logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน ก่อสร้าง => สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310608001 นายนวนนท์ ปรีจิตร ม.6 โรงเรียนสมเด็จ​พิทยาคม - 24-03-2021
  2 310608002 นายเจตริน เจริญสุข ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 24-03-2021
  3 310608003 นายปิติภูมิ รินทะรักษ์ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  4 310608004 นายรังสิมันต์ สร้อยระย้า ม.6 โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) - 25-03-2021
  5 310608005 นายกฤษณะ ตุ้มทอง ม.6 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 26-03-2021
  6 310608006 นางสาวชนนิกานต์ แก้วกัน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 26-03-2021
  7 310608007 นายสุริยา แก่นจันทร์ ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 26-03-2021
  8 310608008 นายทิวากร จูชูเกตุ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 26-03-2021
  9 310608009 นางสาวอทิตยา จันสำเภา ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม - 27-03-2021
  10 310608010 นายเศรษฐา แก้ววันทา ม.6 โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) - 27-03-2021
  11 310608011 นางสาววันสิริ จันทร์ศิริ ม.6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 27-03-2021
  12 310608012 นางสาวชินานาง วิเชียรอินทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 27-03-2021
  13 310608013 นายพิทักษ์ ตั่งสินชัย ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 30-03-2021
  14 310608014 นายธีรเทพ ตันทวุทธ ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ - 31-03-2021
  15 310608015 นางสาวศิริลักษณ์ มั่นกูล ม.6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - 01-04-2021
  16 310608016 นายยุทธศาสตร์ โกบแก้ว ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 02-04-2021
  17 310608017 นายธนกฤต ไพบูลย์ ม.6 โรงเรียนอินทร์บุรี - 02-04-2021
  18 310608018 นายปัณณธร อินโต ม.6 โรงเรียนบางระจันวิทยา - 07-04-2021
  19 310608019 นายพงษ์พิภัทร แก้วโต ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 09-04-2021
  20 310608021 นายบุญนันท์ อนันสลุง ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 12-04-2021
  21 310608022 นายศุภวัชร กลิ่นอ้ม ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 14-04-2021
  22 310608023 นางสาวมาริสา เพ็งหิรัญ ม.6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร - 15-04-2021
  23 310608024 นายภูวดล ภุมมา ม.6 โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) - 17-04-2021
  24 310608025 นางสาวอินทิรา หาจัตุรัส ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 18-04-2021
  25 310608026 นายเพชรตระกูล พราหมณ์จินดา ม.6 โรงเรียนอินทร์บุรี - 19-04-2021
  26 310608027 นายณัฐวุฒิ สิงห์เงิน ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 20-04-2021
  27 310608028 นายภากร เล้าประเสริฐศรี ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย - 21-04-2021
  28 310608029 นายพงศธร บุญจันทร์ ม.6 โรงเรียนขุนรามวิทยา - 23-04-2021
  29 310608030 นายรัชชานนท์ พันธุ์สุขพุ่ม ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-04-2021
  30 310608031 นางสาวชาติยา พุ่มทองดี ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 28-04-2021
  31 310608032 นายนัฐวุฒิ หงษ์บุญเรือง ม.6 กศน​ ต.บางรักน้อย​ - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083