logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน อาหารและโภชนาการ => สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ => ประเภทวิชา คหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 340408001 นางสาวพรรณพร คำรอด ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 24-03-2021
  2 340408002 นายณัฐชนน อานพินิจ ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา - 25-03-2021
  3 340408003 นายจิตวิสุทธิ์ อุดรเสถียร ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25-03-2021
  4 340408004 นางสาวจุฑารัตน์ รักเกียรติดี ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 25-03-2021
  5 340408005 นายธีรธัช เดชกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 26-03-2021
  6 340408006 นางสาววทันยา ขาวผ่อง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 28-03-2021
  7 340408007 นางสาวณัฐนันท์ ชำนาญไพร ม.6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 29-03-2021
  8 340408008 นางสาววิชญาดา เขียวอ้วน ม.6 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม - 03-04-2021
  9 340408009 นายธรมมรัตน์ ธรรมบุตร ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 05-04-2021
  10 340408010 นางสาวรุ่งสุดา กลิ่นคำ ม.6 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา - 07-04-2021
  11 340408011 นางสาวศศิธร ดวงดี ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 15-04-2021
  12 340408012 นางสาวสุภาพร พิรัญ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 270201 การท่องเที่ยว 17-04-2021
  13 340408013 นางสาวนิรัชชา พิมภาก ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 20-04-2021
  14 340408014 นางสาวภัทรวรรณ คงน้อย ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 27-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083