logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


        การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่าย คือ ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งสองสถานที่ โดยที่โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้นเรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี)
        วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ จึงได้เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
  1. สาขางานเทคนิคยานยนต์
  2. สาขางานเครื่องมือกล
  3. สาขางานไฟฟ้าควบคุม
  4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  5. สาขางานก่อสร้าง
  6. สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  7. สาขางานการจัดการโลจิิิสติกส์
  8. สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  ปวส. 1 ศึกษาในสถานศึกษา
  ปวส. 2 ศึกษาในสถานประกอบการ
  สาขางานการตลาด ตลอดหลักสูตร จะเรียนในสถานศึกษา 2 วัน คือ วันอังคารและวันพุธ ส่วนวันที่เหลือจะศึกษาในสถานประกอบการ (หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน)  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767