเว็บไซต์ การถ่ายภาพงานโฆษณา จัดแสงในสตูดิโอ ถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ เทคนิคกราฟิกภาพพิเศษ การสร้างงานโฆษณา บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์อิจิตอลอาร์ต
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 /เทียบเท่า
  2. ต้องมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
  3. ปริ้นเตอร์
  4. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
  2031901 ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ แบบสตูดิโอ อาร์ต เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น Photoshop Illustrator 3D Max การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ฯลฯ การถ่ายภาพ การถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ การสร้างเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโลโก้ การโฆษณา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

  1.4 ประเภทวิชาคหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2040401 อาหารและโภชนาการ ปกติ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ โภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร อาหารนานาชาติ อาหารว่าง ศิลปการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย เบเกอรี่เบื้องต้น การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  2040609 ดอกไม้และงานประดิษฐ์ ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานในอาชีพธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ต่างๆ การจัดดอกไม้ขั้นตามหลักสากลขั้นพื้นฐานและการจัดดอกไม้เพื่อธุรกิจ เพื่อตกแต่งสถานที่และโอกาสต่างๆ การแกะสลัก งานใบตอง งานประดิษฐ์แบบไทยและตามสมัยนิยม เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการประกอบธุรกิจ หลักการทางด้านศิลปะ การตัดเย็บเสื้อผ้าและการแต่งกาย การประกอบอาหาร งานแม่บ้านโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

  1.5 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2090101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ (ตรงสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ รายวิชาทางด้าน Computer Programming, Computer Network Web Programming, Mobile Application, Internet of Things (IOT), Database และประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา และปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจ และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ 3 หรือเทียบเท่า

  1.6 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  2070109 การโรงแรม ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่พักแรม การตลาดเพื่อการโรงแรม การบริการและการต้อนรับ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม สุคนธบําบัดในงานโรงแรม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การจัดการและเทคนิคการบริการ การฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงแรมระดับ 5 ดาว
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า


  2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3010101 เทคนิคยานยนต์ ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่อง ยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์ปัญหาเทคนิคยานยนต์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์
  3010201 เครื่องมือกล ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ อ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  
  3010301 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ปกติ (ตรงสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะ การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม และการเชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิด
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
  3010401 ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
  3010501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคนิคการอินเทอเฟส
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม 
  3010601 ก่อสร้าง ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบและติดตั้ง ตรวจงาน ก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ 
  3011101 เทคโนโลโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ 
  3012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ บริการซ่อมบำรุงในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ออกแบบผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง โทรคมนาคม 
  3012801 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สายตรง เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริการด้านวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ การบริการด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั่วไป บริการงานสารสนเทศทั่วไป พัฒนาและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์
  2. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

  2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3020101 การบัญชี ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชำระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี 
  3020201 การตลาด ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ ภาษาจีน หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจำหน่าย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก การประชาสัมพันธ์ 
  3020401 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ช การคิดวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT) ประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การวางแผนเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล (StartUp) โปรแกรมกราฟิกด้านการออกแบบเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยด้านธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  2.4 ประเภทวิชาคหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3040401 อาหารและโภชนาการ ปกติ (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ การโภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การปฏิบัติการในห้องอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ แปรรูปอาหาร ธุรกิจอาหาร 


  3.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3010108 เทคนิคยานยนต์ ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์ แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างยนต์
  3010208 เครื่องมือกล ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลการเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  3010308 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะ การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม และการเชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิด
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
  3010408 ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  3010508 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคนิคการอินเทอเฟส
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม
  3010608 ก่อสร้าง   ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบและติดตั้ง ตรวจงานก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
  3011108 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเมคคาทรอนิกส์
  3012708 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ บริการซ่อมบำรุงในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ออกแบบผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง โทรคมนาคม 
  3012807 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ม.6/ต่างสาขา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่าง ๆ พื้นฐานดิจิทัลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครโปรเซสเซอร์ วิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมกราฟิก การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน สื่อมัลติมีเดียแบบหลายมิติ การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย สื่อวิดีโอดิจิทัล
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม ในปีการศึกษา 2566
  2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  3012808 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริการด้านวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ การบริการด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั่วไป บริการงานสารสนเทศทั่วไป พัฒนาและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ช่างไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์  
  2. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

  3.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3020108 การบัญชี ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชำระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาการบัญชี 
  3020408 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ช การคิดวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT) ประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การวางแผนเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล (StartUp) โปรแกรมกราฟิกด้านการออกแบบเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยด้านธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3021408 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบสินค้า การควบคุมปริมาณการจัดซื้อ การบริหารจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า เทคนิคการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ กลไกการค้า กฎหมาย ข้อสัญญา อนุสัญญาการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา

  3.4 ประเภทวิชาคหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3040408 อาหารและโภชนาการ ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การงานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ การโภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การปฏิบัติการในห้องอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แปรรูปอาหาร ธุรกิจอาหาร

  3.5 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3090108 นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปกติ (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ การเขียนโปรแกรมหรืออัลกอริธึม การแปลงภาษาระดับสูงไปเป็นภาษาเครื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการหรือโอเอส ไมโครโปรเซสเซอร์ และการนำไมโครโปรเซสเซอร์ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ระบบสมองกลฝังตัว พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล โครงสร้างและโปรโตคอลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์ไปให้บริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา
  2. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก


  4.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3010109 เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบการทํางานของเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบส่งกําลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เกียร์อัตโนมัติ และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/ศูนย์บริการ 1 ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์
  3010110 เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผน แก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา การปฏิบัติงานด้านตัวถังและสีรถยนต์บริหารจัดการ ประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบำรุงตัวถังและสีรถยนต์ด้วยตนเอง บริการซ่อมตัวถังรถยนต์ บริการซ่อมสีรถยนต์ และบริหารจัดการธุรกิจซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์
  3010209 เครื่องมือกล ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลการเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC และฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  
  3010309 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะ การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม และการเชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิด ฝึกประสบการณ์ โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ  
  3010409 ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ดิจิตอลเบื้องต้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การบริการและซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  
  3010509 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนะล็อก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคนิคการอินเทอเฟสและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม  
  3010609 ก่อสร้าง ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การประกอบและติดตั้ง ตรวจงานก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ งานสีและเคลือบผิว งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ และฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ  
  3011109 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องมือกล งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนแบบเครื่องกล ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมด้วยของไหลและไฟฟ้า ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วางแผนงานซ่อมบำรุงในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องมือและฝึกประสบการณ์การโดยปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเมคคาทรอนิกส์
  3012709 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ บริการซ่อมบำรุงในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ออกแบบผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เมคคาทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง โทรคมนาคม 
  3012809 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่าง ๆ พื้นฐานดิจิทัลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ไมโครโปรเซสเซอร์ วิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่่ายคอมพิวเตอร์ การบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้งานด้านระบบเครือข่าย งานบริการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม
  2. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  3014309 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผน แก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา การปฏิบัติงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า บริหารจัดการประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานด้วยยานยนต์ไฟฟ้า การแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานซ่อมระบบปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้า ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านงานระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติในการแก้ปัญหางานด้านยานยนต์ไฟฟ้า
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์

  4.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3020209 การตลาด ทวิภาคี (สายตรง/ม.6) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ ภาษาจีน หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจำหน่าย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี และฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า ๑ ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา
  3020409 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ช การคิดวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT) ประยุกต์ใช้และผลิตนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การวางแผนเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล (StartUp) โปรแกรมกราฟิกด้านการออกแบบเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยด้านธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา และฝึกประสบการณ์รจริงในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  3021409 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบสินค้า การควบคุมปริมาณการจัดซื้อ การบริหารจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า เทคนิคการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ กลไกการค้า กฎหมาย ข้อสัญญา อนุสัญญาการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศและฝึกประสบการณ์ โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า 1 ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา  

  4.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3030809 ดิจิทัลกราฟิก ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลกราฟิก การทำงานเทคนิควิธีการ หลักองค์ประกอบศิลป์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วางแผน และแก้ปัญหา พัฒนางานร่วมกันเป็นทีมอยางเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการปฏิบัติงานดิจิทัลกราฟิก และ ฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริงใน สถานประกอบการอีก 1 ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 
  2. มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

  4.4 ประเภทวิชาคหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3040409 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ การโภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การปฏิบัติการในห้องอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ แปรรูปอาหาร ธุรกิจอาหาร 
  3040410 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การงานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ การโภชนาการ อาหารไทย หลักการประกอบอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การปฏิบัติการในห้องอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร และฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แปรรูปอาหาร ธุรกิจอาหาร
  3040609 การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม ทวิภาคี (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่พักแรม การตลาดเพื่อการโรงแรม การบริการและการต้อนรับ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม การบริหารงานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม งานซักรีด ศิลปะการจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ งานใบตองและแกะสลักเพื่อการโรงแรม การผูกและจับจีบผ้า สุคนธบําบัดในงานโรงแรม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การจัดการและเทคนิคการบริการ การฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงแรมระดับ 5 ดาว และฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา  

  4.6 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  3070109 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทวิภาคี (ม.6/ต่างสาขา) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่พักแรม การตลาดเพื่อการโรงแรม การบริการและการต้อนรับ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม สุคนธบําบัดในงานโรงแรม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การจัดการและเทคนิคการบริการ การฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงแรมระดับ ๕ ดาว และฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม

  5.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  4010409 เทคโนโลยีไฟฟ้า ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ สามารถประกอบอาชีพเป็น ผู้ดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า ผู้ดูแลงานระบบควบคุม ผู้ดูแลงานสื่อสารและงานเทคโนโลยีส่องสว่าง ผู้ออกแบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง งานดัดแปลงและติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้า และประกอบอาชีพอิสระ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า

  5.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  4020109 การบัญชี ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการตรวจสอบงานบัญชีและการชาระภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี
  4020209 การตลาด ทวิภาคี (สายตรง) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขายปลีกและขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจาหน่ายสินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ หลักการตลาด การบริหารการจัดซื้อ การวิจัยตลาด การจัดจาหน่าย
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวส.2 สาขาวิชา การตลาด ธุรกิจค้าปลีก

  5.5 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  รหัสสาขา สาขาวิชา ระบบ ขอบเขตการศึกษา/คุณสมบัติ
  4090109 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ทวิภาคี เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ สามารถประกอบอาชีพนักพัฒนา ทดสอบ และควบคุมคุณภาพระบบ นักเขียนโปรแกรม หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
  1. จบ ปวส.2 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767