logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี ) สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 321409001 นางสาวพนิตตา อินทสุวรรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  2 321409002 นายนัฐพล เทียบแก้ว ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-03-2021
  3 321409003 นางสาวณัฐพร บัวสอน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24-03-2021
  4 321409004 นางสาวชัยรัมภา ทองทัพไทย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24-03-2021
  5 321409005 นางสาวระวีวรรณ บุระทอน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  6 321409008 นายธนภัทร แสงสอน ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-03-2021
  7 321409010 นางสาวนัฐริกา บุญสกุล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25-03-2021
  8 321409011 นางสาวขวัญกมล ศรีม่วง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 25-03-2021
  9 321409012 นายณัฐพันธุ์ มลทา ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 25-03-2021
  10 321409013 นายไชยฤทธิ์ วงษ์คำ ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 25-03-2021
  11 321409016 นางสาวเขมิกา บุญครุฑ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 220101 การบัญชี 26-03-2021
  12 321409017 นางสาวอาภาลักษณ์ ทองนุ้ย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 220101 การบัญชี 26-03-2021
  13 321409018 นายวสุรัตน์ สมปอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 28-03-2021
  14 321409020 นางสาววรรณอนงค์ สุทธา ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 28-03-2021
  15 321409021 นางสาวอัมพรรัตน์ เสือนาค ม.6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 28-03-2021
  16 321409022 นางสาวอังคณา อินทร์ศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29-03-2021
  17 321409023 นางสาวญาณิสา สตังรัมย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30-03-2021
  18 321409024 นางสาวสุภารัตน์ เณรแตง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01-04-2021
  19 321409025 นางสาวเพชรรัตน์ จรัส ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 07-04-2021
  20 321409026 นางสาวอริสา นันทวงศ์ ม.6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา - 09-04-2021
  21 321409027 นางสาวพิมชนก แสนสี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 09-04-2021
  22 321409028 นางสาววิภารัตน์ ข้อไว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 10-04-2021
  23 321409030 นางสาวิจิราพร ทับทิมทอง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 12-04-2021
  24 321409031 นางสาวกิตติมา สินธุสุวรรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 12-04-2021
  25 321409032 นางสาวอสมาภรณ์ บางประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 13-04-2021
  26 321409033 นางสาวสริสรา อัครเนตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 14-04-2021
  27 321409034 นางสาวบุษยมาส พุ่มมั่น ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 21-04-2021
  28 321409035 นางสาวอนุศรา พันธุบุตร ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 21-04-2021
  29 321409036 นางสาวพิยดา บุญอ่อน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 22-04-2021
  30 321409037 นางสาวพรปรียา ขะชาติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 25-04-2021
  31 321409038 นางสาวมาริษา บุดดี ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 26-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083