logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม => สาขาวิชา ไฟฟ้า => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310408001 นายวายุ อ่อนศรี ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24-03-2021
  2 310408002 นายอิสระ สายทอง ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 24-03-2021
  3 310408004 นายปิยะ ดีเสลา ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 24-03-2021
  4 310408005 นายธีรวัฒน์ ภูกำเหนิด ม.6 โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) - 24-03-2021
  5 310408006 นายบรรณรต วรดิษฐ์พัฒนะ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 24-03-2021
  6 310408007 นายนันทการ จันสละ ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่ - 24-03-2021
  7 310408008 นายวรพจน์ คำแพง ม.6 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา - 24-03-2021
  8 310408009 นายธนวุฒิ แปงตา ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 24-03-2021
  9 310408010 นายวงศกร คุ้มประไพ ม.6 โรงเรียนเมืองศรีเทพ - 24-03-2021
  10 310408011 นางสาววรรณวิสา พิพิช ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24-03-2021
  11 310408012 นายออมสิน ปึ่งประกายศรี ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 24-03-2021
  12 310408013 นายกฤษณล ภู่พวง ม.6 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา - 25-03-2021
  13 310408014 นายมณเฑียร ต้นศิริ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25-03-2021
  14 310408015 นายนันทนัท ทองมหา ม.6 โรงเรียนบ้านเกาะรัง - 25-03-2021
  15 310408016 นายกิตติพัทธ์ สาริกา ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 25-03-2021
  16 310408017 นายปรัชญา วิจิตรจันทร์ ม.6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - 26-03-2021
  17 310408018 นายณัฐวุฒิ สวนขำ ม.6 โรงเรียนบางระจันวิทยา - 26-03-2021
  18 310408019 นายชุติพนธ์ ตั้งวรการพานิช ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 27-03-2021
  19 310408020 นายพงษ์พัฒน์ ทองจันทร์ ม.6 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา - 27-03-2021
  20 310408021 นายปฏิภาณ บุญงาม ม.6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - 27-03-2021
  21 310408022 นายอนน สิ้วนัด ม.6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - 28-03-2021
  22 310408023 นายสรวิศ กลั่นดำริโรจ ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 28-03-2021
  23 310408024 นายนครินทร์ บารมี ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา - 29-03-2021
  24 310408026 นายนวพล อนุสนธิ์ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  25 310408027 นายทิเบต กรรณิกา ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  26 310408028 นายวัชญาพร ขาวดี ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 31-03-2021
  27 310408029 นายมานัต ธรรมวงษ์ ม.6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 01-04-2021
  28 310408030 นายสุธน คุ่ยหอม ม.6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย - 01-04-2021
  29 310408031 นายพัทธดนย์ ชะวาลา ม.6 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชฎัชเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท - 02-04-2021
  30 310408032 นายสกาย ชมภูวิเศษ ม.6 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 03-04-2021
  31 310408033 นายอนุเทพ เรืองศรี ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 04-04-2021
  32 310408034 นายณัฐกิตติ์ พิลาเดช ม.6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 07-04-2021
  33 310408035 นายธนวรรธน์ กุตัน ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 09-04-2021
  34 310408036 นายปริญญา แตงโม ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 09-04-2021
  35 310408037 นายณัฐศักดิ์ สุขเฉลิมศรี ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 12-04-2021
  36 310408038 นายพงศกร สมานมิตร ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 13-04-2021
  37 310408039 นายอานนท์ ขำคำ ม.6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 14-04-2021
  38 310408040 นายวาคิม เสมอวงษ์ ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา - 16-04-2021
  39 310408041 นายพีรพัฒน์ แจ่มศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 16-04-2021
  40 310408042 นายวีรพงศ์ ใจกระสันต์ ม.6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - 17-04-2021
  41 310408043 นายอิศวะ อำพระรัตน์ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 19-04-2021
  42 310408044 นายณัฐวุฒิ ปัญสุวรรณ์ ม.6 วังหินวิทยาคม - 19-04-2021
  43 310408045 นายเจนณรงค์ สิวทองคำ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 20-04-2021
  44 310408046 นายปิยบุตร รุ่งแสง ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี - 21-04-2021
  45 310408047 นายธนิสร โพธิ์เกตุ ม.6 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชฎัชเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท - 21-04-2021
  46 310408048 นายปิยวัฒน์ คุณโฑ ม.6 โรงเรียนบางระจันวิทยา - 21-04-2021
  47 310408049 นายคณิน ขยันสลุง ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 23-04-2021
  48 310408050 นายพัชรพล รัศมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 23-04-2021
  49 310408051 นายธนกฤต เนียมหอม ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 24-04-2021
  50 310408052 นายชนันธร นาคมนตรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 210501 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 26-04-2021
  51 310408053 นายพูนศักดิ์ อินศดี ม.6 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม - 26-04-2021
  52 310408054 นายสิทธิโชค สอนเจริญ ม.6 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม - 26-04-2021
  53 310408055 นายชัยสิทธิ์ มณฑล ม.6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา - 26-04-2021
  54 310408056 นายเพลงกวี วรรณกิจ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 26-04-2021
  55 310408057 นายณัฐพล กุลโนนแดง ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 27-04-2021
  56 310408058 นายกิตติ อ่อนละมัย ปวช. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 221101 ธุรกิจค้าปลีก 27-04-2021
  57 310408059 นายธนพรรณ ผ่านสอาด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 28-04-2021
  58 310408060 นายวัชรพงษ์ เจียมทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083