logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขางาน เทคนิคยานยนต์ สาขาวิชา เครื่องกล ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 310109002 นายนันท์นภัส เทียนงาม ปวช. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 25-03-2021
  2 310109003 นายภูธเนศ จินดา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 19-04-2021
  3 310109004 นายกิตต์ กุลอำภา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 21-04-2021
  4 310109005 นายพงศกร กาฬษร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 27-04-2021
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083