logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 311101001 นายพันธุ์ธัช สิงห์ทองทัศ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  2 311101002 นายศุภวัตร ตรงดี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  3 311101003 นายเฉลิมชัย สุขดา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  4 311101004 นายจุลจักร กองาม ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  5 311101005 นายชิตพล เที่ยงทัศน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 24-03-2021
  6 311101006 นายปฏิพล พานทิศธิ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  7 311101007 นายธนภัทร์ จันทร์นาค ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  8 311101008 นายธีรพงศ์ ทองโชติ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  9 311101009 นายภัทรพงษ์ สรรพสิทธิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 24-03-2021
  10 311101010 นายกีรติ ขันตี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  11 311101011 นายพงศธร รอดทองศรี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-03-2021
  12 311101012 นายนัฐวัฒน์ ประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-03-2021
  13 311101013 นายคทาวุธ บัวประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  14 311101014 นายธีรวัฒน์ ธงวิชัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 25-03-2021
  15 311101015 นายจิรายุ ดาวลอย ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  16 311101016 นายปุณยวัจน์ อินตะนัย ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  17 311101017 นายอิศรา เคยนา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 25-03-2021
  18 311101018 นายอำพล กลั่นเรืองแสง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-03-2021
  19 311101019 นายอัครเดช จำศรี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 26-03-2021
  20 311101020 นายณัฐวุฒิ สาเกษมสุข ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-03-2021
  21 311101022 นายกฤตภาส เพชร์ไทย ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 26-03-2021
  22 311101023 นายนพสินธ์ พุ่มทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27-03-2021
  23 311101024 นายกิตติเทพ นุตยวง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27-03-2021
  24 311101025 นายณัฐนันท์ ไกรวิชิต ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 30-03-2021
  25 311101026 นายตะวัน แสงปานดี ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 31-03-2021
  26 311101027 นายภาณุพงศ์ ชัชวาลย์สิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 31-03-2021
  27 311101028 นายอนิรุต สิงห์นิกร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 31-03-2021
  28 311101029 นายอัครชัย ชูศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 02-04-2021
  29 311101030 นายรัชชานนท์ ฤทธิ์สะอาด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 03-04-2021
  30 311101031 นายชูเนตร์ อินธนู ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 05-04-2021
  31 311101032 นายศุลิโชค จันทน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 07-04-2021
  32 311101033 นายธนพนธ์ ตรีชื่น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 07-04-2021
  33 311101034 นายณัฐวุฒิ เหลืองชูศักดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 11-04-2021
  34 311101035 นายจีรพัฒน์ บัวบาน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 11-04-2021
  35 311101037 นายรัชโยธิน ตรีวิเศษ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 12-04-2021
  36 311101038 นายวรายุส รอดลันดา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 13-04-2021
  37 311101039 นายอรรถพล สาระศรี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 14-04-2021
  38 311101040 นายศุภณัฐ พัสดุ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 16-04-2021
  39 311101041 นายสฤษฎ์เกียรติ เกตุกล้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 20-04-2021
  40 311101042 นายพงศธร วิกัยกิจ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 20-04-2021
  41 311101043 นายนิรุจน์ เข็มเหลือง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 20-04-2021
  42 311101044 นายนรินทร สนธิเจริญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 20-04-2021
  43 311101045 นายวรวิทย์ ห่วงไธสงค์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 20-04-2021
  44 311101046 นายปรเมศร์ ชนามุยา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 21-04-2021
  45 311101047 นายปวิธ วัฒนะแสงโรยศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 21-04-2021
  46 311101048 นายอภิศักดิ์ แสนรัก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 21-04-2021
  47 311101049 นายกฤษฎาธร บุญภา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 23-04-2021
  48 311101050 นางสาววรรณวิสาข์ โคกวาริตร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 23-04-2021
  49 311101051 นายสิริชัย แทนหา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 23-04-2021
  50 311101052 นายทักษิณ ดีไพร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 23-04-2021
  51 311101053 นายสุปวิทย์ เเคล้วโยธา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 23-04-2021
  52 311101054 นายนภดล วิเศษรัตน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 24-04-2021
  53 311101055 นายขจรศักดิ์ ผลเกตุ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-04-2021
  54 311101056 นายอัครพล ชื่นเอี่ยมจิตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-04-2021
  55 311101057 นายมงคล บุญเนตร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-04-2021
  56 311101058 นายอภินันท์ ดีบาง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-04-2021
  57 311101059 นายสุทัศน์ ภิรมย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-04-2021
  58 311101060 นายอภิชาติ ศรีสวัสดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-04-2021
  59 311101061 นายณัฐวุฒิ สุขนา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 26-04-2021
  60 311101062 นายไชยรัตน์ วัดเรือง ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 26-04-2021
  61 311101063 นายสุวินัย โสภา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 26-04-2021
  62 311101064 นายเมธี สัปปินันทน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  63 311101065 นายกิตติชัย ศรีอากาศ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 26-04-2021
  64 311101066 นายวินรวัฒน์ มากมูลพล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  65 311101067 นายกฤตพัฒน์ อ้อมอารีย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  66 311101068 นายพงศธร ใจเย็น ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 26-04-2021
  67 311101069 นายศุภัทรกฤษณ์ อ่อนดำ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-04-2021
  68 311101070 นายสิทธิชัย เพิ่มพูล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 27-04-2021
  69 311101071 นายชยณัฐ จำนงค์สาร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-04-2021
  70 311101072 นายติณณภพ แหนบนาค ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 27-04-2021
  71 311101073 นายกันต์กวี บุญมา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 27-04-2021
  72 311101074 นายวัฒนา ทองคำ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 27-04-2021
  73 311101075 นายอภิสิทธิ์ สุรีย์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27-04-2021
  74 311101076 นายธนากร ทองสีนาค ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212701 เมคาทรอนิกส์ 27-04-2021
  75 311101077 นายมงคล บุตรนิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 28-04-2021
  76 311101078 นายฐิติพัฒน์ ยิ้มอยู่ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 28-04-2021
  77 311101079 นายอมรเทพ กำจัดโรค ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 28-04-2021
  78 311101080 นายอัษฎาวุธ โกศินานนท์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 28-04-2021
  79 311101081 นายเกียรดิ์ศักดิ์ กิ่งไทร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 11-05-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083