วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

จำนวนเงินค่าลงทะเบียน นร./นศ. ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น/สาขาวิชา ระบบการศึกษา จำนวน(บาท)
1 ปวช. ช่างยนต์ ปกติ 2,480
2 ปวช. จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ปกติ 2,480
3 ปวช. ช่างกลโรงงาน ปกติ 2,480
4 ปวช. ช่างเชื่อมโลหะ ปกติ 2,480
5 ปวช. ช่างไฟฟ้า ปกติ 2,480
6 ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ 2,480
7 ปวช. ช่างก่อสร้าง ปกติ 2,480
8 ปวช. สถาปัตยกรรม ปกติ 2,480
9 ปวช. ช่างซ่อมบำรุง ปกติ 2,480
10 ปวช. แมคคาทรอนิกส์ ปกติ 2,480
11 ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปกติ 2,480
12 ปวช. การบัญชี ปกติ 2,480
13 ปวช. การตลาด ปกติ 2,480
14 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ 2,480
15 ปวช. การออกแบบ ปกติ 2,480
16 ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปกติ 2,480
17 ปวช. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ 2,480
18 ปวช. อาหารและโภชนาการ ปกติ 2,480
19 ปวส. เทคนิคยานยนต์ ปกติ 4,980
20 ปวส. เทคนิคยานยนต์ ม.6 5,180
21 ปวส. เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี 4,980
22 ปวส. เมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิภาคี 5,180
23 ปวส. เครื่องมือกล ปกติ 4,880
24 ปวส. เครื่องมือกล ม.6 5,080
25 ปวส. เครื่องมือกล ทวิภาคี 4,880
26 ปวส. เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ปกติ 5,080
27 ปวส. ไฟฟ้าควบคุม ปกติ 5,080
28 ปวส. ไฟฟ้าควบคุม ม.6 5,180
29 ปวส. ไฟฟ้าควบคุม ทวิภาคี 5,180
30 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปกติ 5,180
31 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6 5,180
32 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี 5,480
33 ปวส. ก่อสร้าง ปกติ 5,180
34 ปวส. ก่อสร้าง ม.6 5,680
35 ปวส. ก่อสร้าง ทวิภาคี 5,580
36 ปวส. ติดตั้งและบำรุงรักษา ปกติ 5,180
37 ปวส. ติดตั้งและบำรุงรักษา ม.6 4,880
38 ปวส. เมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปกติ 5,480
39 ปวส. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ปกติ 5,080
40 ปวส. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ม.6 5,380
41 ปวส. การบัญชี ปกติ 4,880
42 ปวส. การบัญชี ม.6 5,080
43 ปวส. การตลาด ปกติ 4,380
44 ปวส. การตลาด ทวิภาคี 4,780
45 ปวส. ธุรกิจดิจิทัล ปกติ 4,880
46 ปวส. ธุรกิจดิจิทัล ม.6 5,280
47 ปวส. ธุรกิจดิจิทัล ทวิภาคี 5,480
48 ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ ม.6 4,680
49 ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ ทวิภาคี 4,580
50 ปวส. อาหารและโภชนาการ ปกติ 5,480
51 ปวส. อาหารและโภชนาการ ม.6 5,480
52 ปวส. การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม ทวิภาคี 5,180
53 ปวส. บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทวิภาคี 6,080
54 ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 5,880
55 ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า ทวิภาคี 10,300
56 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการก่อสร้าง ทวิภาคี 10,150
57 ปวส. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ม.6 5,380
58 ปวส. โมบายแอพพลิเคชั่น ม.6 5,280
59 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบัญชี ทวิภาคี 9,800
60 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการตลาด ทวิภาคี 9,850
61 ปวส. เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ม.6 4,880