logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา => สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 311108001 นายพิทักษ์ชัย บุญดล ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  2 311108002 นายธนกร ปล้องทอง ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-03-2021
  3 311108003 นางธิดารัตน์ ยิ้มลมูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 24-03-2021
  4 311108004 นายธนพัทธ์ กระจ่างสุต ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  5 311108005 นายภัคพล ทองย้อย ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 24-03-2021
  6 311108006 นายธนกฤต ศูนย์อ่อน ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  7 311108007 นายไทธชา ปิยะตระกูลเลิศ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 24-03-2021
  8 311108008 นายอมรรัตน์ อินทอง ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 25-03-2021
  9 311108009 นายวิทวัส กิ่งแก้ว ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ - 25-03-2021
  10 311108010 นายปัญญากร เหลืองอร่าม ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 25-03-2021
  11 311108011 นายเบญจพล ลาโพ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 25-03-2021
  12 311108012 นายนพพร ประสานเสียง ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 25-03-2021
  13 311108013 นายดุสิต แก้วรัตน์ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 25-03-2021
  14 311108014 นายธีรภัทร์ นาโสม ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 25-03-2021
  15 311108015 นายธนารักษ์ เสนารักษ์ ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 25-03-2021
  16 311108016 นายธนภัทร มูลประเสริฐ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 26-03-2021
  17 311108017 นายกฤษฏาพร กองแก้ว ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 26-03-2021
  18 311108018 นายพัทธดนย์ วรเกษมศักดิ์ ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 27-03-2021
  19 311108019 นายธนกฤต ยิ้มใย ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 27-03-2021
  20 311108020 นายศรายุธ ถิรวัฒนกุล ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 28-03-2021
  21 311108021 นายศุภกิจ ทองทัพ ม.6 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 28-03-2021
  22 311108022 นายพนัสบดี ชูเทียน ม.6 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 28-03-2021
  23 311108023 นายณัฐพนธ์ พรหมพินิจ ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 29-03-2021
  24 311108024 นายศุภกฤต พันธ์ดี ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  25 311108025 นายนิพนธ์ บรรจบราช ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  26 311108026 นายวงศพัทธ์ ทีนารัตน์ ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 30-03-2021
  27 311108027 นายนนทกานต์ ขำสอาด ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 30-03-2021
  28 311108028 นายสิรวิชญ์ ฉัตรทอง ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  29 311108029 นางสาวกมลวรรณ เชื้อทอง ม.6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 30-03-2021
  30 311108030 นายพุฒิพงศ์ พึ่งงาม ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 30-03-2021
  31 311108031 นายกิตติภพ จำปางาม ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 31-03-2021
  32 311108032 นายนวนนท์ รัตนกำพล ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 31-03-2021
  33 311108033 นายเอกลักษณ์ พานสบุตร ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 01-04-2021
  34 311108034 นายอธิปไตย เสียงเพราะ ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 12-04-2021
  35 311108035 นายณัฐวุฒิ สุขใสพงษ์ ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง - 13-04-2021
  36 311108036 นายภัทรพล ธรรมเจริญ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 15-04-2021
  37 311108037 นายธนานพ คงมี ม.6 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร - 16-04-2021
  38 311108038 นายศุภกร วัฒนพันธ์ ม.6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ - 20-04-2021
  39 311108039 นายจิรเมธ อ่อนเจริญ ม.6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ - 20-04-2021
  40 311108040 นายธนากร เปียอยู่ ม.6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 21-04-2021
  41 311108041 นายศุภกร พิทักษ์สาลี ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 21-04-2021
  42 311108042 นายณัฐพงศ์ ศรีทอง ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 21-04-2021
  43 311108043 นายนนทกร โล่ห์อนันต์ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 23-04-2021
  44 311108044 นายจักรินทร์ เที่ยงกิม ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 23-04-2021
  45 311108045 นายณภัทรพงษ์ ฉ่ำศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 23-04-2021
  46 311108048 นายกิตติพงศ์ สดับจิตร ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 24-04-2021
  47 311108049 นายรัตตัญญู รู้กิจนา ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 24-04-2021
  48 311108050 นายธนพัฒน์ เจริญสลุง ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 26-04-2021
  49 311108051 นายนภสินธุ์ จันทะเอ ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 26-04-2021
  50 311108052 นายขวัญชัย กำแหงหาญ ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 26-04-2021
  51 311108053 นายเอกราช สุขสวัสดิ์ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 26-04-2021
  52 311108054 นายธนกูล เสือเทศ ม.6 โรงเรียนปิยะบุตร์ - 27-04-2021
  53 311108055 นายปฏิภาณ ใจฉลาด ม.6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ - 27-04-2021
  54 311108056 นายสุเมธ ทองพรหม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 27-04-2021
  55 311108057 นายดลภัทร ใจบุญ ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 27-04-2021
  56 311108058 นายณัฐพล ทองอนันต์ ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 28-04-2021
  57 311108059 นายพัสกรณ์ หนูทอง ม.6 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 28-04-2021
  58 311108060 นายรนกร จันทรานสรณ์ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083