logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ปกติ (ตรงสาขา)) สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อม ฯ สาขาวิชา เทคนิคโลหะ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310301001 นายอิทธิพัทธ์ หนูปั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 24-03-2021
  2 310301002 นายศุภัช สว่างศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 24-03-2021
  3 310301003 นายธนาธร เชิดศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 25-03-2021
  4 310301006 นายภูริพัฒน์ สุดทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 26-03-2021
  5 310301007 นายสิทธิศักดิ์ ไวยรัตน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 26-03-2021
  6 310301008 นายอนุพนธ์ คนซื่อ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 27-03-2021
  7 310301009 นายรัฐธรรมนูญ อ่วมมีเพียร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 27-03-2021
  8 310301010 นายธวัชชัย มงคลคุณ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 05-04-2021
  9 310301011 นายอดิษศร แสงกฤษ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 06-04-2021
  10 310301012 นายภัทรกิจ พัฒนจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 06-04-2021
  11 310301013 นายต้นตระการ หาธรรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 06-04-2021
  12 310301014 นายเจษฎา สุทธานันท์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 08-04-2021
  13 310301015 นายอภินพ สุขศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 08-04-2021
  14 310301016 นายชัยรัตน์ ภาคบัว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 10-04-2021
  15 310301017 นายธนดล รักดี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 13-04-2021
  16 310301018 นายธนากร ภู่ทับทิม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 18-04-2021
  17 310301019 นายวรรณลภย์ ทองมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 20-04-2021
  18 310301020 นายอัศน์พล เฮงประดิษฐ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 20-04-2021
  19 310301021 นางสาวธนัชชา สุวรรณวัฒน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 20-04-2021
  20 310301022 นายคุณานนต์ อุ่นอก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 21-04-2021
  21 310301023 นายพีรพงษ์ เพ็งสุวรรณ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 22-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083