logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน เครื่องมือกล => สาขาวิชา เทคนิคการผลิต => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3010208001 นายกู้เกียรติ สุขพร้อม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 15-02-2024
  2 3010208002 นางสาวเกณิกา บัวสนธิ์ ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 15-02-2024
  3 3010208003 นางสาวจุฑาทิพย์ บุตดาผา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 15-02-2024
  4 3010208004 นายวิทวัส ศิริสลุง ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 15-02-2024
  5 3010208005 นายนพเก้า เขื่อนเเก้ว ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 15-02-2024
  6 3010208006 นายณัฐพล กุลโนนแดง ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 15-02-2024
  7 3010208007 นายเอกนาวิน ขิมจีน ม.6 โรงเรียนบ้านเกาะรัง - 15-02-2024
  8 3010208008 นายอิศราพล ฉิมพาลี ม.6 โรงเรียนบ้านเกาะรัง - 15-02-2024
  9 3010208009 นายธนพจน์ ผูกจิตต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 15-02-2024
  10 3010208010 นายประพัฒน์ สร้อยมะโหสถ ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 16-02-2024
  11 3010208011 นายจักรพันธ์ นาคะ ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 16-02-2024
  12 3010208012 นายบุญฤทธิ์ หนูสลุง ม.6 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร - 16-02-2024
  13 3010208013 นายรพีภัทร ดอกอินทร์ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 18-02-2024
  14 3010208014 นายอรัญ สุวาท ม.6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา - 20-02-2024
  15 3010208015 นายสุเมธ ร่มลำดวน ม.6 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 20-02-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767