logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา เทคนิคการผลิต ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310209001 นายธัญกร บริสุทธิ์เพ็ชร ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  2 310209002 นายภานุกร กริ่งกลับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  3 310209003 นายทัชชกร สวนทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  4 310209004 นายวีรยุทธ ทายิดา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  5 310209005 นายณราเทพ จุ้ยอินทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  6 310209006 นายถวัลย์ บุญชู ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 24-03-2021
  7 310209007 นายเมธา โนหล้า ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-03-2021
  8 310209009 นายภานุวัฒน์ ทองเลิศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 30-03-2021
  9 310209010 นายณัฐนนท์ ปานจุ้ย ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 02-04-2021
  10 310209011 นายณัฐพนธ์ เขียวสอาด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 05-04-2021
  11 310209012 นายพีรพัฒน์ เก็บกลาง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 09-04-2021
  12 310209013 นายอัจฉริยะ ใจแก้ว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 14-04-2021
  13 310209014 นายธนากร วงค์วาศภิณโญ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 17-04-2021
  14 310209015 นายธนพัฒน์ ทองพรม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 20-04-2021
  15 310209016 นายสุริยา เร่งรัด ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 20-04-2021
  16 310209017 นายจิโรจน์ ราชเสนา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 22-04-2021
  17 310209018 นายพุฒิพงศ์ เข็มวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 22-04-2021
  18 310209019 นายอภิชาติ ขันแข็ง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 23-04-2021
  19 310209020 นายพิสิษฐ์ แก้วพรหม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 23-04-2021
  20 310209021 นายนพพงษ์ เกิดมี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25-04-2021
  21 310209022 นายภานุพันธุ์ สาดทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 26-04-2021
  22 310209023 นายอภิวัฒน์ ไวสันเทียะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083