logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปริญญาตรี (ทวิภาคี) สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า ประเภทวิชา ช่างอุสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 410409001 นายสุภสิทธิ์ จงสวัสดิ์ ปวส. โรงเรียนวิชูทิศ 310401 ไฟฟ้ากำลัง 24-03-2021
  2 410409002 นายพงศธร สิงห์ทา ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 310401 ไฟฟ้ากำลัง 03-04-2021
  3 410409003 นายธนวัฒน์ บุญนำมา ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 310401 ไฟฟ้ากำลัง 06-04-2021
  4 410409004 นายชัชชานันท์ ใจผ่อง ปวส. โรงเรียนสิงห์บุรี 310401 ไฟฟ้ากำลัง 06-04-2021
  5 410409005 นายฐานันดร ทรวงแสวง ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 310401 ไฟฟ้ากำลัง 09-04-2021
  6 410409006 นายณัฐพล วงษ์วิชา ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 310401 ไฟฟ้ากำลัง 26-04-2021
  7 410409007 นายภูวนารถ ขาวสำลี ปวส. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 310401 ไฟฟ้ากำลัง 26-04-2021
  8 410409008 นายนัฐพล รอดอุนา ปวส. โรงเรียนเมืองหลังสวน 310401 ไฟฟ้ากำลัง 27-04-2021
  9 410409009 นายศิริศักดิ์ ศรีสุภาพ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 310401 ไฟฟ้ากำลัง 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083