logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี ) สาขางาน การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม สาขาวิชา การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ประเภทวิชา คหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 340609001 นางสาววิรตี ทองคำ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  2 340609002 นางสาวฑาริกา พลายอินทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240601 คหกรรมศาสตร์ 24-03-2021
  3 340609003 นางสาวสุมิตรา ดีมั่น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240601 คหกรรมศาสตร์ 04-04-2021
  4 340609004 นางสาวฐาปนีย์ ขันเชื้อ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 07-04-2021
  5 340609005 นายทวีวัฒน์ ไพสาลี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240601 คหกรรมศาสตร์ 18-04-2021
  6 340609006 นางสาวศรินยา ระหาญนอก ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 21-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083