logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน อาหารและโภชนาการ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชา คหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 340401001 นางสาวโชษิตา ชำนาญแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 240201 อาหารและโภชนาการ 24-03-2021
  2 340401002 นางสาวฑิตยา เปรมปรีดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 01-04-2021
  3 340401003 นางสาววราภรณ์ แก้วโสตย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 04-04-2021
  4 340401004 นางสาวเจนจิรา อยู่ดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 07-04-2021
  5 340401005 นางสาวคัทรียา ประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 09-04-2021
  6 340401006 นายชัยฤทธิ์ ศิริคูหาสมบูรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 25-04-2021
  7 340401007 นางสาวสุจิตรา สุดตา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 27-04-2021
  8 340401008 นางสาวอรอนงค์ เต๊าสกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 27-04-2021
  9 340401009 นางสาวมณฑ์ศรัณย์ ตั้งทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083