logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ => สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ => ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 321408001 นางสาวเมย์ชญา แสงสิงห์ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  2 321408002 นางสาวทิพย์สุดา คำฝอย ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  3 321408003 นางสาวอริษา แก้วสิงห์ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  4 321408005 นางสาววิรากร ไพศาล ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 24-03-2021
  5 321408006 นางสาวคัทลียา สุขใจ ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 24-03-2021
  6 321408008 นางสาวอมรรัตนา ละมูล ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี - 24-03-2021
  7 321408009 นายเกียรติศักดิ์ แสนวงค์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 24-03-2021
  8 321408010 นายอภิชาติ ครุฑกรานต์ ม.6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 24-03-2021
  9 321408011 นางสาววันวิสา ฉุนหอม ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 220201 การตลาด 26-03-2021
  10 321408012 นางสาวบุษยมาส จันทสิทธิ์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 27-03-2021
  11 321408013 นายปรัชญา สุ่มมาตร์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 27-03-2021
  12 321408014 นางสาวชนัญธิดา ว่องวิทย์การ ม.6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 29-03-2021
  13 321408015 นางสาวนิฐิภาพร สุราฤทธิ์ ม.6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 29-03-2021
  14 321408016 นางสาวธัญพร นิลกระจ่าง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 30-03-2021
  15 321408017 นายวีระพงษ์ จรรยา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 30-03-2021
  16 321408018 นางสาวสุภาภรณ์ ศรัทธานุ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30-03-2021
  17 321408019 นางสาวพรรณิภา ทองคำ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30-03-2021
  18 321408020 นางสาวชมพูนุช เขียวเกิด ม.6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 30-03-2021
  19 321408021 นายอานนท์ เนียมพันธ์ ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม - 30-03-2021
  20 321408022 นางสาวฑิตยา นุชนัดดา ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค - 31-03-2021
  21 321408023 นางสาวปวริศา หอมจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31-03-2021
  22 321408024 นางสาวดวงกมล เงางาม ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 31-03-2021
  23 321408025 นางสาวจามิกร พุ่มชะเอม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 01-04-2021
  24 321408026 นางสาวศิริณัฐ ชัยโสภา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01-04-2021
  25 321408027 นางสาวสุภัทรชา อินทร์สุวรรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01-04-2021
  26 321408028 นางสาวจุฑารัตน์ ท่าศิลา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 02-04-2021
  27 321408030 นางสาวนลินทิพย์ บ่อชน ม.6 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 03-04-2021
  28 321408031 นางสาวณัชนันท์ พามศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 05-04-2021
  29 321408032 นายกันติทัต ชาวคูเวียง ม.6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา - 05-04-2021
  30 321408033 นางสาวชุติกาญจน์ วิทูรพิพัฒน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 07-04-2021
  31 321408034 นางสาวศศิพร ปานสอน ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 09-04-2021
  32 321408035 นางสาวญาณี ศรีมันตะ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 09-04-2021
  33 321408037 นางสาวนพวรรณ บัวงาม ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 221101 ธุรกิจค้าปลีก 09-04-2021
  34 321408038 นางสาวบัณฑิตา อุ่นสวัสดิ์ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 09-04-2021
  35 321408039 นางสาวจิราวรรณ จันทร์ภิรมย์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 10-04-2021
  36 321408042 นางสาวธีระดา อรจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10-04-2021
  37 321408043 นางสาวนิศาชล เจริญมาก ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 11-04-2021
  38 321408044 นายอภิชญา โสนน้อย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-04-2021
  39 321408045 นางสาวกษมา พลไกร ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-04-2021
  40 321408047 นางสาวจุฑาทิพย์ ธงสี ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 13-04-2021
  41 321408048 นางสาวอรอุมา กลับสูงเนิน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220101 การบัญชี 13-04-2021
  42 321408050 นางสาวภัทรธิดา กันธิมา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16-04-2021
  43 321408051 นางสาวอุษณีย์ สุขสงัด ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 16-04-2021
  44 321408052 นางสาวสุทธิดา พรมมี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17-04-2021
  45 321408053 นางสาวญาตาวี แก่นโลหิน ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 220301 การเลขานุการ 17-04-2021
  46 321408054 นางสาวกมลวรรณ ชุ่มชื่น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19-04-2021
  47 321408055 นางสาวกนิษฐา แจ่มยิ่ง ม.6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 19-04-2021
  48 321408056 นางสาวณัฏฐวี พหลยุทธ ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 19-04-2021
  49 321408057 นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นสมพงษ์ ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี - 20-04-2021
  50 321408058 นางสาวศิริลักษณ์ บุบผา ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 20-04-2021
  51 321408059 นายภูมินทร์ สีบุญเรือง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 20-04-2021
  52 321408060 นางสาวพรชนก หมอนพังเทียม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 20-04-2021
  53 321408061 นางสาวพลอยสุวรรณ์ กระตุดเงิน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 210901 สำรวจ 20-04-2021
  54 321408062 นางสาวสุทธิดา แสงจีน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230201 การออกแบบ 21-04-2021
  55 321408063 นายดำรงค์ศักดิ์ สรสิทธิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24-04-2021
  56 321408064 นางสาวอัญมณี อัตถีโพค ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-04-2021
  57 321408065 นางสาวณัฐรุจา สายสุข ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 26-04-2021
  58 321408066 นางสาวเจตสุภา สวัสดี ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 27-04-2021
  59 321408067 นางสาวจิดาภา หงษ์ทอง ม.6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ - 27-04-2021
  60 321408068 นางสาวนฤชา อัครเทวากุล ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 28-04-2021
  61 321408069 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วไทย ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28-04-2021
  62 321408070 นางสาวธิดารัตน์ โชคดี ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28-04-2021
  63 321408071 นางสาวนภัทร์ ภิญโญ ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28-04-2021
  64 321408072 นางสาววรรณวิภา นุ่มสกุล ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28-04-2021
  65 321408073 นางสาวกนกพร คำแสง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083