logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3020101001 นางสาวสุพรรษา แดงสีดา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 15-02-2024
  2 3020101002 นางสาวกัญญารัตน์ รัชชะจิตติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 15-02-2024
  3 3020101003 นางสาวชนันภรณ์ คล้ายคลึง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 15-02-2024
  4 3020101004 นางสาวธนัญญา ราชนาจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 16-02-2024
  5 3020101005 นางสาวศศิวรรณ สุขะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 16-02-2024
  6 3020101006 นางสาวดลวารี บุญชู ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 17-02-2024
  7 3020101007 นางสาวเบญจรัตน์ แสงสว่าง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 17-02-2024
  8 3020101009 นางสาววรรณษา ดีประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 220101 การบัญชี 19-02-2024
  9 3020101010 นางสาวคณัสนันท์ วงศ์รัตนาวิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 19-02-2024
  10 3020101011 นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 220101 การบัญชี 19-02-2024
  11 3020101012 นางสาวปัญญาพร บุญรับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 20-02-2024
  12 3020101013 นางสาวอภิราภา พุ่มเข็ม ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 220101 การบัญชี 23-02-2024
  13 3020101014 นางสาวพิณนภา พิมพ์คำ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 220101 การบัญชี 23-02-2024
  14 3020101015 นางสาวธมลวรรณ เรืองพรหม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 27-02-2024
  15 3020101016 นางสาววรรณิดา ดาวใส ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 29-02-2024
  16 3020101017 นางสาวสุจาริณี ใจมั่น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 02-03-2024
  17 3020101018 นางสาวอพัชชา แจ่มแจ้ง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 220101 การบัญชี 04-03-2024
  18 3020101019 นางสาวสุกัญญา ปิทอง ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 220101 การบัญชี 05-03-2024
  19 3020101020 นางสาวเกวลิน ไถงาม ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 220101 การบัญชี 10-03-2024
  20 3020101021 นางสาววิชุดา เทียนวิเศษ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 10-03-2024
  21 3020101022 นางสาวอริษา เขียวอ่อน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 11-03-2024
  22 3020101023 นางสาวพิมญาดา ม่วงแดง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220101 การบัญชี 12-03-2024
  23 3020101024 นางสาวนิธิวดีดี อุ่นแทน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 13-03-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767