logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขางาน ก่อสร้าง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310609001 นางสาวณิชาพัชร์ ขันทรูป ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 01-04-2021
  2 310609002 นางสาวอภิรดี ศรีศรชัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 01-04-2021
  3 310609003 นางสาวนภาพร บุญประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 20-04-2021
  4 310609004 นางสาวกัลยภรณ์ ศรีสมุทร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 24-04-2021
  5 310609005 นางสาวพิมพ์ญาดา โสภา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 27-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083