logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟ้า ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3010401001 นางสาวน้ำหวาน กลิ่นทับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  2 3010401002 นายนนทพัฒน์ สุขม่วง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  3 3010401003 นายสิทธิพล หนูย้อย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  4 3010401004 นายอภิวิชญ์ อรรคราช ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  5 3010401005 นายฑนวัฒน์ ขำวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  6 3010401006 นางสาวบุษบา กลอกล่อม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  7 3010401007 นายปรเมษฐ์ ชวนเชย ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  8 3010401008 นางสาวเจนจิรา บัวเชย ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  9 3010401009 นายชัยวัฒน์ สมัครการ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  10 3010401011 นายนนทกร โกขุนทด ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  11 3010401012 นายนวพล พลายงาม ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  12 3010401014 นายอนุชิต พรหมรักษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  13 3010401015 นางสาวกัญญาณี วาดถนน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  14 3010401016 นายทิพากร โพธิ์ไทร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  15 3010401017 นายธนวัฒน์ ศรีมณี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  16 3010401018 นายชัยรัตน์ ห่วงเงิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  17 3010401019 นางสาวชุติกาญจน์ เพชรภู่ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  18 3010401020 นางสาวกษมา สอนสะติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15-02-2024
  19 3010401021 นายพลศรุต ล่ำสัน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 16-02-2024
  20 3010401022 นายฐิติพงค์ จันทร์ทรง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 16-02-2024
  21 3010401023 นางสาวมนัสวรรณ บรรจบปี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 16-02-2024
  22 3010401024 นายญาณกร กิริยา ปวช. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 17-02-2024
  23 3010401025 นายธีฆทัศน์ พานทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 17-02-2024
  24 3010401026 นายภูริภัทร มีพาภรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 17-02-2024
  25 3010401027 นางสาวสลิลทิพย์ ม่วงพูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 18-02-2024
  26 3010401028 นายศุภกิตติ์ อธิวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 19-02-2024
  27 3010401029 นางสาวภคนันท์ วงค์ษาแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 19-02-2024
  28 3010401030 นายพัฒนวิทย์ วงศ์คีรี ปวช. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 20-02-2024
  29 3010401031 นางสาวกชกร มะเหศักดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 21-02-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767