logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 311109001 นายธิติวุฒิ ศิริมงคลสันต์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 24-03-2021
  2 311109002 นายทองแท้ คงจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 24-03-2021
  3 311109003 นายเจษฎากร สุวรรณ์ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 09-04-2021
  4 311109004 นายวทัญญู ศรีคัฒนพรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 22-04-2021
  5 311109005 นายกฤษฎา ยิ้มไพบูลย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 26-04-2021
  6 311109006 นายคมสัน สมบัติ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 27-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083