logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน ก่อสร้าง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310601001 นายปิยะพงศ์ เหลาบุญมา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 24-03-2021
  2 310601002 นายปฏิภาณ เปลี่ยนสมัย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 30-03-2021
  3 310601003 นายกฤษดา ทองชุม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 31-03-2021
  4 310601004 นายณัฐดนัย สินสม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 31-03-2021
  5 310601005 นายปริญญา เชื้อนุ่น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 31-03-2021
  6 310601006 นายชุติวัต พลอยประดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 31-03-2021
  7 310601007 นายประสิทธิ์ วงษ์มิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 01-04-2021
  8 310601008 นายสกลธวัฒน์ มาอยู่ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 01-04-2021
  9 310601009 นายพิทยุตม์ แสนอามาตย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 01-04-2021
  10 310601010 นางสาวกัญญาณัฐ สุนทรวิภาต ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 08-04-2021
  11 310601012 นางสาวสุรัตน์ดา โพธิ์ใหญ่ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 16-04-2021
  12 310601013 นายอภิชัย โพธิ์สงวน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 20-04-2021
  13 310601014 นายอรรถพล วงษ์สา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 20-04-2021
  14 310601015 นายกันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 21-04-2021
  15 310601016 นายนวมินทร์ สุดประเสริฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 21-04-2021
  16 310601017 นางสาวมนสิชา มลิวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 21-04-2021
  17 310601018 นายจีรวัฒน์ หงษ์สะต้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 22-04-2021
  18 310601019 นายจักรกฤษณ์ ปิ่นงาม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 22-04-2021
  19 310601020 นายณัฐพงษ์ ประยงค์หอม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 24-04-2021
  20 310601021 นายชนะชล แก้วประโคน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 24-04-2021
  21 310601022 นายศักดิธัช น้อยเกตุ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 27-04-2021
  22 310601023 นายรัชนาท สุนทโร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 27-04-2021
  23 310601024 นายบัญญพนต์ บุญซ้อน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 27-04-2021
  24 310601025 นายจรรยาวุธ กอเกียรติเรือง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 27-04-2021
  25 310601026 นายศราวุธ ออกช่อ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 28-04-2021
  26 310601027 นายสายฟ้า พุ่มพฤกษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 28-04-2021
  27 310601028 นายนวพล เพ็ชร์นิล ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 28-04-2021
  28 310601029 นายธันวา เดือนฉาย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083