logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ยานยนต์ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010101001 นายวรฤทธิ์ อ่อนเวียง ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 15-02-2024
  2 2010101002 นายภานุวัฒน์ ศรีสำราญ ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 15-02-2024
  3 2010101003 นายปกรณ์เกียรติ แก้วพวง ม.3 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ - 15-02-2024
  4 2010101004 นายสัณหวิชญ์ ผลมล ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 15-02-2024
  5 2010101005 นายเกียรติศักดิ์ กรทอง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 15-02-2024
  6 2010101006 นายสิรภพ ปรมัตตานนท์ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 15-02-2024
  7 2010101007 นายธีรภาพ ยอดคงดี ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 15-02-2024
  8 2010101008 นายกฤษณะ แตงศรี ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร - 15-02-2024
  9 2010101009 นายพงศกร มะกรูดอินทร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 15-02-2024
  10 2010101010 นายศิริศักดิ์ สิทธิทรัพย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 15-02-2024
  11 2010101011 นายปิยะ คำมี ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 15-02-2024
  12 2010101012 นายจิรวัฒน์ ดวงสุวรรณ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 15-02-2024
  13 2010101013 นางสาวรพีพรรณ ช่างเสาร์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 15-02-2024
  14 2010101014 นายนนทพัทฒ์ มานพ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 15-02-2024
  15 2010101015 นายพัชระเมศฐ์ วงษ์เจริญสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 15-02-2024
  16 2010101016 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 16-02-2024
  17 2010101017 นายอนุภัทร อยู่นุ้ย ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 16-02-2024
  18 2010101018 นายธนวิชญ์ จันทร์เทศ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 16-02-2024
  19 2010101019 นายณัฐชนน ปล้องสีทอง ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 16-02-2024
  20 2010101020 นายเกรียงศักดิ์ ธนวินธนินกุล ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 16-02-2024
  21 2010101021 นายภานุวัฒน์ ซาร้อยเอ็ด ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 16-02-2024
  22 2010101022 นายปัญญพนต์ อาดสกุล ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง - 16-02-2024
  23 2010101023 นายธนภัทร คำพิมพา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 17-02-2024
  24 2010101024 นายทัตพล ชูชัย ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 17-02-2024
  25 2010101025 นายฏิณภพ งามเลิศ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 17-02-2024
  26 2010101026 นางสาวธนวรรณ บุญเทศ ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 17-02-2024
  27 2010101027 นายชวิน บุญเทศ ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 17-02-2024
  28 2010101028 นายระพีภัทร จันทร์ธนู ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 18-02-2024
  29 2010101029 นายธีรภัทร กาเผือก ม.3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 18-02-2024
  30 2010101030 นายกิตติพงษ์ ใจแสน ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 18-02-2024
  31 2010101031 นายภคพัฒน์ บุญเป็ง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 18-02-2024
  32 2010101032 นายมนตรี อ้นสกุล ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร - 19-02-2024
  33 2010101033 นายสุทธวีร์ แวมปัดชา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 19-02-2024
  34 2010101034 นายณฐนน สายเทียน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 19-02-2024
  35 2010101035 นายมนัสธภูมิ ไทยมี ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 19-02-2024
  36 2010101036 นายณัฐวุฒิ ทองคำ ม.3 โรงเรียนปรียาโชติ - 19-02-2024
  37 2010101037 นายธนกร ดวงแก้ว ม.3 โรงเรียนปรียาโชติ - 19-02-2024
  38 2010101038 นายจีรพัฒน์ อ่อนอุรา ม.3 โรงเรียนปรียาโชติ - 19-02-2024
  39 2010101040 นายธนภัทร เกิดมี ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 19-02-2024
  40 2010101041 นายนัทตะวัน นาบง ม.3 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย - 20-02-2024
  41 2010101042 นายธีระเดช บุญประเสริฐ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 20-02-2024
  42 2010101043 นายณภัทร นิ่มประยูร ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 20-02-2024
  43 2010101044 นายสรณ์สิริ รอบรูั ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 20-02-2024
  44 2010101045 นายสุกฤษฎิ์ ธรรมวิมล ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 20-02-2024
  45 2010101046 นายณัฐภัทร แสงอร่าม ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 21-02-2024
  46 2010101048 นายธนภัทร เที่ยงพุก ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 21-02-2024
  47 2010101049 นายภมรวัฒน์ นงนุช ม.3 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม - 21-02-2024
  48 2010101050 นายกิรติ กลิ่นสอาด ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง - 21-02-2024
  49 2010101051 นายอรรถนนท์ แสงทอง ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 21-02-2024
  50 2010101052 นายธนวัฒน์ เชียงศร ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 22-02-2024
  51 2010101053 นายกฤษณะ สุภาพุฒ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 23-02-2024
  52 2010101054 นายปัณณวัฒน์ คงพรหม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-02-2024
  53 2010101055 นายเบญจพล บุญเลี้ยง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 24-02-2024
  54 2010101056 นายสุพโชค ทองศรี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 25-02-2024
  55 2010101057 นายภควัฒน์ ทรัพย์วิก ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-02-2024
  56 2010101059 นายกรวิชญ์ เรืองรักษา ม.3 โรงเรียนปรียาโชติ - 26-02-2024
  57 2010101060 นายภัทรพงศ์ ตุนขุนทด ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 26-02-2024
  58 2010101061 นายธนพัต ต่อพัน ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 26-02-2024
  59 2010101062 นายณัฐภัทร มูลธิโต ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 27-02-2024
  60 2010101063 นายคมสัน ประทุมสาร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 28-02-2024
  61 2010101064 นายรัตนชัย วงค์หวัง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง - 28-02-2024
  62 2010101065 นายสุเทพ แสงเงิน ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 28-02-2024
  63 2010101066 นายจิรพิพัฒน์ หลั่นาเจริญ ม.3 โรงเรียนสวนแตงวิทยา - 28-02-2024
  64 2010101067 นางสาวอภิชญา สุขสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 29-02-2024
  65 2010101068 นายธนพล ทองบัวสุวรรณ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 29-02-2024
  66 2010101069 นายกฤษณะ พยุหะ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 29-02-2024
  67 2010101071 นายภาคภูมิ โพธิ์ทอง ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 29-02-2024
  68 2010101072 นายภคพงษ์ แสนสุข ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 29-02-2024
  69 2010101073 นายเตชินท์ ขันนาค ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 29-02-2024
  70 2010101074 นายกวิวัธน์ พิมพ์จันทร์ ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค - 01-03-2024
  71 2010101075 นายอิศรา พิมทุม ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 01-03-2024
  72 2010101076 นายเกียรติศักดิ์ เหมือนมนัส ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 02-03-2024
  73 2010101077 นายธนกฤต ย่างกุลกรมกวี ม.3 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา - 02-03-2024
  74 2010101079 นายธนโชติ แลกสินธ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 02-03-2024
  75 2010101080 นายพิยุทธ แซ่ย่าง ม.3 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา - 03-03-2024
  76 2010101081 นายศิวัช ชาติวงศ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 03-03-2024
  77 2010101082 นายณัฐวัฒน์ พิลา ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 03-03-2024
  78 2010101083 นายชยากร ยมสาร ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 04-03-2024
  79 2010101084 นายยศกร พนะสัน ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง - 04-03-2024
  80 2010101085 นางสาวภัทรธิดา พุ่มมาก ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 04-03-2024
  81 2010101086 นายกฤษฎา ลาภบุญเรือง ม.3 โรงเรียนเชียงรากน้อย - 04-03-2024
  82 2010101087 นายวรวิชน์ สุวรรณบูลย์ ม.3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง - 04-03-2024
  83 2010101088 นายณภัทธ วันยิ่ง ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 05-03-2024
  84 2010101089 นายจิราพงค๋ บุญพึ่ง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 05-03-2024
  85 2010101090 นายพรพิพัฒน์ ใจผ่องใส ม.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 05-03-2024
  86 2010101091 นายสิริทรัพย์ ควรแย้ม ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 05-03-2024
  87 2010101092 นายพงษ์เพชร แก้วดวงดี ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 05-03-2024
  88 2010101093 นายคฑาวุธ ปั้นนิล ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 05-03-2024
  89 2010101094 นายณวัฒน์ สร้อยสนธิ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 06-03-2024
  90 2010101095 นายพัชรพล สาทอง ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 06-03-2024
  91 2010101096 นายกชกร ปอสูงเนิน ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 06-03-2024
  92 2010101097 นายจารุพัฒน์ นิสัยตรง ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 06-03-2024
  93 2010101098 นางสาวฐิติมา จันทร์แสง ม.3 โรงเรียนหนองโดนวิทยา - 06-03-2024
  94 2010101099 นายชัยปทิต ใจสุขใส ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 07-03-2024
  95 2010101100 นายสรวิชญ์ ดาเกลี้ยง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 07-03-2024
  96 2010101101 นายอติชาต หวลคนึง ม.3 โรงเรียนพรหมรังษี - 07-03-2024
  97 2010101102 นายคุณัชญ์ กาญจนเทพ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 08-03-2024
  98 2010101103 นายชลอภิชัย ทรัพย์นิมิตร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 09-03-2024
  99 2010101104 นายณัฏฐกร ชำนาญ ม.3 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร - 09-03-2024
  100 2010101105 นายณัฐพัชร์ ชื่นสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 09-03-2024
  101 2010101106 นายสรวิชญ์ ดาเกลี้ยง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 09-03-2024
  102 2010101107 นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์สูง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 09-03-2024
  103 2010101108 นายญาณวรุตม์ มาณะสม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 09-03-2024
  104 2010101109 นายธีร์ธวัช พันตาวงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 10-03-2024
  105 2010101110 นายเรวัฒน์ นาคคูบัว ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 10-03-2024
  106 2010101111 นายจีรัสถ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล ม.3 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา - 10-03-2024
  107 2010101112 นายปฐมพงษ์ คงเจริญถิ่น ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 11-03-2024
  108 2010101113 นายปิติภัทร นาคทองดี ม.3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 11-03-2024
  109 2010101114 นายณัฐวัศท์ โกเกตุ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 12-03-2024
  110 2010101115 นายชลสิทธิ์ บุริขันธ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 12-03-2024
  111 2010101117 นายพิเชษฐ์ ศรีเอี่ยม ม.3 โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู 2500) - 12-03-2024
  112 2010101118 นายธวัชชัย ประทุมวัน ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี - 12-03-2024
  113 2010101119 นางสาวธีรพงษ์ นวลสาลี ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 12-03-2024
  114 2010101121 นายณัฐภัทร อ่อนนารถ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 12-03-2024
  115 2010101122 นายธันวา เสรีรักษื ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 12-03-2024
  116 2010101123 นายภาคิน นินสงค์ ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 13-03-2024
  117 2010101124 นายธนวัฒน์ แก้วจินดา ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 13-03-2024
  118 2010101126 นายพงศ์จักร คีรีศรี ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 13-03-2024
  119 2010101127 นายรัฐธรรมนูญ เพ็งบุญ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 13-03-2024
  120 2010101128 นายพิทวัส โยประโคน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 13-03-2024
  121 2010101129 นายณัฐธวัช กาฬพันธ์ ม.3 โรงเรียนวัดหนองเมือง - 13-03-2024
  122 2010101130 นายบูรพา กิจการ ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ - 13-03-2024
  123 2010101131 นายชาคริต ศรีสุวรรณ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท - 13-03-2024
  124 2010101132 นายยุทธนา โพธิ์ศรี ม.3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท - 13-03-2024
  125 2010101134 นายธนกัญน์ สิทธิบูรณ์ ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 14-03-2024
  126 2010101135 นางสาวจิรัชญา หมวกสุข ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 14-03-2024
  127 2010101136 นางสาวศศิกาญจน์ ภมรพล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 14-03-2024
  128 2010101137 นายธาดากร ประสมแสง ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 14-03-2024
  129 2010101139 นายอติเทพ กันสี ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 14-03-2024
  130 2010101140 นายจีรวัฒน์ แซ่ลี ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 14-03-2024
  131 2010101141 นายเอกพจน์ คัมภิรานนท์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 14-03-2024
  132 2010101142 นายณัฐภูมิ แถวอนันต์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 14-03-2024
  133 2010101143 นายณัฐพัชร มีโชค ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 14-03-2024
  134 2010101144 นายชนพล ปิ่นเงิน ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 14-03-2024
  135 2010101145 นายอภิสิทธิ์ วรรณเกตุ ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ - 15-03-2024
  136 2010101146 นายณัฐพร ประยันโต ม.3 โรงเรียนปรียาโชติ - 15-03-2024
  137 2010101147 นายสูรยกานต์ ดีสนิท ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 15-03-2024
  138 2010101148 นายธวัชชัย แนวสุภาพ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 15-03-2024
  139 2010101149 นายพุทธารา นันทปัญจพร ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 15-03-2024
  140 2010101150 นายอชิรวิชญ์ ลือชัย ม.3 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพรหมบุรี - 15-03-2024
  141 2010101151 นางสาวอณัฐศิญา ลือชัย ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยา - 15-03-2024
  142 2010101152 นายพงศกร มุทาพร ม.3 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา - 15-03-2024
  143 2010101153 นายสมประสงค์ งามขำ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 15-03-2024
  144 2010101154 นายอนันท์ชัย ประภาธร ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม - 09-04-2024
  145 2010101155 นายเอกราช เย็นทรวง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 09-04-2024
  146 2010101156 นายรภีพัทร์ สุขสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 09-04-2024
  147 2010101157 นายชวิศ พวงเเก้ว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 09-04-2024
  148 2010101158 นายจิณพัต บุญพึ่ง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 09-04-2024
  149 2010101159 นายศรัณย์ พิมพ์อรัญ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 09-04-2024
  150 2010101160 นายฉัตรมงคล มีล้อม ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 09-04-2024
  151 2010101161 นายเมธา บุญแช่ม ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ - 09-04-2024
  152 2010101162 นายภูริวัฒน์ ปานโชติ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 09-04-2024
  153 2010101163 นางสาวณัฐภัทร เข็มบุบผา ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 09-04-2024
  154 2010101164 นายกริชกรณ์ เรียงมิน ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 09-04-2024
  155 2010101165 นายศักดินนท์ ศิริอ่อน ม.3 โรงเรียนโคกสำโรง - 09-04-2024
  156 2010101166 นายวาโย จันทรานนท์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 09-04-2024
  157 2010101167 นายธนากร มีธระณี ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 09-04-2024
  158 2010101168 นายฐิชัชจ์ เดชสกุล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 09-04-2024
  159 2010101169 นายชนะศักดิ์ รักเดช ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 10-04-2024
  160 2010101170 นายธนัท มีรักษ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 10-04-2024
  161 2010101171 นายเสฏฐวุฒิ ปานยิ้ม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 11-04-2024
  162 2010101172 นายศิริศักดิ์ จับจิตร ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 11-04-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767