logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวช. สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 2010401001 นายคณัสนันท์ วงษะ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 15-02-2024
  2 2010401002 นายชวัลวิทย์ ขำสะนะ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 15-02-2024
  3 2010401003 นางสาวสุชาวดี เดือนสว่าง ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 15-02-2024
  4 2010401004 นางสาววิรัชยาภรณ์ คงเกิด ม.3 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 15-02-2024
  5 2010401005 นายชัยรัตน์ เอี่ยมสุทธิ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 15-02-2024
  6 2010401006 นางสาวทรัพย์สมเด็จ แซ่ลี้ ม.3 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม - 15-02-2024
  7 2010401007 นายพรเทพ โพธิ ม.3 โรงเรียนวัดใดใหญ่ - 15-02-2024
  8 2010401008 นายธีรพันธ์ ชูใจ ม.3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 15-02-2024
  9 2010401009 นายปารเมศ เหลากลม ม.3 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม - 15-02-2024
  10 2010401010 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์เอี่ยม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 15-02-2024
  11 2010401011 นายธนโชติ วิเชียร ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 15-02-2024
  12 2010401012 นายสพลวัต ปั้นเดช ม.3 โรงเรียนวัดมุจลินท์ - 15-02-2024
  13 2010401013 นายอาชวิน เทพชู ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 15-02-2024
  14 2010401014 นางสาวกัญญาณี ชนะภัย ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 15-02-2024
  15 2010401015 นายณัฐวุฒิ บุญสกุล ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร - 15-02-2024
  16 2010401016 นายชัชพิมุข ศรีพาน ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - 15-02-2024
  17 2010401017 นายนพรัตน์ ปานโพธิ์ ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 15-02-2024
  18 2010401018 นางสาวฉัตรกมล พานทอง ม.3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท - 15-02-2024
  19 2010401019 นายพงศธร ศรีภักดี ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 15-02-2024
  20 2010401020 นายเจติพัฒน์ กระดี่ ม.3 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชฎัชเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท - 15-02-2024
  21 2010401021 นายนิรวิทธ์ สีมัยนาม ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 15-02-2024
  22 2010401022 นายพิพัฒน์ ชัยเสน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 15-02-2024
  23 2010401024 นายณัฐวร บุญอินทร์ ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 15-02-2024
  24 2010401025 นายกมลภพ น้อยยาโน ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 15-02-2024
  25 2010401026 นายชนาธิป แข็งธัญกิจ ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 15-02-2024
  26 2010401027 นายวรภัทร แสงคำ ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 15-02-2024
  27 2010401028 นายทินภัทร คำนวนเดช ม.3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี - 15-02-2024
  28 2010401029 นายสิริกร หลำชุ่ม ม.3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 15-02-2024
  29 2010401030 นายทินภัทร เต็มหัตถ์ ม.3 โรงเรียนสร้างพัฒนา - 16-02-2024
  30 2010401031 นายธนดล รื่นรมย์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 16-02-2024
  31 2010401032 นางสาวจิรชาดา จำปาทอง ม.3 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา - 16-02-2024
  32 2010401033 นายณภัทรบดินทร์ มิ่งขวัญ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 16-02-2024
  33 2010401034 นางสาวผกามาศ แสงสุข ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ(พัฒนานุกูล) - 16-02-2024
  34 2010401035 นายธนวรรธน์ อังกาบศรี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 16-02-2024
  35 2010401036 นายอดิศร ภูมิ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 16-02-2024
  36 2010401038 นายธนากรณ์ พามา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 16-02-2024
  37 2010401039 นายทักษ์ดนัย เหล็กดี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 16-02-2024
  38 2010401040 นายเฉลิมชัย เงินสุก ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 16-02-2024
  39 2010401041 นายธนเดช ศาลา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 16-02-2024
  40 2010401042 นายวีรวัฒน์ หาธรรม ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 16-02-2024
  41 2010401043 นายพลภัทร พันธ์เมือง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 17-02-2024
  42 2010401044 นายเอกดนัย จูมจันทร์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 17-02-2024
  43 2010401045 นายนนธวัช แก้วรอด ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 17-02-2024
  44 2010401046 นายสุทธิภูมิ เอมถมยา ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 17-02-2024
  45 2010401047 นายกรวีร์ ศรีผ่อง ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 17-02-2024
  46 2010401048 นายชยานันต์ บัวเขียว ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 17-02-2024
  47 2010401049 นายปุญญพัฒน์ บุญประเสริฐ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 17-02-2024
  48 2010401050 นางสาวนัทธมณ สมเอี่ยม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 17-02-2024
  49 2010401051 นายพีรพล พวงภู่ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 17-02-2024
  50 2010401052 นายศิรสิทธิ์ ชัยพิพัฒน์ ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดาบ - 17-02-2024
  51 2010401053 นายธีรภัทร เทพศร ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 17-02-2024
  52 2010401055 นายพรมนัส สมแสง ม.3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่50 - 18-02-2024
  53 2010401056 นายกฤษณะ บัวเหม ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 18-02-2024
  54 2010401057 นายณัฐบดินทร์ เนียมหอม ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 18-02-2024
  55 2010401058 นายปัญญากร ใสสุข ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 18-02-2024
  56 2010401059 นายทรงธรรม ขุมเงิน ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 18-02-2024
  57 2010401060 นายชนะพล จงภู่ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 19-02-2024
  58 2010401061 นายรัฐภูมิ รวมทรัพย์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 19-02-2024
  59 2010401062 นายป่านคม ทับทิม ม.3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 19-02-2024
  60 2010401063 นายธีธัช เพียรทำดี ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค - 20-02-2024
  61 2010401065 นายอภิสิทธิ์ ช้างเหล็ก ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 20-02-2024
  62 2010401066 นางสาวกรรณิกา พิณเสนาะ ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร - 20-02-2024
  63 2010401067 นายพงศกร คุ้มภัย ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 20-02-2024
  64 2010401068 นายนพดล สวัสดี ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) - 20-02-2024
  65 2010401069 นายพาทิศวร์ ทองทัพไทย ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง - 20-02-2024
  66 2010401070 นายณัฏฐชัย มังโส ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค - 21-02-2024
  67 2010401071 นายนครินทร์ จันทร์สุข ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 21-02-2024
  68 2010401072 นางสาวณัฐชา เรืองบุญศรี ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ - 21-02-2024
  69 2010401074 นายรัฐศาสตร์ คำสอาด ม.3 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) - 23-02-2024
  70 2010401075 นายกรภัทร์ พันธุ์เปี่ยม ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี - 24-02-2024
  71 2010401076 นายอนุวัต ศรีป่าหวาย ม.3 โรงเรียนวัดบางพึ่ง - 24-02-2024
  72 2010401077 นายจตุรงค์ นกเล็ก ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 24-02-2024
  73 2010401078 นายณฐวัฒน์ กิ่งไทร ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 24-02-2024
  74 2010401079 นายธีรภัทร จันทร์สมุทร ม.3 โรงเรียนพัฒนานิคม - 25-02-2024
  75 2010401080 นายรัชพล คงแช่มดี ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 25-02-2024
  76 2010401081 นางสาวอรพิณ ทองเหลืองสุข ม.3 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า - 25-02-2024
  77 2010401082 นายธีรภัทร เชื้ออินทร์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 25-02-2024
  78 2010401083 นายธนกร ห้องแซง ม.3 โรงเรียนบ้านคลอง - 26-02-2024
  79 2010401084 นายกนกพันธุ์ บัวไขย์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-02-2024
  80 2010401085 นางสาวณันทนาพร กระจับเผือก ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 27-02-2024
  81 2010401086 นายปิยะวัฒน์ ซอมรัมย์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 28-02-2024
  82 2010401087 นางสาวนลินนิภา ศรีฮุย ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-02-2024
  83 2010401088 นายธนวัฒน์ สงแก้ว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 28-02-2024
  84 2010401090 นายคณากานต์ อัครเนตร ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 28-02-2024
  85 2010401091 นางสาวเต็มศิริ อ่อนพิมพ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 28-02-2024
  86 2010401092 นางสาวณัฏฐธิดา ดาราโพธิ์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 28-02-2024
  87 2010401093 นายนัทท์ภูมินทร์ เอี่ยมเจริญ ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 28-02-2024
  88 2010401094 นายจิรทิป บุดดาวงศ์ ม.3 โรงเรียนสุธีวิทยา - 28-02-2024
  89 2010401095 นายภาสกร เผือกเอี่ยม ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 28-02-2024
  90 2010401096 นายวัชพล สาดช้อย ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 28-02-2024
  91 2010401097 นายจิรานุวัฒน์ แผ้วพงษ์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 29-02-2024
  92 2010401098 นายอิทธิพัทธ์ แก้วคำ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 29-02-2024
  93 2010401099 นายศิรภัทร จาดภักดี ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 29-02-2024
  94 2010401100 นายธรรมรัตน์ ฉิมพาลี ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 29-02-2024
  95 2010401101 นายนนธวัข รัมมะเดช ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 29-02-2024
  96 2010401102 นายวีรภัทร สุกสวัสดิ์ ม.3 โรงเรียนพระวรสาร - 01-03-2024
  97 2010401103 นางสาวอาทิตยา บุญมา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 01-03-2024
  98 2010401104 นายวชิรวิชญ์ ราษีสวย ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 01-03-2024
  99 2010401105 นายพุฒิพงศ์ ตรัสงาม ม.3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา - 01-03-2024
  100 2010401106 นายพีรพัฒน์ เนียมหอม ม.3 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 01-03-2024
  101 2010401107 นายณัฐดนัย เจริญสลุง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 01-03-2024
  102 2010401108 นายชินวุฒิ จันทร์ขำ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 02-03-2024
  103 2010401109 นายศุภกิจ แสงม่วง ม.3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว - 02-03-2024
  104 2010401110 นางสาวอันนา รัตนวิจารณ์ ม.3 โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี - 02-03-2024
  105 2010401111 นายวุฒิชัย แซ่ลี ม.3 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา - 02-03-2024
  106 2010401112 นายพิทยาธร แสงทอง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 02-03-2024
  107 2010401113 นายนัฐนนท์ ทับทิมทอง ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 02-03-2024
  108 2010401114 นายสิรวิชญ์ ไทยแท้ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 03-03-2024
  109 2010401115 นางสาวนริศรา ภูมิผล ม.3 โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี - 03-03-2024
  110 2010401116 นายอรรถสิทธิ์ ทองสัมฤทธิ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 03-03-2024
  111 2010401117 นางสาวณัฎฐณิชา วศินศิริกุล ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 03-03-2024
  112 2010401118 นางสาวอริสรา เขียวนิล ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 04-03-2024
  113 2010401119 นายดนัย บัวไขย ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 04-03-2024
  114 2010401120 นายธีรพงศ์ คำภีระ ม.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระพุทธบาท - 04-03-2024
  115 2010401121 นายพัสกร นักรำ ม.3 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 04-03-2024
  116 2010401122 นายณชนนท์ อุ่นเสนีย์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 04-03-2024
  117 2010401123 นายเสฏฐวุฒิ ชาลี ม.3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน - 05-03-2024
  118 2010401124 นายณัฐนันท์ จันทร์นุหงษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 05-03-2024
  119 2010401125 นายธีรพงศ์ กุษา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 05-03-2024
  120 2010401126 นายองค์ศา วงษ์นุช ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 05-03-2024
  121 2010401127 นายสุวิจักขณ์ จิตตรง ม.3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ - 05-03-2024
  122 2010401128 นายสหรัฐ สุทธิโต ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำสุด - 05-03-2024
  123 2010401129 นายธนาพิพัฒน์ อยู่ประเสริฐ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 06-03-2024
  124 2010401130 นายวรพล วรวงค์ ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำสุด - 06-03-2024
  125 2010401132 นายภูภรัณ สินสาด ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง - 06-03-2024
  126 2010401134 นางสาวภัทรธิดา ขำขัน ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 06-03-2024
  127 2010401135 นายจิรายุ ร้ายกลับดี ม.3 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร - 06-03-2024
  128 2010401136 นายชัยพร สายทอง ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 06-03-2024
  129 2010401137 นายจักรพรรดิ์ บุญฉาบพา ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 07-03-2024
  130 2010401138 นายธนากร ชวดสลุง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 07-03-2024
  131 2010401139 นายนาธาร วราโพธิ์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 07-03-2024
  132 2010401140 นายบุณยวีร์ บุญโต ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 07-03-2024
  133 2010401141 นายพีระวัฒน์ กล้าหาญธัญนพ ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ - 07-03-2024
  134 2010401142 นายปองคุณ ทรัพย์ประเสริฐ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 07-03-2024
  135 2010401143 นายวรภัทร สุขประสาท ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 07-03-2024
  136 2010401144 นายธนวรกฤต ถังทอง ม.3 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 07-03-2024
  137 2010401146 นายกฤตพรต เมืองลอ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 08-03-2024
  138 2010401147 นายกฤตภาส จันทร์นุ่ม ม.3 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี - 08-03-2024
  139 2010401148 นายสรวรรฏ ทับทิมแดง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 08-03-2024
  140 2010401149 นายสิรภัทร ตรีสังข์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 08-03-2024
  141 2010401150 นายกรวีร์ ศรีแก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำสุด - 08-03-2024
  142 2010401151 นายนพคุณ ศรีวิจิตร ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 09-03-2024
  143 2010401152 นางสาวณิภาภัทร ริมแจ้ง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 09-03-2024
  144 2010401153 นายศรายุทธ์ พูลสุภาพ ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 09-03-2024
  145 2010401154 นายธนพนธ์ ค้ำชู ม.3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม - 10-03-2024
  146 2010401155 นายจิรศักดิ์ กาศักดิ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 11-03-2024
  147 2010401156 นายสงกรานต์ จันชุน ม.3 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม - 11-03-2024
  148 2010401157 นายมณฑล ดีได้ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 11-03-2024
  149 2010401158 นายเวหา กลิ่นจิ๊ว ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 11-03-2024
  150 2010401159 นายคณานนท์ เพาะปลูก ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี - 11-03-2024
  151 2010401160 นายฐิติกร สาคร ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 11-03-2024
  152 2010401161 นางสาวเมษา พานทอง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 12-03-2024
  153 2010401163 นายกันตพัฒน์ มุ้ยแก้ว ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 12-03-2024
  154 2010401164 นายอนุพงษ์ แก้วอารี ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 12-03-2024
  155 2010401165 นายณัฏฐ์ตธีร์ วงษ์สอน ม.3 โรงเรียนจำรัสวิทยา - 13-03-2024
  156 2010401166 นายนนทกานต์ อ่อนสร้อย ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 13-03-2024
  157 2010401167 นายศุภานิช จีนหนอก ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 13-03-2024
  158 2010401168 นายธีรโชติ ประดิภาวิวัฒน์ ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 14-03-2024
  159 2010401169 นายภัทรกร บูราคร ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 14-03-2024
  160 2010401170 นางสาวเจนจิรา ไพวรรณ ม.3 โรงเรียนบ้านสระเตย - 14-03-2024
  161 2010401171 นางสาวณัฏฐณิชา ฟองงาม ม.3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว - 14-03-2024
  162 2010401172 นายวัชรพงษ์ สกุลนา ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) - 14-03-2024
  163 2010401173 นายวรกร ชูวงษ์ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 14-03-2024
  164 2010401174 นายภาณุวัฒน์ พันธ์แดง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 14-03-2024
  165 2010401175 นายธนกร อยู่คง ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 14-03-2024
  166 2010401176 นายธนภัทร์ บุญเรือง ม.3 โรงเรียนวัดหนองเมือง - 14-03-2024
  167 2010401177 นายอชิระ คันทวัน ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค - 15-03-2024
  168 2010401178 นายธีรชัย สงวนทรัพย์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 15-03-2024
  169 2010401179 นายศุภวิชญ์ จาดกลาง ม.3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 15-03-2024
  170 2010401180 นายบรรณวิชญ์ พุชชงค ม.3 โรงเรียนสร้างพัฒนา - 15-03-2024
  171 2010401181 นางสาวอนัญญา หาลาภ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 15-03-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767