logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) => สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล => ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 320408001 นายสุฉันณเรศ เพ็งทิม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  2 320408002 นางสาวชนิกานต์ ขำดำ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-03-2021
  3 320408003 นางสาวกณิการ์ พันวิชัย ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 26-03-2021
  4 320408004 นางสาวพรไพลิน คำมีรักษ์ ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 26-03-2021
  5 320408005 นางสาวกัลยกร อ่อนจ้อย ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 29-03-2021
  6 320408006 นางสาวธิดารัตน์ นาคเทียน ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2 - 30-03-2021
  7 320408007 นางสาวณัฐพร ทัพศาสตร์ ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 08-04-2021
  8 320408008 นายดนัย ประจำการ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 14-04-2021
  9 320408009 นางสาวปัณฑิตา ระน้อย ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 15-04-2021
  10 320408010 นางสาวสุภาวิดา เสมขำ ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 19-04-2021
  11 320408011 นางสาวช่อทิพย์ เอี่ยมสำอางค์ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 20-04-2021
  12 320408012 นายธนกฤต อะวิสุ ม.6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 22-04-2021
  13 320408013 นางสาวราชาวดี นงค์คราญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 23-04-2021
  14 320408014 นางสาวอทิตยาพร สมณา ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 23-04-2021
  15 320408015 นายจิรวัฒน์ นักลำ ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 23-04-2021
  16 320408016 นางสาวลักษณพร อางค์ประเสริฐ ม.6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083