logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี ) สาขางาน การตลาด สาขาวิชา การตลาด ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3020209001 นางสาวสุภา จันทร์น้อย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 15-02-2024
  2 3020209002 นางสาววริศรา บุญซ้อน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 15-02-2024
  3 3020209003 นางสาวอารญา สุวรรณดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 15-02-2024
  4 3020209004 นางสาวโชติรส ใจตรงกล้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 15-02-2024
  5 3020209005 นายวรพล หอมสุข ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 15-02-2024
  6 3020209006 นางสาวปุณยนุช ชาตเจริญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 15-02-2024
  7 3020209007 นางสาวณัฐธนัน ถึงแสง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 15-02-2024
  8 3020209008 นางสาวปริญา กล้าหาญ ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 16-02-2024
  9 3020209009 นางสาวมาตุมนต์ อนุโชติ ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ(พัฒนานุกูล) - 16-02-2024
  10 3020209010 นางสาวจันทรา พร้อมประพันธ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 16-02-2024
  11 3020209011 นางสาวดวงกมล จำปีขาว ม.6 การศึกษานอกระบบอำเภอวังม่วง - 17-02-2024
  12 3020209012 นางสาววราพร เศรษฐาวงค์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 18-02-2024
  13 3020209013 นางสาวนางสาว ภัทราพร ปานคำ ม.6 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม - 20-02-2024
  14 3020209014 นางสาววรวรรณ แก้วเขียว ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 20-02-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767