logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี ) สาขางาน การโรงแรม สาขาวิชา การโรงแรม ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 370109002 นางสาวศิวนาถ เกิดภู่ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28-03-2021
  2 370109003 นางสาวลักษณวรรณ ผลทิพย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 210801 สถาปัตยกรรม 31-03-2021
  3 370109004 นางสาวภัทร์ลัดดา เนขขัมม์ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 270101 การโรงแรม 14-04-2021
  4 370109005 นางสาวมนัสยา กลิ่นกุหลาบ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 27-04-2021
  5 370109006 นางสาวมลิวรรณ จันทร์แดง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 27-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083