logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน เครื่องมือกล => สาขาวิชา เทคนิคการผลิต => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310208001 นายนัทธพงศ์ โท้จันทึก ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 24-03-2021
  2 310208002 นายวายุ พุธทายะ ม.6 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร - 24-03-2021
  3 310208003 นางสาวุสุรีรัตน์ อินทร์เมรี ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาคลี - 24-03-2021
  4 310208004 นายธนิสร แย้มมาก ม.6 โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกูล) - 24-03-2021
  5 310208005 นายวรากร อุ่นพงษ์ ม.6 โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกูล) - 24-03-2021
  6 310208006 นางสาวสุชาดา แสนทวี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 25-03-2021
  7 310208007 นายธิติวุฒิ อ้วนสอาด ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 25-03-2021
  8 310208008 นายจักรกฤษณ์ คำโห ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 29-03-2021
  9 310208009 นายธีรวัตร บุญส่ง ม.6 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 30-03-2021
  10 310208010 นายธนพล ตั้งวิวัฒนานนท์ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 30-03-2021
  11 310208011 นายสมสกุล คำพันธ์ ม.6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 31-03-2021
  12 310208012 นายเมษา เดิมาลุง ม.6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา - 01-04-2021
  13 310208013 นายเจษฎากร บุญโชตนาการ ม.6 โรงเรียนบ้านเกาะรัง - 02-04-2021
  14 310208014 นายภาณุพงศ์ เรืองนารี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210301 ช่างเชื่อมโลหะ 02-04-2021
  15 310208015 นายเจตนิพล นามบัวน้อย ม.6 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 03-04-2021
  16 310208016 นายณัฐพัชร์ บางผึ้ง ม.6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 04-04-2021
  17 310208017 นายไพโรจน์ พิมพขันธ์ ม.6 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 04-04-2021
  18 310208018 นายธรณินทร์ วรรณศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 211101 ช่างซ่อมบำรุง 05-04-2021
  19 310208019 นายกิตติภัฎ ยิ้มยวง ม.6 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 06-04-2021
  20 310208020 นายศุภวิชญ์ บุญหลัง ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา - 09-04-2021
  21 310208021 นายปฏิพัทธ์ วงษ์ดี ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 11-04-2021
  22 310208022 นายศุภชัย พิมนอก ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 11-04-2021
  23 310208023 นายพงษ์พัฒน์ ดวงอินทร์ ม.6 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ - 11-04-2021
  24 310208024 นายชินวัตร จิตรเฉย ม.6 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ - 11-04-2021
  25 310208025 นายธีรนัย ขำคำ ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม - 13-04-2021
  26 310208026 นายสิทธิศักดิ์ ช่อมะลิ ม.6 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 14-04-2021
  27 310208027 นายสุรศักดิ์ บุญเสน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 15-04-2021
  28 310208028 นายธีรพงษ์ โพธิ์ศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210401 ช่างไฟฟ้ากำลัง 18-04-2021
  29 310208029 นายเมธาวี อุรางรัมย์ ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 19-04-2021
  30 310208030 นายอรรถพล ชัยต้น ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 19-04-2021
  31 310208031 นายรณชิต ธารีวาศ ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี - 20-04-2021
  32 310208032 นายณัฐวุฒิ ช่วยสัตย์ ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 20-04-2021
  33 310208033 นายอภินันท์ ห้อยระย้า ม.6 โรงเรียนบางระจันวิทยา - 20-04-2021
  34 310208034 นายพิทักษ์ ศรีทัศน์ ม.6 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม - 23-04-2021
  35 310208035 นายพรพัฒน์ แป้นแก้ว ม.6 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 23-04-2021
  36 310208036 นายสรรเพชญ ใจแช่มชื่นดีเลิศ ม.6 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม - 23-04-2021
  37 310208037 นายพงศธร หมื่นสา ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 24-04-2021
  38 310208038 นายอนันต์ แก้วกันยา ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 24-04-2021
  39 310208039 นายจิระเดช พงษ์ษา ม.6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา - 24-04-2021
  40 310208040 นายพุทธิพันธุ์ พงษ์โสภี ม.6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา - 24-04-2021
  41 310208041 นายเอกภพ มีชื่อ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 25-04-2021
  42 310208042 นายฐณาวุฒิ ดั้นไพรสน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 26-04-2021
  43 310208043 นายชานนท์ สาริกา ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 26-04-2021
  44 310208044 นายราชนิวัฒน์ ธรรมวิเศษ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 26-04-2021
  45 310208045 นายขวัญประชา ปลื้มน้อย ม.6 โรงเรียนบางระจันวิทยา - 27-04-2021
  46 310208046 นายฐนพล ประสพวงษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-04-2021
  47 310208047 นายจีระพงษ์ ตระกุดเงิน ปวช. โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 28-04-2021
  48 310208048 นายเอกรัตน์ ปลอดโปร่ง ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 28-04-2021
  49 310208049 นายกัมปนาท ป้อมไทย ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 28-04-2021
  50 310208050 นายประพันธ์ หมื่นเดช ม.6 โรงเรียนสุธีวิทยา - 28-04-2021
  51 310208051 นายณัชพล สุขเจริญ ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ(พัฒนานุกูล) - 28-04-2021
  52 310208052 นายธานินทร์ นิยม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 28-04-2021
  53 310208053 นายธนดล การะพงษ์ ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - 28-04-2021
  54 310208054 นายเกียรติภูมิ แสนคาน ม.6 โรงเรียนเมืองศรีเทพ - 28-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083