logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ => สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 312808001 นางสาวจิณณพัต ภู่จันทร์ ม.6 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ - 24-03-2021
  2 312808002 นางสาวกัญญารัตน์ ไข่รัสมี ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพรก - 24-03-2021
  3 312808003 นายกรภัทร์ ศรีสวัสดิ์ ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 27-03-2021
  4 312808004 นายศุภณัฐ มาพบบุญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 07-04-2021
  5 312808005 นายธนากร พิบูลย์แพทย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 09-04-2021
  6 312808006 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญเกิด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14-04-2021
  7 312808007 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 21-04-2021
  8 312808008 นางสาวสิริญญา แสงสุข ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 27-04-2021
  9 312808009 นายรัฐติพงษ์ เพ็งวัน ม.6 โรงเรียนบางระจันวิทยา - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083